omaolo.fi Rokotukset
30.04.2020

Soi­te on muka­na var­mis­ta­mas­sa tur­val­li­sen perus­o­pe­tuk­sen kouluissa

Suo­mi on nyt siir­ty­mäs­sä “hybri­di­stra­te­gi­aan” koro­na­pan­de­mian jat­ko­vai­hei­den hal­lin­nas­sa. Rajoi­tuk­sia pure­taan niin hal­li­tus­ti ja tur­val­li­ses­ti kuin voi­daan. Pan­de­mias­sa meil­lä ei ole mah­dol­li­suut­ta vali­ta hyvän ja pahan välil­lä kuten haluai­sim­me, vaan pie­nem­män ja suu­rem­man ris­kin välil­lä. Las­ten kou­lun­käyn­nin aloit­ta­mi­nen kuu­luu lie­vem­män ris­kin vaih­toeh­toi­hin. Kun jos­tain on pak­ko aloit­taa, tämä on ehkä par­hai­ta tapoja.

Val­tio­neu­vos­ton teh­tyä pää­tök­sen perus­o­pe­tuk­ses­ta 14.5.2020 alkaen Soi­te pyr­kii yhteis­työs­sä kun­tien sivis­tys­joh­don kans­sa var­mis­ta­maan tur­val­li­sen perus­o­pe­tuk­sen lähio­pe­tuk­se­na kai­kil­le lap­sil­le ja työn­te­ki­jöil­le kouluissa.

Kaik­kein vaka­vam­min sai­raat lap­set voi­vat Val­tio­neu­vos­ton lin­jauk­sen mukai­ses­ti jää­dä pois kou­lus­ta lää­kä­rin­to­dis­tuk­sel­la. Näin on osin tapah­tu­nut jo ennen epi­de­mi­aa­kin ja täs­sä suh­tees­sa tilan­ne ei juu­ri muu­tu. Syö­pä­sai­raat, elin­siir­ron saa­neet ja vai­kei­ta lihas­tau­te­ja sai­ras­ta­vat lap­set kuu­lu­vat täl­lai­seen ris­ki­ryh­mään. Kroo­ni­set sai­rau­det kuten ast­ma, dia­be­tes, reu­ma ja muut vas­taa­vat eivät ole koro­na­tau­din kan­nal­ta riskiryhmäsairauksia.

Ris­ki­ryh­mien mää­rit­te­lyn osal­ta Soi­te nou­dat­taa val­ta­kun­nal­lis­ta ohjet­ta, joka tul­laan jul­kai­se­maan lähiai­koi­na. Pyy­däm­me per­hei­tä ole­maan yhtey­des­sä Soi­ten las­ten­sai­raa­lan las­ten­tau­tien polikli­ni­kal­le, jos­sa las­ten­lää­kä­ri kir­joit­taa todis­tuk­sen lähio­pe­tuk­ses­ta vapau­tu­mi­ses­ta, jos lap­si tai sisa­rus kuu­luu ris­ki­ryh­mään. Per­heen van­hem­man kuu­lues­sa ris­ki­ryh­mään, todis­tus­ta lap­sen vapau­tu­mi­ses­ta lähio­pe­tuk­ses­ta voi pyy­tää omal­ta terveyskeskuslääkäriltä.

Lap­set ovat häm­mäs­tyt­tä­vän hyvin tur­vas­sa koro­na­tau­dil­ta. Vaka­vat sai­ras­tu­mi­set ovat hyvin har­vi­nai­sia. Ris­ki­ryh­mä­lap­sia on kai­kis­sa epi­de­mia­mais­sa, mut­ta he puut­tu­vat vaka­vas­ti sai­ras­tu­nei­den lis­toil­ta jok­seen­kin täy­sin. Heil­le koro­na näyt­tää ole­van pie­nem­pi ris­ki kuin esim. vuo­sit­tain ilme­ne­vät influens­sa tai RS-virus. Poh­jois­mais­ta Ruot­sis­sa epi­de­mia on pit­käl­lä, mut­tei vie siel­lä­kään lap­sia sai­raa­la­hoi­toon. Lap­set eivät vii­me tie­to­jen mukaan edes tar­tu­ta sai­raut­ta kovin tehokkaasti.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media