omaolo.fi Rokotukset
14.05.2021

Soi­te jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­ta­sol­la – 10 uut­ta tartuntaa

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui per­jan­tai­na 14.5.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa sekä alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia. Soi­ten alue pysyy koro­na­vi­ruse­pi­de­mia­vai­heen kiih­ty­mis­ta­sol­la. Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 10 uut­ta koronavirustartuntaa.

Kulu­van vii­kon (viik­ko 19) aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 46 posi­tii­vis­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Posi­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus on 2,2 % (tes­te­jä 2 048 kpl). 14 vrk:n ilmaan­tu­vuus­lu­ku on 85 / 100 000 asu­kas­ta. Sai­raa­la­hoi­dos­sa ei covid-19-tau­din takia ole poti­lai­ta täl­lä het­kel­lä. Karan­tee­nis­sa on noin 400 henkilöä.

Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruk­sen kiih­ty­mis­ta­sol­la, mut­ta olem­me lähel­lä leviämisvaihetta.

Ilmaan­tu­vuu­den osal­ta leviä­mis­vai­heen kri­tee­rit täyt­ty­vät, mut­ta mui­den kri­tee­rien osal­ta eivät. Noin 50 % koro­na­vi­rus­ta­pauk­sis­ta pys­ty­tään edel­leen sel­vit­tä­mään. Jäl­ji­tys­työ ja karan­tee­niin aset­ta­mi­nen teh­dään edel­leen vuo­ro­kau­den sisäl­lä tar­tun­nan var­mis­tu­mi­ses­ta. Sai­raa­la­hoi­don tar­ve ei ole kas­va­nut, vaik­ka­kin sen kysyn­tä on lisään­ty­nyt. Huo­mioi­ta­vaa on, että sai­raa­la­hoi­don tar­ve tulee yleen­sä vii­veel­lä, noin toi­sel­la sairastamisviikolla.

Alu­eel­li­set kokoon­tu­mis­suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennal­laan. Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton (AVI) pää­tök­ses­tä Soi­ten alu­eel­la ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten kokous­ten osal­lis­tu­ja­mää­rää­ra­joi­tus on sisä­ti­lois­sa 10 hen­ki­löä ja ulko­ti­lois­sa 20 hen­ki­löä. Yksi­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa suo­si­tel­laan nou­da­tet­ta­van Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­sen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­män kokoon­tu­mis­suo­si­tus­ta, joka on niin ikään enin­tään 10 hen­ki­löä sisä­ti­lois­sa ja 20 hen­ki­löä ulko­ti­lois­sa. Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Seu­raa­va alu­eel­li­sen COVID-19-viran­omais­ryh­män kokous pide­tään tiis­tai­na 18.5.2021.

Päi­vän tilanne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 10 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Maa­nan­tai­na 10.5. Soi­tes­ta lähe­tet­tiin kuusi posi­tii­vis­ta koro­na­vi­rus­näy­tet­tä ana­ly­soi­ta­vak­si virus­muun­nos­ten kar­toit­ta­mi­sek­si. Kes­ki­viik­ko­na 12.5. ilmoi­tim­me yhden näyt­teen sekven­toin­ti­tu­lok­sen var­mis­tu­neen Intian varian­tik­si. Tänään per­jan­tai­na 14.5. saa­pu­neet tulok­set ker­to­vat, että myös loput vii­si näy­tet­tä ovat Intian varianttia.

Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­tauk­seen on nyt lisät­ty seu­raa­vat paikat:

  • maanantai 10.5. klo 8.30 bussimatka Marinkainen - Kokkola
  • maanantai 10.5. klo 14.45-15.15 H&M alakerta
  • maanantai 10.5. klo 9.00-15.00 Mom’s Garden
  • tiistai 11.5. klo 9.00-13.00 Mom’s Garden
  • tiistai 11.5. klo 13.15 bussimatka Kokkola - Kälviä

Lis­taus kai­kis­ta mah­dol­li­sis­ta altis­tu­mis­pai­kois­ta löy­tyy Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/tilannekuva/

Pyy­däm­me mah­dol­li­sis­sa altis­tu­mis­pai­kois­sa vie­rail­lei­ta seu­raa­maan oirei­ta ja hakeu­tu­maan her­käs­ti koronavirustestiin.

Huo­mioit­han, että vaik­ka olet ollut mah­dol­li­ses­sa altis­tu­mis­pai­kas­sa, sinun ei tar­vit­se ottaa yhteyt­tä Soi­teen puhe­li­mit­se, mikä­li sinul­la ei ole oirei­ta. Riit­tää, että nou­da­tat koro­na­suo­si­tuk­sia eli vähen­nät lähi­kon­tak­tien mää­rän mini­miin ja väl­tät tar­peet­to­mia kokoon­tu­mi­sia, huo­leh­dit huo­lel­li­ses­ta kas­vo­mas­kin käy­tös­tä, 2 met­rin tur­va­vä­leis­tä sekä käsihygieniasta.

Hakeu­du koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen heti lie­vil­lä­kin oireilla:

  • Sähköisesti täyttämällä koronaoirearvio osoitteessa: https://www.omaolo.fi/
  • Soittamalla Soiten koronaneuvontanumeroon: 06 828 7499 (avoinna ark. klo 8–17 ja viikonloppuisin klo 8–16). Lapset (alle 16-vuotiaat sairastuneet): Soiten lasten päivystys 06 826 4444 (avoinna ympäri vuorokauden 24/7). Jos terveydentilasi vaatii päivystyksellistä hoitoa, soita Soiten päivystysapunumeroon 116 117.

Olem­me tyy­ty­väi­siä alu­een asuk­kai­den aktii­vi­seen koro­na­näyt­tee­no­tos­sa käy­mi­seen. Muis­tu­tam­me kui­ten­kin, että dri­ve-in ‑näyt­teen­ot­toon ei saa tul­la ilman ajan­va­raus­ta. Lisäk­si pyy­däm­me huo­mioi­maan, että jokai­sel­le tes­tat­ta­val­le tulee vara­ta oma aika säh­köi­sen ajan­va­rauk­sen kaut­ta tai puhe­li­mit­se. Esi­mer­kik­si koko per­he ei voi tul­la näyt­teen­ot­toon, jos aika on varat­tu vain yhden per­heen­jä­se­nen nimissä.

Näyt­teen­o­ton suju­vuu­den tur­vaa­mi­sek­si näyt­tee­no­tos­sa tulee olla etu­kä­teen tie­dos­sa, ket­kä näyt­teen­ot­toon ovat tulos­sa. Näin näyt­tee­no­tos­sa on hen­ki­lö­tie­dot ja labo­ra­to­rio­lä­het­teet val­mii­na näyt­teen­ot­toa varten.

Toi­min­nan muutokset

Koro­na­ti­lan­teen vuok­si Loh­ta­jan ter­veys­a­se­ma sul­je­taan vii­kok­si 20 (17.–21.5.2021). Asiak­kai­siin ote­taan yhteyt­tä, mikä­li sovit­tu aika siirtyy.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media