omaolo.fi Rokotukset
05.05.2021

Soi­te jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian perus­ta­sol­la – ei uusia tartuntoja

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 5.5.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa sekä alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia. Soi­ten alue pysyy koro­na­vi­ruse­pi­de­mia­vai­heen perus­ta­sol­la. Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennal­laan ja ovat voi­mas­sa 16.5.2021 saak­ka. Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koronavirustartuntoja.

Vii­me vii­kon (viik­ko 17) aika­na Soi­ten alu­eel­la todet­tiin yksi posi­tii­vi­nen koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Posi­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus oli 0,1 % (tes­te­jä 1300 kpl). 14 vrk:n ilmaan­tu­vuus­lu­ku on 1,3 / 100 000 asu­kas­ta. Sai­raa­la­hoi­dos­sa ei covid-19-tau­din takia ole poti­lai­ta täl­lä het­kel­lä. Kaik­ki vii­me aikai­set koro­na­vi­rus­ta­pauk­set on jäl­ji­tet­ty 100%.

Alu­een tau­ti­ti­lan­ne on edel­leen hyvä ja jat­kam­me rau­hal­li­sel­la perus­ta­sol­la. Alu­eel­li­set kokoon­tu­mis­suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennal­laan. Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton (AVI) pää­tök­ses­tä Soi­ten alu­eel­la ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten kokous­ten osal­lis­tu­ja­mää­rää­ra­joi­tus on 50 hen­ki­löä. Yksi­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa suo­si­tel­laan nou­da­tet­ta­van Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­sen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­män kokoon­tu­mis­suo­si­tus­ta, joka on enin­tään 20 hen­ki­löä. Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Seu­raa­va alu­eel­li­sen COVID-19-viran­omais­ryh­män kokous pide­tään kes­ki­viik­ko­na 12.5.2021. Ensi vii­kol­la kokoon­tu­vas­sa viran­omais­ryh­mäs­sä pyri­tään lin­jaa­maan yksi­tyis­ti­lai­suuk­sien kokoon­tu­mis­suo­si­tuk­set siten, että suo­si­tus kat­taa tule­van kou­lu­jen päät­tä­jäis- ja juh­la­vii­kon­lo­pun ajan.

Päi­vän tilanne

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Vii­mei­sin posi­tii­vi­nen koro­na­vi­rus­tar­tun­ta todet­tiin 28.4.2021.

Alu­eel­li­nen tilan­ne­ku­va löy­tyy Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi  

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media