omaolo.fi Rokotukset
01.09.2021

Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiihtymisvaiheessa

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 1.9.2021 arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Viran­omais­ryh­mä lin­ja­si, että Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa. Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennallaan. 

Vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yhteen­sä 45 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja 14 vuo­ro­kau­den alu­eel­li­nen ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 56,8 / 100 000 asu­kas­ta. Vii­me vii­kol­la koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä otet­tiin yhteen­sä 2870 kap­pa­let­ta ja tes­teis­tä 0,7 % on posi­tii­vi­sia. Tar­tun­ta­ket­ju­jen jäl­ji­tet­tä­vyys on 80 %. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa koronaviruspotilaita.

Tar­tun­nat ovat las­kusuun­nas­sa, mut­ta alu­eel­la esiin­tyy edel­leen tar­tun­to­ja, joi­ta ei ole pys­tyt­ty jäl­jit­tä­mään. Vii­me vii­kol­la vain 32 % tar­tun­nois­ta todet­tiin karan­tee­nis­sa jo ennes­tään ole­vil­la. Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja esiin­tyy Soi­ten alu­eel­la täl­lä het­kel­lä eni­ten 20–29-vuotiailla (42 %) sekä alle 20-vuo­tiail­la (30 %). Vii­me vii­kol­la karan­tee­niin ase­tet­tiin 93 hen­ki­löä Soi­ten alueella.

Viran­omais­ryh­män pää­tök­sel­lä Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa. Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennal­laan. Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Soi­ten alu­een tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jil­le laa­di­tut ohjeis­tuk­set: https://korona.soite.fi/ohjeet-tapahtumajarjestajille/

Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 8.9.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta ja suo­si­tuk­sia. Mikä­li alu­eel­li­seen koro­na­vi­rus­ti­lan­tee­seen tulee muu­tok­sia, koo­taan viran­omais­ryh­mä kool­le tar­vit­taes­sa. Viran­omais­ryh­mä koos­tuu THL:n, AVI:n, ELY:n ja Soi­ten asiantuntijoista.

Päi­vän koronavirustilanne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päi­vi­tet­ty seuraavasti:

  • la 28.8. klo 21.30-22.00 Pizzeria Marziano, Kokkola
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media