omaolo.fi Rokotukset
10.02.2021

Soi­te jat­kaa koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­la – Soi­ten alu­eel­la todet­tu yksi uusi koronavirustartunta

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 10.2.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa sekä alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia. Soi­ten alue pysyy koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­la ja suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa 28.2.2021 saak­ka. Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koronavirustartunta.

Vii­me vii­kol­la Soi­ten alu­eel­la todet­tiin yhteen­sä yhdek­sän uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa, jois­ta val­tao­sa liit­tyy Skel­lef­teån tar­tun­ta­ket­juun. Yhteen­sä 14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­tes­sa on todet­tu 21 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus on täl­lä het­kel­lä 25,6 / 100 000 asukasta.

Kai­ken kaik­ki­aan Soi­ten alu­eel­la on edel­leen rau­hal­li­nen koro­na­vi­rus­ti­lan­ne. Karan­tee­nis­sa ole­vat tes­ta­taan vie­lä ennen karan­tee­nis­ta vapau­tu­mis­ta. Osas­to­hoi­dos­sa ei ole poti­lai­ta koro­na­vi­ruk­sen takia. Ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­don ja hoi­van asiak­kaat on roko­tet­tu ja yli 80-vuo­tiai­den jouk­ko­ro­ko­tuk­set on aloitettu.

Kes­ki-Poh­jan­maan COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä lin­ja­si, että Kes­ki-Poh­jan­maa voi jat­kaa koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­la, kos­ka tilan­teet ovat olleet hal­lit­ta­via ja jäl­ji­tet­tä­viä ja karan­tee­nit toteu­tet­tu hyvin. Ole­mas­sa ole­vat koro­na­vi­rus­ti­lan­teen alu­eel­li­set suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa 28.2.2021 saakka.

Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton (AVI) mää­räys ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten kokous­ten osal­lis­tu­ja­mää­rän rajoit­ta­mi­ses­ta 20 hen­ki­löön sisä- ja ulko­ti­lois­sa on voi­mas­sa 1.3.2021 saak­ka. AVI suo­sit­te­lee pai­nok­kaas­ti vält­tä­mään kaik­kia fyy­si­siä kokoon­tu­mi­sia, joi­ta ei ole pak­ko järjestää.

Alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Seu­raa­va alu­eel­li­sen COVID-19-viran­omais­ryh­män kokous pide­tään kes­ki­viik­ko­na 17.2.2021.

Päi­vän tilanne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta liit­tyy Skel­lef­teån tartuntaketjuun.

Alu­eel­li­nen tilan­ne­ku­va löy­tyy Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi   

Estä koro­na­vi­ruk­sen leviäminen:

  • Pese kätesi tai käytä käsidesiä ahkerasti
  • Yski hihaan tai nenäliinaan
  • Pidä etäisyyttä toisiin ihmisiin
  • Käytä maskia
  • Jos saat oireita, pysy kotona ja hakeudu testiin ajoissa ja lievissäkin oireissa
  • Lataa ja käytä Koronavilkkua
  • Kun vuorosi tulee, ota koronavirusrokote.

Hakeu­du koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen heti lie­vil­lä­kin oireilla:

  • Sähköisesti täyttämällä koronaoirearvio osoitteessa: https://www.omaolo.fi/
  • Soittamalla Soiten koronaneuvontanumeroon: 06 828 7499 (avoinna ark. klo 8–17 ja viikonloppuisin klo 8–16). Lapset (alle 16-vuotiaat sairastuneet): Soiten lasten päivystys 06 826 4444 (avoinna ympäri vuorokauden 24/7). Jos terveydentilasi vaatii päivystyksellistä hoitoa, soita Soiten yhteispäivystykseen puh. 116 117.
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media