omaolo.fi Rokotukset
14.10.2020

Soi­ten alue edel­leen perus­ta­sol­la: vah­va mas­ki­suo­si­tus voi­mas­sa ja tar­pee­ton­ta mat­kus­te­lua Vaa­san sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­le tulee välttää

Alu­eel­li­nen koro­na­vi­ran­omais­ryh­mä, johon kuu­luu Soi­ten lisäk­si Alue­hal­lin­to­vi­ras­to (AVI), Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin­lai­tos (THL) sekä Elin­kei­no- lii­ken­ne- ja ympä­ris­tö­kes­kus (ELY) kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 14.10. aamu­päi­väl­lä. Ryh­mä arvioi Kes­ki-Poh­jan­maan koro­nae­pi­de­mian tilan­ne­ku­vaa ja lin­ja­si, että Soi­ten alu­eel­la ollaan, nous­seis­ta tau­ti­ta­pauk­sis­ta huo­li­mat­ta, edel­leen epi­de­mian perustasolla.

Soi­ten alu­eel­la kiih­ty­mis­ti­lan­teen kri­tee­ri täyt­tyy ainoas­taan ilmaan­tu­vuu­den osal­ta. Luku on täl­lä het­kel­lä 38 / 100 000 asu­kas­ta. Posi­tii­vis­ten näyt­tei­den mää­rä kai­kis­ta koro­na­tes­tauk­sis­ta on kui­ten­kin edel­leen alle 1 % ja tar­tun­ta­ket­juis­ta on jäl­ji­tet­ty yli 80 %.

Viran­omais­ryh­mä vah­vis­ti, että Soi­ten anta­ma laa­jen­net­tu kas­vo­mas­ki­suo­si­tus on edel­leen voi­mas­sa alu­eel­la. Soi­te suo­sit­te­lee vah­vas­ti kas­vo­mas­kin laa­jaa käyt­töä jul­ki­sis­sa tilois­sa, kau­pois­sa sekä muis­sa pai­kos­sa kodin ulko­puo­lel­la asioi­des­sa. Kai­kis­sa tilan­teis­sa tulee huo­mioi­da myös tur­va­vä­lit sekä hyvä käsi- ja yskimishygienia.

Lisäk­si viran­omais­ryh­mä antoi suo­si­tuk­sen, että tar­pee­ton­ta mat­kus­ta­mis­ta Vaa­san sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­le on tois­tai­sek­si syy­tä vält­tää.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media