omaolo.fi Rokotukset
31.03.2021

Soi­te jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian perus­ta­sol­la – kol­me uut­ta tartuntaa

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 31.3.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa sekä alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia. Soi­ten alue pysyy koro­na­vi­ruk­sen epi­de­mia­vai­heen perus­ta­sol­la. Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa 18.4.2021 saak­ka. Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koronavirustartuntaa.

Vii­me vii­kon (viik­ko 12) aika­na Soi­ten alu­eel­la todet­tiin yhteen­sä 3 posi­tii­vis­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Karan­tee­niin ase­tet­tiin 4 hen­ki­löä. Posi­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus oli 0,2 % (tes­te­jä 1320 kpl). 14 vrk:n ilmaan­tu­vuus­lu­ku on 11,6 / 100 000 asu­kas­ta. Sai­raa­la­hoi­dos­sa ei covid-19-tau­din takia ole poti­lai­ta. Vii­me aikai­set koro­na­vi­rus­tar­tun­nat liit­ty­vät pää­osin mat­kai­luun ja kokoontumisiin.

Alu­een tau­ti­ti­lan­ne on säi­ly­nyt edel­leen rau­hal­li­se­na. Näin ollen, suo­si­tuk­set voi­daan säi­lyt­tää nykyi­sel­lään ja Soi­te jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian perus­ta­sol­la. Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennal­laan ja ovat voi­mas­sa 18.4.2021 saak­ka. Rau­hal­li­sen tau­ti­ti­lan­teen säi­lyt­tä­mi­sek­si tar­vi­taan kaik­ki mah­dol­li­set varau­tu­mis­toi­met ja kaik­kien vas­tuul­li­suut­ta arjessa.

Kos­ka Soi­ten alu­een vii­me aikai­set koro­na­vi­rus­tar­tun­nat liit­ty­vät mat­kai­luun ja kokoon­tu­mi­siin, haluam­me muis­tut­taa kon­tak­tien mini­moi­mi­sen tär­key­des­tä. Pää­siäis­tä tuli­si viet­tää oman per­he­pii­rin kesken.

Suo­si­tuk­set koro­na­tur­val­li­sen pää­siäi­sen viettoon:

  • On suositeltavaa viettää pääsiäistä omassa lähi- ja perhepiirissä, samassa taloudessa asuvien kesken, ja mieluiten omalla kotipaikkakunnalla.
  • Ulos virpomaan voi lähteä pienellä porukalla ja yli 12-vuotiaiden tulee käyttää kasvomaskia. Virpoessa tulee muistaa pitää turvaväli vähintään 2 metriä.
  • Turvavälit ja 10 hengen kokoontumissuositus tulee huomioida myös pääsiäiskokoilla.
  • Muista myös hyvä käsihygienia!
  • Hakeudu koronavirustestiin viipymättä ja hyvin lievissäkin oireissa.

Link­ki: Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suositukset 

Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton (AVI) mää­räys ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten kokous­ten osal­lis­tu­ja­mää­rän rajoit­ta­mi­ses­ta 20 hen­ki­löön sisä- ja ulko­ti­lois­sa on voi­mas­sa 30.4.2021 saak­ka. Viran­omais­ryh­män suo­si­tus on, että alu­eel­la ei jär­jes­te­tä yli 10 hen­ki­lön kokoontumisia.

Seu­raa­va alu­eel­li­sen COVID-19-viran­omais­ryh­män kokous pide­tään kes­ki­viik­ko­na 7.4.2021.

Päi­vän tilanne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­ta­ket­ju on sel­vil­lä ja lähi­pii­rin altis­tu­neet on kartoitettu.

Alu­eel­li­nen tilan­ne­ku­va löy­tyy Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi   

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media