omaolo.fi Rokotukset
15.09.2021

Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa – tar­tun­to­ja nyt aiem­paa van­hem­mas­sa ikäryhmässä

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 15.9.2021 arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on hei­ken­ty­nyt Soi­ten alu­eel­la ja tar­tun­to­ja esiin­tyy nyt aiem­paa van­hem­mis­sa ikä­ryh­mis­sä. Kysees­sä on ensi sijas­sa rokot­ta­mat­to­mien epi­de­mia. Yhteis­kun­nan avau­tues­sa rajoi­tuk­sis­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­nal­ta on vai­kea vält­tyä — virus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta roko­tet­tu­na. Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa ja alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennallaan.

Vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yhteen­sä 55 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja 14 vuo­ro­kau­den alu­eel­li­nen ilmaan­tu­vuus­lu­ku on 71 / 100 000 asu­kas­ta. Vii­me vii­kol­la koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä otet­tiin yhteen­sä n. 1800 kap­pa­let­ta ja posi­tii­vis­ten osuus tes­teis­tä on nous­sut kah­teen pro­sent­tiin. Tar­tun­ta­ket­ju­jen jäl­ji­tet­tä­vyys on 75 %. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa kak­si koronaviruspotilasta.

Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja esiin­tyy pää­asias­sa rokot­ta­mat­to­mien tai vas­ta hil­jat­tain roko­tuk­sen saa­nei­den kes­kuu­des­sa. Tar­tun­to­ja esiin­tyy Soi­ten alu­eel­la täl­lä het­kel­lä aiem­paa van­hem­mis­sa ikä­ryh­mis­sä: tar­tun­to­ja on todet­tu eni­ten 30–39-vuotiailla (28 %) sekä 50–59-vuotiailla (28 %). Tar­tun­nan saa­nei­den kes­ki-ikä on nous­sut 41 vuo­teen. Tar­tun­nois­ta suu­rin osa oli per­he­pii­ris­sä tapah­tu­nei­ta tar­tun­to­ja. Toi­sek­si suu­rin tar­tun­ta­läh­de oli työ­pai­kat. Keho­tam­me­kin alu­een työ­nan­ta­jia ja esi­mie­hiä ohjaa­maan työn­te­ki­jöi­tä koro­na­tes­tiin vähäi­sil­lä­kin hen­gi­tys­tie­oi­reil­la. Koro­na­tes­tin tulos­ta odot­taes­sa on pysyt­tä­vä kotona.

Uudet ohjeis­tuk­set koronatestaukseen

Sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö (STM) on päi­vit­tä­nyt koro­na­tes­tauk­seen liit­ty­vää ohjeis­tus­ta. Koro­na­vi­rus­tes­taus koh­dis­tuu jat­kos­sa ensi­si­jai­ses­ti viruk­sel­le altis­tu­nei­den, rokot­ta­mat­to­mien oireis­ten sekä rokot­ta­mi­sen jäl­keen­kin vaka­val­le koro­na­vi­rusin­fek­tiol­le alt­tii­den hen­ki­löi­den testaamiseen.

STM ei enää suo­sit­te­le vähä­oi­reis­ten, kah­des­ti roko­tet­tu­jen laa­jaa tes­taa­mi­ses­ta. Tes­tauk­seen pitää men­nä eten­kin sil­loin, jos on oirei­ta, mut­ta ei ole saa­nut yhtään roko­tet­ta. Koro­na­tes­tiin pää­se­vät kui­ten­kin edel­leen kaik­ki, joil­la on koro­na­vi­rus­tau­tiin sopi­via oirei­ta tai epäi­ly koronatartunnasta.

Las­ten ei tar­vit­se enää men­nä tes­tiin lie­vän fluns­san takia. Alle 12-vuo­tiail­le suo­si­tel­laan tes­tiä, jos heil­lä on oirei­ta ja hei­dän on todet­tu altis­tu­neen tar­tun­nal­le sekä jos per­hees­sä on yli 16-vuo­tiai­ta, joil­la ei ole täyt­tää rokotesuojaa.

