omaolo.fi Rokotukset
24.03.2021

Soi­te jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian perus­ta­sol­la – yksi uusi tartunta

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 24.3.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa sekä alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia. Soi­ten alue pysyy koro­na­vi­ruk­sen epi­de­mia­vai­heen perus­ta­sol­la. Alu­eel­lis­ten suo­si­tus­ten voi­mas­sao­loai­kaa jat­ket­tiin 18.4.2021 saak­ka. Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koronavirustartunta.

Vii­me vii­kon (viik­ko 11) aika­na Soi­ten alu­eel­la todet­tiin yhteen­sä 6 posi­tii­vis­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Karan­tee­niin ase­tet­tiin 29 hen­ki­löä. Posi­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus oli 0,4 % (tes­te­jä n. 1500 kpl). 14 vrk:n ilmaan­tu­vuus­lu­ku on 14 / 100 000 asu­kas­ta. Sai­raa­la­hoi­dos­sa ei covid-19-tau­din takia ole poti­lai­ta. Kaik­ki vii­me aikai­set tar­tun­ta­läh­teet on jäl­ji­tet­ty 100%:sti.

Koro­na­ro­ko­tuk­set ovat eden­neet hyvin. Maa­nan­tai­sen 22.3.2021 tie­don mukaan yli 80-vuo­tiai­den roko­tusas­te oli 90 % ensim­mäi­sen rokot­teen osal­ta. 75–79 vuo­tiais­ta on roko­tet­tu ensim­mäi­sel­lä rokot­teel­la 91 %. Myös 70–74-vuotiaiden roko­tuk­set on käyn­nis­tet­ty ja heis­tä 28% on saa­nut ensim­mäi­sen roko­tuk­sen. Ris­ki­ryh­män 1 roko­tus­kat­ta­vuus on n. 45%. Yhteen­sä roko­tuk­seen oikeu­te­tus­ta Soi­ten alu­een väes­tös­tä on roko­tet­tu 21,7% ensim­mäi­sel­lä rokoteannoksella.

Alu­een tau­ti­ti­lan­ne on säi­ly­nyt edel­leen rau­hal­li­se­na. Näin ollen, suo­si­tuk­set voi­daan säi­lyt­tää nykyi­sel­lään ja Soi­te jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian perus­ta­sol­la. Alu­eel­lis­ten suo­si­tus­ten voi­mas­sao­loai­kaa jat­ket­tiin 18.4.2021 saak­ka. Rau­hal­li­sen tau­ti­ti­lan­teen säi­lyt­tä­mi­sek­si tar­vi­taan kaik­ki mah­dol­li­set varau­tu­mis­toi­met ja kaik­kien vas­tuul­li­suut­ta arjes­sa. Kes­kei­sim­piä voi­mas­sa ole­via alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia ovat:

  • max. 10 henkilön yksityistilaisuudet
  • aikuisten harrastustoiminta sisätiloissa keskeytetty
  • lasten ja nuorten (0-20 v) harrastustoiminta sallittu alle 20 ryhmäkoossa
  • uimahallit, kirjastot yms. julkiset tilat auki erityisjärjestelyin
  • laajennettu kasvomaskisuositus voimassa myös 7-9 luokkalaisilla ja toisen asteen koulutuksessa

Link­ki: Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suositukset

AVI tulee anta­maan oman pää­tök­sen­sä kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­sis­ta arviol­ta tämän vii­kon aikana.

Seu­raa­va alu­eel­li­sen COVID-19-viran­omais­ryh­män kokous pide­tään kes­ki­viik­ko­na 31.3.2021.

Päi­vän tilanne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta­ket­ju on sel­vil­lä ja tar­tun­nan saa­nut oli jo val­miik­si karan­tee­nis­sa, joten uusia altis­tu­nei­ta ei ole.

Link­ki: Alu­eel­li­nen tilan­ne­ku­va

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media