omaolo.fi Rokotukset
07.04.2021

Soi­te jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian perus­ta­sol­la – ei uusia tartuntoja

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 7.4.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa sekä alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia. Soi­ten alue pysyy koro­na­vi­ruse­pi­de­mia­vai­heen perus­ta­sol­la. Alu­eel­lis­ten suo­si­tus­ten voi­mas­sa oloai­kaa jat­ket­tiin 30.4.2021 saak­ka. Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koronavirustartuntoja.

Vii­me vii­kon (viik­ko 13) aika­na Soi­ten alu­eel­la todet­tiin yhteen­sä 13 posi­tii­vis­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Karan­tee­niin ase­tet­tiin 86 hen­ki­löä. Posi­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus oli 0,9 % (tes­te­jä 1461 kpl). 14 vrk:n ilmaan­tu­vuus­lu­ku on 20,6 / 100 000 asu­kas­ta. Sai­raa­la­hoi­dos­sa ei covid-19-tau­din takia ole poti­lai­ta täl­lä het­kel­lä. Kaik­ki vii­me aikai­set koro­na­vi­rus­ta­pauk­set on jäl­ji­tet­ty 100%.

Alu­een tau­ti­ti­lan­ne on hei­ken­ty­nyt pää­siäi­sen alla tapah­tu­nei­den, vapaa-ajan kokoon­tu­mi­sis­ta käyn­nis­ty­nei­den tar­tun­ta- ja altis­tu­mis­ket­ju­jen sekä niis­tä seu­ran­nei­den jat­ko­tar­tun­to­jen myö­tä. Jat­ko­tar­tun­nat on todet­tu pää­osin karan­tee­nis­ta, joten näky­vis­sä ei ole mer­kit­tä­vää tau­din leviämistä.

Kos­ka kaik­ki kiih­ty­mis­vai­heen kri­tee­rit eivät vie­lä täy­ty ja vii­me päi­vät ovat olleet rau­hal­li­sia, viran­omais­ryh­mä lin­ja­si, että Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian perus­ta­sol­la. Lähi­päi­vät osoit­ta­vat kes­tä­vät­kö perus­teet säi­lyt­tää epi­de­mian perus­ta­so Keski-Pohjanmaalla.

Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennal­laan ja nii­den voi­mas­sa oloai­kaa jat­ket­tiin 30.4.2021 saak­ka. Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton (AVI) mää­räys ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten kokous­ten osal­lis­tu­ja­mää­rän rajoit­ta­mi­ses­ta 20 hen­ki­löön sisä- ja ulko­ti­lois­sa on voi­mas­sa 30.4.2021 saak­ka. Viran­omais­ryh­män suo­si­tus on, että alu­eel­la ei jär­jes­te­tä yli 10 hen­ki­lön kokoontumisia.

Seu­raa­va alu­eel­li­sen COVID-19-viran­omais­ryh­män kokous pide­tään kes­ki­viik­ko­na 14.4.2021. Mikä­li alu­een koro­na­vi­rus­ti­lan­ne sitä edel­lyt­tää, koo­taan val­mius­ryh­mä kool­le tar­vit­taes­sa aiem­min mah­dol­lis­ta kiih­ty­mis­vai­heen siir­ty­mis­pää­tös­tä varten.

Päi­vän tilanne

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Vii­mei­sim­mät posi­tii­vi­set koro­na­vi­rus­tar­tun­nat todet­tiin lau­an­tai­na 3.4.2021.

Alu­eel­li­nen tilan­ne­ku­va löy­tyy Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi   

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media