omaolo.fi Rokotukset
06.04.2020

Soi­te rajoit­taa syn­nyt­tä­jän tuki­hen­ki­lön läsnäolo-oikeutta

Kes­ki-Poh­jan­maan sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­kun­tayh­ty­mä Soi­te rajoit­taa 6.4.2020 alkaen syn­nyt­tä­jän tuki­hen­ki­lön läs­nä­olo-oikeut­ta Kes­ki-Poh­jan­maan keskussairaalassa.

Suo­men gyne­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen ja kaik­kien Suo­men syn­ny­tys­sai­raa­loi­den yhtei­seen pää­tök­seen nojaten:

  • Synnyttäjä voi ottaa mukaan synnytyssaliin yhden oireettoman tukihenkilön, joka ei ole oleskellut ulkomailla 14 vrk edeltävästi, eikä altistunut varmennetulle koronavirus COVID-19-infektiolle.
  • Tukihenkilölle opastetaan tarvittavat suojautumis- ja hygieniaohjeet.
  • Tukihenkilö on synnyttäjän kanssa samassa huoneessa koko synnytyksen ajan.
  • Tukihenkilö ei voi olla mukana synnytyksen käynnistysvaiheessa, leikkaussalissa tai synnyttäneiden osastolla.
  • Keisarinleikkauksen jälkeen tukihenkilö saa olla synnyttäjän ja vastasyntyneen kanssa perheheräämössä.

Näil­lä toi­mil­la estäm­me omal­ta osal­tam­me epi­de­mian leviä­mi­sen, jot­ta sai­raa­lan hen­ki­lös­tön riit­tä­vyys voi­daan tur­va­ta tule­vi­na­kin aikoi­na. Koros­tam­me, että tilan­ne on väliai­kai­nen ja rajoi­tuk­set pure­taan heti kun on mahdollista. 

Pahoit­te­lem­me asias­ta per­heil­le aiheu­tu­vaa vai­vaa ja har­mia, mut­ta eläm­me ennen näke­mät­tö­mäs­sä poik­keus­ti­lan­tees­sa ja toi­vom­me ymmär­rys­tä tilan­teen johdosta.

Char­lot­ta Frost­dahl
Syn­ny­tys ja nais­ten­tau­tien ylilääkäri

Pir­jo Dab­nell
Joh­ta­jay­li­lää­kä­ri

Mar­ko Rah­ko­nen
Infek­tio­tau­tien ylilääkäri

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media