omaolo.fi Rokotukset
08.09.2021

Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiihtymisvaiheessa

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 8.9.2021 arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne ei ole rau­hoit­tu­nut Soi­ten alu­eel­la. Viran­omais­ryh­mä koros­taa, että rokot­ta­mat­to­mien tuli­si hakeu­tua koro­na­tes­tauk­seen vii­py­mät­tä hyvin lie­vis­sä­kin oireis­sa. Yhteis­kun­nan avau­tues­sa rajoi­tuk­sis­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­nal­ta on vai­kea vält­tyä — virus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta roko­tet­tu­na. Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa ja alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennallaan.

Vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yhteen­sä 38 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja 14 vuo­ro­kau­den alu­eel­li­nen ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 49 / 100 000 asu­kas­ta. Vii­me vii­kol­la koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä otet­tiin yhteen­sä n. 2500 kap­pa­let­ta ja tes­teis­tä 0,75 % on posi­tii­vi­sia. Tar­tun­ta­ket­ju­jen jäl­ji­tet­tä­vyys on 85 %. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa koronaviruspotilaita.

Alku­vii­kon perus­teel­la näyt­tää sil­tä, että koro­na­vi­rus­ti­lan­ne ei ole rau­hoit­tu­mas­sa Soi­ten alu­eel­la. Alku­vii­kon aika­na on todet­tu jo yhdek­sän uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja posi­tii­vis­ten tes­tien pro­sen­tu­aa­li­nen osuus on kas­vus­sa. Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja esiin­tyy täl­lä het­kel­lä pää­asias­sa rokot­ta­mat­to­mien tai vas­ta hil­jat­tain roko­tuk­sen saa­nei­den kes­kuu­des­sa. Tar­tun­to­ja esiin­tyy Soi­ten alu­eel­la täl­lä het­kel­lä eni­ten 20–29-vuotiailla (48 %) sekä alle 10–19-vuotiailla (26 %). Vii­me vii­kol­la karan­tee­niin ase­tet­tiin 98 hen­ki­löä Soi­ten alueella.

Viran­omais­ryh­mä koros­taa, että vie­lä rokot­ta­mat­to­mien tuli­si hakeu­tua koro­na­tes­tauk­seen vii­py­mät­tä hyvin lie­vis­sä­kin koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­sa oireis­sa. Muis­tu­tam­me myös, että koro­na­tes­ti­tu­los­ta tuli­si jää­dä odot­ta­maan koti­ka­ran­tee­niin, jot­ta ei mah­dol­li­ses­ti altis­ta mui­ta koro­na­vi­ruk­sel­le esi­mer­kik­si työ­pai­kal­la. Kah­den roko­tusan­nok­sen saa­nei­ta tes­ta­taan, mikä­li oireet ovat voi­mak­kaat, hen­ki­lö on mer­kit­tä­väs­ti altis­tu­nut koro­na­vi­ruk­sel­le tai mikä­li hen­ki­lö työs­ken­te­lee sote-alal­la. Soi­tes­sa koro­na­vi­rus­tes­tauk­ses­sa nou­da­te­taan THL:n val­ta­kun­nal­li­sia ohjeis­tuk­sia.

Koro­na­vi­rus on tur­val­li­sem­paa koh­da­ta rokotettuna

Suo­sit­te­lem­me vah­vas­ti hank­ki­maan koro­na­vi­rus­ro­kot­teen, sil­lä jat­kos­sa tau­dil­ta on vai­ke­aa vält­tyä. Yhteis­kun­ta on avau­tu­mas­sa ja koro­na­vi­ruse­pi­de­mi­aan liit­ty­vät rajoi­tuk­set ovat pois­tu­mas­sa val­ta­kun­nal­li­ses­ti, mut­ta koro­na­vi­rus ei ole häviä­mäs­sä. Koro­na­vi­rus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta roko­tet­tu­na. Itse rokot­tee­seen liit­tyy huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­mät ris­kit kuin koro­na­vi­rus­tar­tun­taan. Link­ki: Tie­toa koronavirusrokotteesta

Viran­omais­ryh­män päätökset

Viran­omais­ryh­män pää­tök­sel­lä Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa. Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennal­laan. Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Soi­ten alu­een tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jil­le laa­di­tut ohjeis­tuk­set: https://korona.soite.fi/ohjeet-tapahtumajarjestajille/

Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 15.9.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta ja suo­si­tuk­sia. Mikä­li alu­eel­li­seen koro­na­vi­rus­ti­lan­tee­seen tulee muu­tok­sia, koo­taan viran­omais­ryh­mä kool­le tar­vit­taes­sa. Viran­omais­ryh­mä koos­tuu THL:n, AVI:n, ELY:n ja Soi­ten asiantuntijoista.

Päi­vän koronavirustilanne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu seit­se­män uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päi­vi­tet­ty seuraavasti:

  • La 4.9. klo 16-17 K-Citymarket, Kokkola
  • Su 5.9. klo 11-12 Prisma, Kokkola
  • Su 5.9. klo 12-12.30 K-Citymarket, Kokkola
  • Ma 6.9. klo 12-13 Nordlabin odotusaula, Keski-pohjanmaan keskussairaala, Kokkola

Lisäys 8.9.2021 klo 15.05

  • Ma 6.9. klo 19.30-20 Lidl Intiaanikylä, Kokkola
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media