omaolo.fi Rokotukset
17.11.2021

Soi­te mää­ri­tel­lään koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mi­sa­lu­eek­si – epi­de­mia­ti­lan­ne edel­leen vakava

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 17.11.2021 arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus osoit­taa tasau­tu­mi­sen merk­ke­jä, mut­ta tilan­ne on edel­leen vaka­va alu­eel­la. Soi­ten alue luo­ki­tel­laan koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­sa­lu­eek­si ja alu­eel­li­set rajoi­tuk­set ja suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennallaan.

Epi­de­mia­ti­lan­ne näyt­tää tasaan­tu­neen vii­me vii­kol­la, eivät­kä ilmaan­tu­vuus­lu­ku ja tapaus­mää­rä enää jat­ka­neet kas­vu­aan. Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on kui­ten­kin edel­leen vaka­va Soi­ten alu­eel­la. 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 306 / 100 000. Koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä ote­taan vii­kos­sa n. 2000 kpl ja vii­me vii­kol­la näyt­teis­tä posi­tii­vi­sia oli 5,5 %. Vii­me vii­kol­la 49 % tar­tun­nois­ta todet­tiin jo ennes­tään karan­tee­nis­sa ole­vil­ta. Tode­tuis­ta tar­tun­nois­ta pys­ty­tään jäl­jit­tä­mään 84 %.

Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa kym­me­nen koro­na­vi­rus­po­ti­las­ta, jois­ta osa on todet­tu psy­kiat­rian osas­tol­la tapah­tu­nees­ta altis­tu­mi­ses­ta. Koro­naa sai­ras­ta­vat on eris­tet­ty ja hei­tä hoi­de­taan eril­lään muis­ta poti­lais­ta. Vaik­ka sai­raa­la­hoi­don­tar­ve on kas­va­nut, sel­vi­tään tilan­tees­ta sopeut­ta­mat­ta muu­ta sai­raa­lan toi­min­taa eli muu sai­raa­lan toi­min­ta jat­kuu normaalisti.

Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja esiin­tyy edel­leen pää­asias­sa rokot­ta­mat­to­mien tai vajaan roko­tus­sar­jan saa­nei­den kes­kuu­des­sa. Tar­tun­nat leviä­vät edel­leen­kin eten­kin lap­sis­sa ja nuo­ris­sa sekä hei­dän van­hem­mis­saan. Vii­me vii­kol­la val­tao­sa tar­tun­nois­ta (48 %) todet­tiin 10–19-vuotiailla (25 %) sekä alle 10 vuo­tiail­la (23 %). Seu­raa­vak­si eni­ten tar­tun­to­ja todet­tiin hei­dän van­hem­pien­sa ikä­ryh­mis­sä, eli 30–39-vuotiailla ja 40–49-vuotiailla. Tar­tun­nan­saa­nei­den kes­ki-ikä oli vii­me vii­kol­la 28 vuot­ta. Tar­tun­nois­ta suu­rin osa on per­he­pii­ris­sä tapah­tu­nei­ta tar­tun­to­ja. Tar­tun­nan­läh­tei­nä ovat olleet myös ystä­vien ja tut­ta­vien tapaa­mi­set sekä päi­vä­ko­dit ja koulut.

Soi­ten alue luo­ki­tel­laan edel­leen koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mi­sa­lu­eek­si. Alu­eel­li­set rajoi­tuk­set ja suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennal­laan. Alu­eel­la on voi­mas­sa laa­ja kas­vo­mas­ki­suo­si­tus sekä hybri­di­mal­li­nen etä­työ­suo­si­tus. Tilai­suuk­sia ja kokoon­tu­mi­sia tuli­si jär­jes­tää vain tar­kan har­kin­nan mukaan ja niis­sä tulee huo­mioi­da koro­naan liit­ty­vät hygie­niaoh­jeis­tuk­set. Tilai­suuk­sien koro­na­tur­val­li­suus on jär­jes­tä­jän vastuulla.

Län­si- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to on kiel­tä­nyt tar­tun­ta­tau­ti­lain 58 §:n 1 momen­tin nojal­la Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin kun­tien alu­eel­la (pl. Reis­jär­vi) kaik­ki sel­lai­set sisä­ti­lois­sa jär­jes­tet­tä­vät ylei­sö­ti­lai­suu­det, joi­hin osal­lis­tuu yli 100 (sata) hen­ki­löä ja joissa:

  1. on käytössä katsomotiloja, joissa kaikille osallistujille ei ole määritelty istumapaikkoja, tai
  2. on kyse yleisötilaisuuksiin kuuluvista yhteislaulutilaisuuksista.

Mää­räys on voi­mas­sa kol­me viik­koa ajal­la 15.11.–5.12.2021. Lisä­tie­toa AVI:n tie­dot­tees­sa.

Soi­ten alu­eel­la on voi­mas­sa myös leviä­mi­sa­lu­een ravin­to­la­ra­joi­tuk­set.

Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/  

Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta löy­tyy ohjeet tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jil­le: https://korona.soite.fi/ohjeet-tapahtumajarjestajille/. Lisä­tie­toa löy­tyy myös Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton sivuil­ta.

Pik­ku­jou­lu­kau­den lähes­tyes­sä viran­omais­ryh­mä suo­sit­te­lee tutus­tu­maan Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tok­sen (THL) kokoa­miin vink­kei­hin tur­val­li­sis­ta pik­ku­jou­luis­ta. THL:n ohjees­sa tode­taan, että oli­si suo­si­tel­ta­vaa, että myös yksi­tyi­set tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jät käyt­täi­si­vät koro­na­pas­sia ja että oli­si tär­ke­ää, että koro­na­pas­sia hyö­dyn­ne­tään koko tilai­suu­den ajan, ei vain tie­tyn kel­lon­ajan jäl­keen.

Viran­omais­ryh­mä muis­tut­taa edel­leen, että lie­vis­sä­kään hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireis­sa ei tuli­si liik­kua kodin ulko­puo­lel­la. Suo­si­tus on, että rokot­ta­mat­to­mat tai vas­ta yhden roko­tusan­nok­sen saa­neet hakeu­tui­si­vat vii­py­mät­tä ja hyvin lie­vis­sä­kin hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireis­sa koro­na­tes­tiin.

Suo­sit­te­lem­me vah­vas­ti hank­ki­maan täy­den koro­na­vi­rus­ro­ko­tus­sar­jan, sil­lä koro­na­vi­rus ei ole häviä­mäs­sä ja jat­kos­sa tau­dil­ta on hyvin vai­kea vält­tyä. Koro­na­vi­rus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta roko­tet­tu­na. Soi­ten alu­eel­la roko­tus­ten pain­opis­te on siir­ret­ty ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin, jol­loin roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Roko­tus­ten aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 24.11.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta ja suo­si­tuk­sia. Mikä­li alu­eel­li­seen koro­na­vi­rus­ti­lan­tee­seen tulee muu­tok­sia, koo­taan viran­omais­ryh­mä kool­le tar­vit­taes­sa. Viran­omais­ryh­mä koos­tuu THL:n, AVI:n, ELY:n ja Soi­ten asiantuntijoista.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media