omaolo.fi Rokotukset
05.10.2020

Soi­ten alue edel­leen perus­ta­sol­la: vah­va mas­ki­suo­si­tus voimaan

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä käsit­te­li maa­nan­tai­na 5.10.2020 pide­tys­sä kokouk­ses­saan alu­een epi­de­mia­ti­lan­net­ta ja kar­toit­ti hen­ki­lös­tö­re­surs­sien koh­den­ta­mis­ta infek­tioi­den torjuntatyöhön.

Myö­hem­min maa­nan­tai­na ilta­päi­väl­lä kokoon­tui myös alu­eel­li­nen viran­omais­ryh­mä, jos­sa on muka­na Soi­ten lisäk­si Alue­hal­lin­to­vi­ras­to (AVI), Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin­lai­tos (THL) sekä Elin­kei­no- lii­ken­ne- ja ympä­ris­tö­kes­kus (ELY). Ryh­mä arvioi Kes­ki-Poh­jan­maan koro­nae­pi­de­mian tilan­ne­ku­vaa ja lin­ja­si, että Soi­ten alu­eel­la ollaan, nous­seis­ta tau­ti­ta­pauk­sis­ta huo­li­mat­ta, edel­leen epi­de­mian perustasolla.

Soi­ten alu­eel­la kiih­ty­mis­ti­lan­teen kri­tee­ri täyt­tyy ainoas­taan ilmaan­tu­vuu­den osal­ta. Luku on täl­lä het­kel­lä 17,9 / 100 000 asu­kas­ta. Posi­tii­vis­ten näyt­tei­den mää­rä kai­kis­ta koro­na­tes­tauk­sis­ta on kui­ten­kin edel­leen alle 1% ja tar­tun­ta­ket­jut on jäl­ji­tet­ty lähes 100 %:sti.

Viran­omais­ryh­mä vah­vis­ti Soi­ten aiem­min anta­man laa­jen­ne­tun kas­vo­mas­ki­suo­si­tuk­sen alu­eel­la. Soi­te suo­sit­te­lee vah­vas­ti kas­vo­mas­kin laa­jaa käyt­töä jul­ki­sis­sa tilois­sa, kau­pois­sa sekä muis­sa pai­kos­sa kodin ulko­puo­lel­la asioi­des­sa. Mas­ki­suo­si­tus kos­kee myös alu­een toi­sen asteen oppi­lai­tok­sia (ammat­ti­kou­lut ja lukiot) sekä kor­kea­kou­lu­ja ja yli­opis­to­ja. Link­ki: Näin käy­tät kas­vo­mas­kia oikein.

Täs­sä vai­hees­sa tär­ke­ää on koh­den­taa Soi­ten hen­ki­lös­tö­re­surs­sit infek­tioi­den tor­jun­ta­työ­hön, jon­ka vuok­si muu­tok­sia Soi­ten toi­min­toi­hin on odotettavissa.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media