omaolo.fi Rokotukset
29.09.2021

Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa – tar­tun­nat kasvussa

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 29.9.2021 arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on edel­leen vaka­va Soi­ten alu­eel­la ja tar­tun­to­jen mää­rä on kas­vus­sa. Kysees­sä on rokot­ta­mat­to­mien nuor­ten aikuis­ten epi­de­mia. Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa ja alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennal­laan. Alu­eel­la on edel­leen voi­mas­sa vah­va kasvomaskisuositus.

Vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yhteen­sä 61 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja 14 vuo­ro­kau­den alu­eel­li­nen ilmaan­tu­vuus­lu­ku on 79 / 100 000 asu­kas­ta. Vii­me vii­kol­la koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä otet­tiin yhteen­sä 1206 kap­pa­let­ta ja posi­tii­vis­ten osuus tes­teis­tä on 1,9 %. Tar­tun­ta­ket­ju­jen jäl­ji­tet­tä­vyys on 75 %. Vii­me vii­kol­la karan­tee­niin ase­tet­tiin 49 hen­ki­löä. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa kak­si koronaviruspotilasta.

Täl­lä vii­kol­la koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä on läh­te­nyt kas­vuun ja pel­käs­tään eilen tiis­tai­na 28.9. todet­tiin yhteen­sä 19 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa, mikä on koko epi­de­mia-ajan kol­man­nek­si kor­kein päi­vit­täi­nen tapausmäärä.

Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja esiin­tyy pää­asias­sa rokot­ta­mat­to­mien tai vas­ta hil­jat­tain roko­tuk­sen saa­nei­den kes­kuu­des­sa. Tar­tun­nan saa­nei­den kes­ki-ikä on täl­lä het­kel­lä 29 vuot­ta. Tar­tun­to­ja on todet­tu eni­ten 20–29-vuotiailla sekä 10–19-vuotiailla. Tar­tun­nois­ta suu­rin osa oli per­he­pii­ris­sä tapah­tu­nei­ta tar­tun­to­ja. Toi­sek­si suu­rin tar­tun­ta­läh­de on vii­me aikoi­na ollut eri­lai­set vapaa-ajan kokoontumiset. 

Viran­omais­ryh­män pää­tök­sel­lä Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa. Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennal­laan. Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Kos­ka tar­tun­to­ja esiin­tyy pää­asias­sa nuo­ril­la vie­lä rokot­ta­mat­to­mil­la tai vajaan roko­tus­sar­jan omaa­vil­la ja tar­tun­nat ovat kas­vus­sa, pitää viran­omais­ryh­mä tär­keä­nä, että alu­eel­li­nen vah­va kas­vo­mas­ki­suo­si­tus säi­lyy ennal­laan. Kas­vo­mas­kit hil­lit­se­vät tar­tun­to­jen leviä­mis­tä kou­luis­sa ja oppi­lai­tok­sis­sa. Myös etä­työ­suo­si­tus on edel­leen voi­mas­sa Soi­ten alueella.

Edel­leen suo­sit­te­lem­me vält­tä­mään kokoon­tu­mi­sia, nou­dat­ta­maan tar­tun­taa ehkäi­se­viä hygie­niaoh­jei­ta ja käyt­tä­mään kas­vo­mas­kia alu­eel­lis­ten suo­si­tus­ten mukaisesti.

Viran­omais­ryh­mä muis­tut­taa, että oirei­se­na ei tule läh­teä kou­luun tai työ­pai­kal­le. Koro­na­vi­rus­tes­tei­hin pää­see Soi­ten alu­eel­la suju­vas­ti ja suo­si­tus on, että rokot­ta­mat­to­mat tai vas­ta yhden roko­tusan­nok­sen saa­neet hakeu­tui­si­vat vii­py­mät­tä ja hyvin lie­vis­sä­kin hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireis­sa koro­na­tes­tiin. Koro­na­tes­tin tulos­ta odot­taes­sa on pysyt­tä­vä koto­na. Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta löy­tyy ohjeis­tus lap­sen infek­tio-oirei­siin ja koro­na­tes­taa­mi­seen: https://korona.soite.fi/toimi-nain/

Suo­sit­te­lem­me vah­vas­ti hank­ki­maan koro­na­vi­rus­ro­kot­teen, sil­lä jat­kos­sa tau­dil­ta on vai­ke­aa vält­tyä. Yhteis­kun­ta on avau­tu­mas­sa ja koro­na­vi­ruse­pi­de­mi­aan liit­ty­vät rajoi­tuk­set ovat pois­tu­mas­sa val­ta­kun­nal­li­ses­ti, mut­ta koro­na­vi­rus ei ole häviä­mäs­sä. Koro­na­vi­rus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta roko­tet­tu­na. Itse rokot­tee­seen liit­tyy huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­mät ris­kit kuin koro­na­vi­rus­tar­tun­taan. Link­ki: Tie­toa koronavirusrokotteesta

Viran­omais­ryh­mä koros­taa myös toi­sen roko­tusan­nok­sen tär­keyt­tä. Toi­nen roko­tean­nos on tär­keä, jot­ta rokot­teen suo­ja­te­ho vah­vis­tuu sekä koro­na­vi­ruk­sen kan­ta­muo­toa että virus­muun­nok­sia vas­taan. Toi­nen annos myös var­mis­taa, että suo­ja kes­tää mah­dol­li­sim­man pit­kään. Suo­mes­sa tavoi­tel­laan 80 % roko­tus­kat­ta­vuut­ta 2. roko­tusan­nok­sen osal­ta, jot­ta yhteis­kun­taa voi­daan ava­ta tur­val­li­ses­ti. Toi­sen roko­tusan­nok­sen voi käy­dä otta­mas­sa, kun ensim­mäi­ses­tä roko­tuk­ses­ta on kulu­nut vähin­tään kuusi viikkoa.

Soi­ten alu­eel­la roko­tus­ten pain­opis­te on siir­ret­ty ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin, jol­loin roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 6.10.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta ja suo­si­tuk­sia. Mikä­li alu­eel­li­seen koro­na­vi­rus­ti­lan­tee­seen tulee muu­tok­sia, koo­taan viran­omais­ryh­mä kool­le tar­vit­taes­sa. Viran­omais­ryh­mä koos­tuu THL:n, AVI:n, ELY:n ja Soi­ten asiantuntijoista.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media