STM:n uuden tes­taus­stra­te­gian mukaan tes­taus­ta vähen­ne­tään, jot­ta ter­vey­den­hoi­to­hen­ki­lö­kun­taa voi­daan kes­kit­tää enem­män mui­den kuin koro­na­vi­ruk­ses­ta aiheu­tu­nei­den oirei­den hoitoon.

Viran­omais­ryh­mä koros­taa, että rokot­ta­mat­to­mien tuli­si hakeu­tua koro­na­tes­tauk­seen vii­py­mät­tä hyvin lie­vis­sä­kin koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­sa oireis­sa. Muis­tu­tam­me myös, että koro­na­tes­ti­tu­los­ta tuli­si jää­dä odot­ta­maan koti­ka­ran­tee­niin, jot­ta ei mah­dol­li­ses­ti altis­ta mui­ta koro­na­vi­ruk­sel­le esi­mer­kik­si työ­pai­kal­la. Kah­den roko­tusan­nok­sen saa­nei­ta tes­ta­taan, mikä­li oireet ovat voi­mak­kaat, hen­ki­lö on mer­kit­tä­väs­ti altis­tu­nut koro­na­vi­ruk­sel­le tai mikä­li hen­ki­lö työs­ken­te­lee sote-alal­la. Soi­tes­sa koro­na­vi­rus­tes­tauk­ses­sa nou­da­te­taan THL:n val­ta­kun­nal­li­sia ohjeis­tuk­sia.

Koro­na­vi­rus on tur­val­li­sem­paa koh­da­ta rokotettuna

Viran­omais­ryh­mä tote­aa, että alu­een työ­nan­ta­jien tulee varau­tua työn­te­ki­jöi­den karan­tee­nei­hin ja sai­ras­lo­miin eten­kin rokot­ta­mat­to­man hen­ki­lö­kun­nan osal­ta. Koro­na­vi­rus tulee kier­tä­mään väes­tön kes­kuu­des­sa vie­lä pit­kään ja roko­tuk­set ovat ainoa kei­no estää tar­tun­to­ja ja eten­kin koro­na­vi­ruk­sen vaka­vaa, sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­vaa tautimuotoa.

Suo­sit­te­lem­me vah­vas­ti hank­ki­maan koro­na­vi­rus­ro­kot­teen, sil­lä jat­kos­sa tau­dil­ta on vai­ke­aa vält­tyä. Yhteis­kun­ta on avau­tu­mas­sa ja koro­na­vi­ruse­pi­de­mi­aan liit­ty­vät rajoi­tuk­set ovat pois­tu­mas­sa val­ta­kun­nal­li­ses­ti, mut­ta koro­na­vi­rus ei ole häviä­mäs­sä. Koro­na­vi­rus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta roko­tet­tu­na. Itse rokot­tee­seen liit­tyy huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­mät ris­kit kuin koro­na­vi­rus­tar­tun­taan. Link­ki: Tie­toa koronavirusrokotteesta

Viran­omais­ryh­män päätökset

Viran­omais­ryh­män pää­tök­sel­lä Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa. Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennal­laan. Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Edel­leen suo­sit­te­lem­me vält­tä­mään kokoon­tu­mi­sia, nou­dat­ta­maan tar­tun­taa ehkäi­se­viä hygie­niaoh­jei­ta ja käyt­tä­mään kas­vo­mas­kia alu­eel­lis­ten suo­si­tus­ten mukaisesti.

Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 22.9.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta ja suo­si­tuk­sia. Mikä­li alu­eel­li­seen koro­na­vi­rus­ti­lan­tee­seen tulee muu­tok­sia, koo­taan viran­omais­ryh­mä kool­le tar­vit­taes­sa. Viran­omais­ryh­mä koos­tuu THL:n, AVI:n, ELY:n ja Soi­ten asiantuntijoista.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media