omaolo.fi Rokotukset
29.07.2021

Soi­te muis­tut­taa ter­veys­tur­val­li­suus­toi­men­pi­teis­tä maa­han saa­pu­mi­sen jälkeen

Nopeat muu­tok­set COVID-19-epi­de­mia­ti­lan­tees­sa ovat edel­leen mah­dol­li­sia. Soi­te kehot­taa­kin nou­dat­ta­maan eri­tyis­tä varo­vai­suut­ta ulko­mail­le mat­kus­tet­taes­sa. Soi­tes­ta muis­tu­te­taan myös mat­kus­ta­jan vel­vol­li­suuk­sis­ta, kuten koro­na­tes­tis­sä käy­mi­ses­tä Suo­meen paluun jälkeen.

Maa­nan­tais­ta 26.7.2021 alkaen Suo­meen on saa­nut mat­kus­taa kai­kis­ta mais­ta. Läh­tö­maa sekä koro­na­to­dis­tuk­set vai­kut­ta­vat sii­hen, mil­lai­siin ter­veys­tur­val­li­suus­toi­men­pi­tei­siin mat­kus­ta­jan on varau­dut­ta­va Suo­meen saavuttuaan.

Kun saa­vut Suo­meen niin sano­tus­ta ris­ki­maas­ta ja olet syn­ty­nyt vuon­na 2005 tai aiem­min, sinul­ta voi­daan maa­han­tu­lon yhtey­des­sä tar­kis­taa todis­tus täy­des­tä hyväk­sy­tys­tä koro­na­ro­ko­tus­sar­jas­ta (2. roko­tet­ta, jois­ta jäl­kim­mäi­nen saa­tu vähin­tään 14 vrk sit­ten) tai todis­tus alle kuusi kuu­kaut­ta aikai­sem­min sai­ras­te­tus­ta COVID-19-tau­dis­ta. Mikä­li sinul­la on esit­tää toi­nen näis­tä todis­tuk­sis­ta, sinun ei tar­vit­se käy­dä koro­na­vi­rus­tes­tis­sä Suo­meen saa­vut­tua­si, mikä­li olet oireeton.

Mikä­li sinul­la on maa­han tul­les­sa esit­tää todis­tus nega­tii­vi­ses­ta koro­na­tes­tis­tä (otet­tu enin­tään 72 tun­tia sit­ten) tai todis­tus 1. koro­na­ro­kot­tees­ta, tulee sinun käy­dä koro­na­tes­tis­sä 72–120 tun­nin kulues­sa maa­han saa­pu­mi­sen jälkeen.

Mikä­li sinul­la ei ole esit­tää roko­te­to­dis­tus­ta tai nega­tii­vis­ta koro­na­tes­tiä maa­han saa­pues­sa­si, tulee sinun käy­dä koro­na­tes­tis­sä 24 tun­nin kulues­sa maa­han saa­pu­mi­sen jäl­keen ja uudel­leen 72–120 tun­tia maa­han saa­pu­mi­sen jälkeen.

Vas­tuu ter­veys­tur­val­li­suus­toi­men­pi­teis­tä on mat­kus­ta­jal­la. Soi­te ei suo­raan kon­tak­toi ulko­mail­ta Kes­ki-Poh­jan­maal­le saa­pu­via mat­kus­ta­jia, eikä kai­kil­la rajan­yli­tys­pis­teil­lä ole koro­na­tes­taus­mah­dol­li­suut­ta. Tämä ei kui­ten­kaan vapau­ta mat­kus­ta­jaa laki­sää­tei­ses­tä vel­voit­tees­ta men­nä koronatestiin.

Tur­val­li­sen liik­ku­mi­sen suju­voit­ta­mi­sek­si Soi­te suo­sit­te­lee, että mat­kus­ta­jat otta­vat käyt­töön jo loma- tai työ­mat­kaa suun­ni­tel­les­sa Finent­ry-pal­ve­lun osoit­tees­sa www.finentry.fi. Finent­ry-pal­ve­lus­ta saa ohjei­ta maa­han­tu­loa var­ten koro­nae­pi­de­mian aika­na ja sen kaut­ta voi vara­ta ajan koro­na­näyt­teen­ot­toon Soi­teen. Pyy­däm­me kaik­kia mat­kus­ta­jia käyt­tä­mään ensi­si­jai­ses­ti Finent­ry-jär­jes­tel­mää koro­na­näyt­teen­o­ton ajan­va­rauk­ses­sa ulko­mail­ta saa­pu­mi­sen jälkeen.

Huo­mioi­han, että kun saa­vut Suo­meen niin sano­tus­ta mata­lan koro­na­ris­kin maas­ta, sinul­ta ei edel­ly­te­tä todis­tuk­sia tai COVID-19-tes­tiä. Mata­lan koro­na­ris­kin maik­si on täl­lä het­kel­lä mää­ri­tel­ty Austra­lia, Hong­kong, Islan­ti, Israel, Kii­na, Macao, Puo­la, San Mari­no, Sin­ga­po­re, Slo­va­kia, Taiwan, Uusi-See­lan­ti ja Vati­kaa­ni sekä Nor­jan Ete­lä-Varan­gin, Kaa­ras­joen, Kai­vuo­non, Kou­to­kei­non, Omas­vuo­non, Rai­sin, Tenon, ja Uunie­men kun­nat. Tar­kis­ta ajan­ta­sai­nen lis­ta mata­lan koro­na­ris­kin mais­ta aina ennen mat­kal­le läh­töä ulko­mi­nis­te­riön tai THL:n sivuilta.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media