omaolo.fi Rokotukset
26.02.2021

Soi­te jat­kaa koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­la – yksi uusi tartunta

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui per­jan­tai­na 26.2.2021 yli­mää­räi­seen kokouk­seen arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa sekä alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia. Soi­ten alue pysyy koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­la ja alu­eel­li­set suo­si­tuk­set ovat edel­leen voi­mas­sa 15.3.2021 saak­ka. Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koronavirustartunta.

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui per­jan­tai­na 26.2.2021 yli­mää­räi­seen kokouk­seen arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa tors­tai­na 25.2.2021 alu­eel­la nopeas­ti hei­ken­ty­neen koro­na­ti­lan­teen vuok­si. Tors­tai­na ilta­päi­väl­lä Soi­ten alu­eel­la todet­tiin nel­jä uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa, joil­la ei näyt­tä­nyt ole­van yhteyt­tä alu­eel­la aiem­min todet­tui­hin tar­tun­ta­ket­jui­hin, eikä niil­lä myös­kään ollut kes­ki­näis­tä yhteyt­tä.  Yksi tapauk­sis­ta aiheut­ti kou­lual­tis­tu­mi­sen ylä­as­teel­la Kannuksessa.

Viran­omais­ryh­mä tote­si, että perus­ta­sol­ta kiih­ty­mis­vai­hee­seen siir­ty­mi­sen perus­teet ovat lähel­lä, mut­ta täs­sä vai­hees­sa arvioin­tia ei voi­da vie­lä perus­tel­lus­ti teh­dä. Kaik­ki kiih­ty­mis­vai­heen kri­tee­rit eivät vie­lä täy­ty. Soi­ten alue säi­lyy siis tois­tai­sek­si koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­la. Lähi­päi­vät näyt­tä­vät, miten tau­ti­ket­jut jat­ku­vat ja muo­dos­tuu­ko alu­eel­le tau­ti­ryp­päi­tä.  Tilan­net­ta  seu­ra­taan nyt tii­viis­ti ja lähi­päi­vät osoit­ta­vat, onko alu­eel­la epi­de­mio­lo­gi­nen perus­te siir­tyä kiih­ty­mis­vai­heen tasol­le, mikä toi­si myös nykyis­tä tiu­kem­mat rajoi­tuk­set alueelle.

Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton (AVI) mää­räys ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten kokous­ten osal­lis­tu­ja­mää­rän rajoit­ta­mi­ses­ta 20 hen­ki­löön sisä- ja ulko­ti­lois­sa on voi­mas­sa 1.3.2021 saak­ka. AVI tulee anta­maan uuden mää­räyk­sen kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­sis­ta tämän päi­vän aika­na. Alu­eel­li­nen viran­omais­ryh­mä suo­sit­te­lee edel­leen, että yli 10 hen­gen yksi­tyis­ti­lai­suuk­sia ei Soi­ten alu­eel­la järjestetä.

Alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Seu­raa­va alu­eel­li­sen COVID-19-viran­omais­ryh­män kokous pide­tään maa­nan­tai­na 1.3.2021.

Viran­omais­ryh­mä muis­tut­taa myös maa­nan­tai­na 22.2.2021 voi­maan tul­lees­ta tar­tun­ta­tau­ti­lain päi­vi­tyk­ses­tä ja eri­tyi­ses­ti lain koh­das­ta §58c, joka vel­voit­taa Soi­ten alu­een kaik­kia eri toi­mi­joi­ta toi­mi­maan tilois­saan koro­nae­pi­de­mian leviä­mi­sen estä­mi­sek­si. Käy­tän­nös­sä asiak­kail­la ja osal­lis­tu­jil­la on näis­sä tilois­sa olta­va mah­dol­li­suus 2 met­rin tur­va­vä­lei­hin ja käsien puh­dis­ta­mi­seen. Laki edel­lyt­tää teho­kas­ta tilo­jen ja pin­to­jen puhdistamista.

Päi­vän tilanne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta liit­tyy tun­net­tuun tar­tun­ta­ket­juun ja tar­tun­nan saa­nut oli jo ennes­tään karan­tee­nis­sa, joten täs­tä tar­tun­nas­ta ei seu­ran­nut uusia altis­tu­mi­sia.  

Mah­dol­li­nen altistustilanne:

  • 21-23.2.2021 Koivuhaan Salessa Kokkolassa. Liikkeessä on asioinut myöhemmin positiivisen koronavirusnäytteen antanut asiakas. Pyydämme Koivuhaan Salessa tuolloin asioineita henkilöitä seuraamaan oireita ja hakeutumaan hyvin herkästi koronavirustestiin.

Yksi eilen tode­tuis­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­nois­ta on tar­kem­mis­sa jat­ko­tut­ki­muk­sis­sa osoit­tau­tu­nut ns. vää­räk­si posi­tii­vi­sek­si, eli näy­te on uusin­ta­tes­tauk­sis­sa var­mis­tet­tu nega­tii­vi­sek­si. Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la ole­va tilas­to korjataan.

Alu­eel­li­nen tilan­ne­ku­va löy­tyy Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi   

Hakeu­du koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen heti lie­vil­lä­kin oireilla:

  • Sähköisesti täyttämällä koronaoirearvio osoitteessa: https://www.omaolo.fi/
  • Soittamalla Soiten koronaneuvontanumeroon: 06 828 7499 (avoinna ark. klo 8–17 ja viikonloppuisin klo 8–16). Lapset (alle 16-vuotiaat sairastuneet): Soiten lasten päivystys 06 826 4444 (avoinna ympäri vuorokauden 24/7). Jos terveydentilasi vaatii päivystyksellistä hoitoa, soita Soiten päivystysapunumeroon puh. 116 117.

Estä koro­na­vi­ruk­sen leviäminen:

  • Pese kätesi tai käytä käsidesiä ahkerasti
  • Yski hihaan tai nenäliinaan
  • Pidä etäisyyttä toisiin ihmisiin - muista 2 m turvaväli!
  • Käytä maskia
  • Jos saat oireita, pysy kotona ja hakeudu testiin ajoissa ja lievissäkin oireissa
  • Lataa ja käytä Koronavilkkua
  • Kun vuorosi tulee, ota koronavirusrokote.
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media