omaolo.fi Rokotukset
21.04.2021

Soi­te jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian perus­ta­sol­la – ei uusia tartuntoja

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 21.4.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa sekä alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia. Soi­ten alue pysyy koro­na­vi­ruse­pi­de­mia­vai­heen perus­ta­sol­la. Alu­eel­lis­ten suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa 30.4.2021 saak­ka. Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koronavirustartuntoja.

Vii­me vii­kon (viik­ko 15) aika­na Soi­ten alu­eel­la todet­tiin yhteen­sä kak­si posi­tii­vis­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Posi­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus oli 0,2 % (tes­te­jä n. 1300 kpl). 14 vrk:n ilmaan­tu­vuus­lu­ku on 6,5 / 100 000 asu­kas­ta. Sai­raa­la­hoi­dos­sa ei covid-19-tau­din takia ole poti­lai­ta täl­lä het­kel­lä. Kaik­ki vii­me aikai­set koro­na­vi­rus­ta­pauk­set on jäl­ji­tet­ty 100%.

Alu­een tau­ti­ti­lan­ne on paran­tu­nut edel­leen ja Soi­ten alue jat­kaa rau­hal­li­sel­la perus­ta­sol­la. Nykyi­set alu­eel­li­set suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa edel­leen 30.4.2021 saak­ka. Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton (AVI) mää­räys ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten kokous­ten osal­lis­tu­ja­mää­rän rajoit­ta­mi­ses­ta 20 hen­ki­löön sisä- ja ulko­ti­lois­sa on voi­mas­sa myös 30.4.2021 saak­ka. Viran­omais­ryh­män suo­si­tus on, että alu­eel­la ei jär­jes­te­tä yli 10 hen­ki­lön kokoontumisia.

Viran­omais­työ­ryh­mä kes­kus­te­li myös koro­na­vi­rus­suo­si­tus­ten ja ‑rajoi­tus­ten mah­dol­li­ses­ta keven­tä­mi­ses­tä, sil­lä tau­ti­ti­lan­teen usko­taan paran­tu­van koko maas­sa. Suo­si­tus­ten muu­tos­tar­pees­ta kes­kus­tel­laan tar­kem­min seu­raa­vas­sa kokouksessa.

Lähes­ty­vää vap­pua tulee suun­ni­tel­la nykyis­ten suo­si­tus­ten mukai­ses­ti. Viran­omais­työ­ryh­mä tote­si myös, että voi­mas­sa ole­vis­sa suo­si­tuk­sis­sa aikuis­ten ryh­mä­muo­tois­ta har­ras­tus­toi­min­taa on mah­dol­lis­ta toteut­taa ulko­ti­lois­sa AVI:n kokoon­tu­mis­ra­joi­tus­ten mah­dol­lis­ta­mis­sa rajois­sa (20 hen­ki­löä) ja voi­mas­sa ole­va har­ras­tus­toi­min­nan kes­key­tys­suo­si­tus kos­kee vain sisä­ti­lois­sa tapah­tu­vaa aikuis­ten ryhmätoimintaa.

Link­ki: Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set

Kokouk­ses­sa nos­tet­tiin Soi­ten tahol­ta esil­le myös huo­li sote-hen­ki­lös­tön roko­tus­ten vii­väs­ty­mi­ses­tä toi­min­nan kan­to­ky­vyn riskinä.

Seu­raa­va alu­eel­li­sen COVID-19-viran­omais­ryh­män kokous pide­tään kes­ki­viik­ko­na 28.4.2021. Tar­vit­taes­sa ryh­mä voi kokoon­tua aiemmin.

Päi­vän tilanne

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Vii­mei­sim­mät posi­tii­vi­set koro­na­vi­rus­tar­tun­nat todet­tiin 12.4.2021.

Link­ki: Alu­eel­li­nen tilan­ne­ku­va   

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media