omaolo.fi Rokotukset
25.08.2021

Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiihtymisvaiheessa

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 25.8.2021 arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Viran­omais­ryh­mä lin­ja­si, että Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa. Alu­eel­la jär­jes­tet­tä­vis­sä tapah­tu­mis­sa on nou­da­tet­ta­va Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton 23.8.2021 lin­jaa­mia kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia sekä huo­mioi­ta­va myös sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön ohjaus­kir­jees­sä tode­tut seikat.

Vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yhteen­sä 59 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja 14 vuo­ro­kau­den alu­eel­li­nen ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 76 / 100 000 asu­kas­ta. Koro­na­vi­rus­tes­teis­tä 1,2 % on posi­tii­vi­sia. Soi­ten koro­na­näyt­teen­ot­to on ollut erit­täin ruuh­kau­tu­nut vii­me päi­vi­nä, joten tulok­sien saa­mi­ses­sa saat­taa esiin­tyä viiveitä.

Vii­me vii­kol­la 80 % tar­tun­ta­ket­juis­ta pys­tyt­tiin jäl­jit­tä­mään. Puo­let tar­tun­nois­ta on todet­tu karan­tee­nis­sa jo ennes­tään ole­vil­ta. Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja esiin­tyy Soi­ten alu­eel­la täl­lä het­kel­lä eni­ten 20–29-vuotiailla. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa koronaviruspotilaita.

Viran­omais­ryh­män pää­tök­sel­lä Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa. Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennal­laan, mut­ta ohjeis­tuk­siin on teh­ty tar­ken­nuk­sia. Samoin alu­eel­li­sia ohjei­ta tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jil­le on tarkennettu.

 • Päivitykset ohjeistuksiin alueen tapahtumajärjestäjille:
  • Esimerkiksi tapahtumat, joissa myydään yleisölle pääsylippuja, ovat sellaisia, joissa tulee huomioida AVI:n ja STM:n linjaukset.
  • Tapahtumissa on varmistettava, että sisätiloissa jokaiselle on oma istumapaikka ja ulkotiloissa mahdollisuus turvavälien pitämiseen.
  • Kirjallista suunnitelmaa ei tarvitse laatia yksityistilaisuuksista, kuten häät, valmistujaiset tai hautajaiset, mutta näissäkin tulee huomioida koronaturvallisuusohjeet.
 • Päivitykset suosituksiin yksityistilaisuuksissa ja harrastustoiminnassa:
  • AVI:n antama määräys kokoontumisrajoituksista ei koske yksityistilaisuuksia tai harrastustoimintaa, mutta alueellinen COVID-19 viranomaisryhmä korostaa painokkaasti turvavälien ja hygieniaohjeistuksen noudattamisen tärkeyttä kaikissa kokoontumisissa sekä harrastustoiminnassa.
  • Tilaisuudet on syytä pitää mahdollisimman pienimuotoisina ja mikä mahdollista porrastaa osallistujien osallistumista.
  • Yksityistilaisuuksissa ja harrastustoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilan kokoon, jotta turvavälit (2 m) voidaan pitää.
  • Alueella on voimassa maskisuositus, joka koskee myös yksityistilaisuuksia ja harrastustoimintaa.
  • Tilaisuuksiin ja harrastustoimintaan osallistutaan vain ehdottomasti terveinä.

Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Soi­ten alu­een tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jil­le laa­di­tut ohjeis­tuk­set: https://korona.soite.fi/ohjeet-tapahtumajarjestajille/

Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 1.9.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta ja suo­si­tuk­sia. Mikä­li alu­eel­li­seen koro­na­vi­rus­ti­lan­tee­seen tulee muu­tok­sia, koo­taan viran­omais­ryh­mä kool­le tar­vit­taes­sa. Viran­omais­ryh­mä koos­tuu THL:n, AVI:n, ELY:n ja Soi­ten asiantuntijoista.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media