omaolo.fi Rokotukset
20.04.2020

Soi­te laa­jen­taa koro­na­vi­rus­tes­taus­pis­tei­tä ter­veys­kes­kuk­siin – oma tes­ti­lai­te saa­tu keskussairaalaan

Kes­ki-Poh­jan­maan sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­kun­tayh­ty­mä Soi­te laa­jen­taa koro­na­vi­rus­tes­tauk­sia ter­veys­kes­kus­ten infek­tio­vas­taa­no­toil­le Kan­nuk­seen ja Tunk­ka­ril­le täs­tä vii­kos­ta läh­tien. Kes­kus­sai­raa­laan saa­tu oma tes­taus­lai­te nopeut­taa tut­ki­muk­sia ja mah­dol­lis­taa tut­ki­mus­mää­rien kasvattamisen.

THL jul­kai­si 15.4.2020 uuden ohjeis­ton koro­na­vi­rus­tes­tauk­ses­ta. Koro­na­vi­ruk­sen tes­taa­mi­nen laa­je­nee Soi­tes­sa­kin sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön stra­te­gian mukai­ses­ti. Päi­vi­te­tyn ohjeen mukaan tes­tauk­seen tuli­si vas­te­des ohjata:

  • kaikki perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilaat, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita tai lääkärin arvion perusteella on syytä epäillä koronavirustartuntaa
  • sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ja kriittisillä aloilla työskentelevät, jos heillä epäillään tartuntaa

Soi­te laa­jen­taa koro­na­vi­rus­tes­taus­ta ja alkaa ottaa koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä Tunk­ka­rin ja Kan­nuk­sen ter­veys­a­se­mien infek­tio­vas­taa­no­toil­la. Lisäk­si näyt­tei­tä ote­taan edel­leen Kok­ko­las­sa Soi­ten koro­na­po­likli­ni­kal­la, yhteis­päi­vys­tyk­ses­sä sekä lastenpäivystyksessä. 

Jat­kos­sa kaik­ki fluns­sa­po­ti­laat, jot­ka vaa­ti­vat käyn­tiä vas­taa­no­toil­la hoi­de­taan infek­tio­vas­ta­no­toil­la. Kok­ko­las­sa nämä poti­laat hoi­de­taan koro­na­po­likli­ni­kal­la ja maa­kun­nan poti­laat hoi­de­taan Kan­nuk­sen tai Tunk­ka­rin infek­tio­vas­taa­no­toil­la. Kruu­nu­pyy­läi­set hoi­de­taan joko Kok­ko­las­sa tai Tunk­ka­ril­la. Jos koti­hoi­to riit­tää, voi sai­ras­taa koto­na, eikä tar­vit­se läh­teä näytteenottoon.

Työplus aloit­taa myös koro­na­vi­rus­näyt­tei­den otta­mi­sen, ja Työplus­saan ohja­taan Soi­ten työn­te­ki­jät, joil­la epäil­lään koronavirustartuntaa. 

Soi­ten oma tes­taus­lai­te nopeut­taa diag­noo­sin saamista

Soi­tes­sa on otet­tu käyt­töön oma tes­taus­lai­te koro­na­vi­ruk­sen tes­taa­mi­seen poti­lail­ta. Kok­ko­lan labo­ra­to­rioon saa­tu lai­te täy­den­tää ole­mas­sa ole­vaa Nord­la­bin tes­taus­ka­pa­si­teet­tia. Uudel­la tes­taus­lait­teel­la voi­daan ana­ly­soi­da muu­ta­mia kym­me­niä näyt­tei­tä vuo­ro­kau­des­sa, ja tulok­set saa­daan muu­ta­mas­sa tunnissa. 

Soi­ten tes­ti­lait­teel­la ana­ly­soi­daan ensi sijas­sa kii­reel­li­set tapauk­set, jol­loin saa­daan nopeas­ti tie­to sii­tä, täy­tyy­kö esi­mer­kik­si päi­vys­tyk­seen tul­lut poti­las eris­tää ja tulee­ko hän­tä hoi­taa eri­tyis­suo­jat­tu­na. Nopea diag­nos­tiik­ka nopeut­taa myös Soi­ten koro­na­la­jit­te­luo­sas­to­na toi­mi­van osas­to 9 toimintaa.

Oman diag­nos­tii­kan lisäk­si Soi­te lähet­tää edel­leen näyt­tei­tä tes­tat­ta­vak­si myös Nord­la­bin labo­ra­to­rioi­hin. Näi­den tes­tien tulok­set saa­daan vuo­ro­kau­den kuluessa. 

Koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä on otet­tu Soi­tes­sa muu­ta­mia kym­me­niä päi­väs­sä ja uuden ohjeis­tuk­sen myö­tä tes­taus­mää­rä tulee lisääntymään. 

Tavoit­tee­na on sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön tes­taus­ta kos­ke­van stra­te­gian mukaisesti:

  • torjua epidemian leviämistä, suojata riskiryhmiä sekä turvata kriittisen henkilöstön riittävyys ja terveydenhuollon kantokyky
  • jäljittää tehokkaasti tartuntaketjuja
  • luoda epidemian kulusta mahdollisimman tarkka kuva, jonka avulla arvioidaan rajoitustoimien välttämättömyyttä, oikeasuhtaisuutta ja kestoa.
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media