omaolo.fi Rokotukset
14.04.2021

Soi­te jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian perus­ta­sol­la – ei uusia tartuntoja

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 14.4.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa sekä alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia. Soi­ten alue pysyy koro­na­vi­ruse­pi­de­mia­vai­heen perus­ta­sol­la. Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa 30.4.2021 saak­ka. Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koronavirustartuntoja.

Vii­me vii­kon (viik­ko 14) aika­na Soi­ten alu­eel­la todet­tiin yhteen­sä 3 posi­tii­vis­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa jo ennes­tään karan­tee­nis­sa ole­vil­la hen­ki­löil­lä. Posi­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus oli 0,2 % (tes­te­jä 1585 kpl). 14 vrk:n ilmaan­tu­vuus­lu­ku on 21,9 / 100 000 asu­kas­ta. Sai­raa­la­hoi­dos­sa ei covid-19-tau­din takia ole poti­lai­ta täl­lä het­kel­lä. Kaik­ki vii­me aikai­set koro­na­vi­rus­ta­pauk­set on jäl­ji­tet­ty 100%.

Vii­me päi­vi­nä koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on pysy­nyt rau­hal­li­se­na Soi­ten alu­eel­la. Viran­omais­ryh­mä lin­ja­si, että Soi­ten alue pysyy epi­de­mia­vai­heen perus­ta­sol­la ja nykyi­set suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa edel­leen 30.4.2021 saak­ka. Link­ki: Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set

Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton (AVI) mää­räys ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten kokous­ten osal­lis­tu­ja­mää­rän rajoit­ta­mi­ses­ta 20 hen­ki­löön sisä- ja ulko­ti­lois­sa on voi­mas­sa 30.4.2021 saak­ka. Viran­omais­ryh­män suo­si­tus on, että alu­eel­la ei jär­jes­te­tä yli 10 hen­ki­lön kokoontumisia.

Kou­lu­toi­mes­ta on saa­tu tie­dus­te­lui­ta, antaa­ko viran­omais­ryh­mä tai Soi­te suo­si­tuk­sia kou­lu­lais­ten luok­ka­ret­kien jär­jes­tä­mi­ses­tä. Viran­omais­ryh­mä lin­ja­si, että Soi­ten alu­eel­la pitäy­dy­tään ope­tus­hal­li­tuk­sen anta­mas­sa val­ta­kun­nal­li­ses­sa ohjees­sa.  

Seu­raa­va alu­eel­li­sen COVID-19-viran­omais­ryh­män kokous pide­tään kes­ki­viik­ko­na 21.4.2021. Tar­vit­taes­sa ryh­mä voi kokoon­tua aiemmin.

Päi­vän tilanne

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Vii­mei­sim­mät posi­tii­vi­set koro­na­vi­rus­tar­tun­nat todet­tiin 12.4.2021.

Alu­eel­li­nen tilan­ne­ku­va löy­tyy Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi   

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media