omaolo.fi Rokotukset
28.04.2021

Soi­te jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian perus­ta­sol­la – yksi uusi tartunta

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 28.4.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa sekä alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia. Soi­ten alue pysyy koro­na­vi­ruse­pi­de­mia­vai­heen perus­ta­sol­la. Alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia päi­vi­tet­tiin ja ne ovat voi­mas­sa ajal­la 3.5. – 16.5.2021. Soi­ten alu­eel­la on diag­no­soi­tu yksi uusi koronavirustartunta.

Vii­me vii­kon (viik­ko 16) aika­na Soi­ten alu­eel­la ei todet­tu yhtään posi­tii­vis­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Näin ollen posi­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus oli 0 % (tes­te­jä 1270 kpl). 14 vrk:n ilmaan­tu­vuus­lu­ku on 2,6 / 100 000 asu­kas­ta. Sai­raa­la­hoi­dos­sa ei covid-19-tau­din takia ole poti­lai­ta täl­lä het­kel­lä. Kaik­ki vii­me aikai­set koro­na­vi­rus­ta­pauk­set on jäl­ji­tet­ty 100%.

Soi­ten alue jat­kaa rau­hal­li­sel­la perustasolla.

Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton (AVI) uudes­sa 3.5.2021 voi­maan­tu­le­vas­sa pää­tök­ses­sä Soi­ten alu­eel­la ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten kokous­ten osal­lis­tu­ja­mää­rää­ra­joi­tus on 50 hen­ki­löä. Alu­eel­la voi­daan 3.5. alkaen jär­jes­tää yli 50 hen­ki­lön ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ja ylei­siä kokouk­sia edel­lyt­täen, että ylei­sö voi­daan sijoit­taa omil­le istu­ma­pai­koil­le tai omil­le alueil­le enin­tään 50 hen­ki­lön eril­li­siin kat­so­mo­loh­koi­hin tai ylei­söl­le tar­koi­tet­tui­hin aluei­siin, joi­hin jokai­seen on olta­va omat kul­ku­rei­tit, pal­ve­lut sekä tapah­tu­ma­hen­ki­lö­kun­ta. AVI:n pää­tös on voi­mas­sa 16.5.2021 asti. Lue lisää AVI:n tie­dot­tees­ta.

Alu­eel­li­nen viran­omais­ryh­mä päi­vit­ti Soi­ten alu­een koro­na­vi­rus­suo­si­tuk­sia. Uudet suo­si­tuk­set, jot­ka ovat voi­mas­sa ajal­la 3.5. – 16.5.2021 ovat mm. seuraavat:

  • Aikuisten (yli 20 vuotiaiden) sisätiloissa tapahtuvassa harrastustoiminnassa suositellaan noudatettavan 20 henkilön kokoontumisrajoitusta
  • Aikuisten ulkona tapahtuvassa harrastustoiminnassa suositellaan noudatettavan 50 henkilön kokoontumisrajoitusta noudattaen OKM ja THL:n antamia suosituksia.
  • Lasten ja nuorten sisätiloissa tapahtuvassa ryhmätoiminnassa suositellaan noudatettavan 50 henkilön kokoontumisrajoitusta noudattaen OKM ja THL:n antamia suosituksia.
  • Lasten ja nuorten ulkona tapahtuvassa harrastustoiminnassa ei ryhmille ole kokoontumisrajoituksia, mutta koronaturvallisuusohjeistus on huomioitava.
  • Otteluissa, turnaustoiminnassa ja esityksissä sekä katsomon yleisömäärässä tulee huomioida AVI:n kokoontumisrajoitukset.

Kaik­ki maa­nan­tai­na 3.5.2021 voi­maan astu­vat suo­si­tuk­set löy­ty­vät eril­li­se­nä pdf-tie­dos­to­na Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/suositukset/.

Lähes­ty­vää vap­pua tulee suun­ni­tel­la nykyis­ten 2.5. asti voi­mas­sa ole­vien suo­si­tus­ten mukai­ses­ti, jol­loin kokoon­tu­mis­suo­si­tus yksi­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa on 10 henkilöä.

Seu­raa­va alu­eel­li­sen COVID-19-viran­omais­ryh­män kokous pide­tään kes­ki­viik­ko­na 5.5.2021.

Päi­vän tilanne

Soi­ten alu­eel­la on diag­no­soi­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta­ket­ju on sel­vil­lä ja lähi­pii­rin altis­tu­neet on kar­toi­tet­tu ja ase­tet­tu karanteeniin.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media