omaolo.fi Rokotukset
22.09.2021

Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa – tar­tun­to­ja pää­asias­sa nuo­ril­la rokottamattomilla

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 22.9.2021 arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on edel­leen vaka­va Soi­ten alu­eel­la. Tar­tun­to­ja esiin­tyy pää­asias­sa nuo­ril­la ja rokot­ta­mat­to­mil­la. Viran­omais­ryh­mä suo­sit­taa, että illan­viet­to­ja ja kokoon­tu­mi­sia väl­tet­täi­siin eten­kin nuo­rem­mis­sa ikä­ryh­mis­sä, jois­sa roko­tus­kat­ta­vuus on tavoit­tee­seen näh­den vie­lä alem­mal­la tasol­la. Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa ja alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennallaan.

Vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yhteen­sä 38 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja 14 vuo­ro­kau­den alu­eel­li­nen ilmaan­tu­vuus­lu­ku on 96 / 100 000 asu­kas­ta. Vii­me vii­kol­la koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä otet­tiin yhteen­sä 1427 kap­pa­let­ta ja posi­tii­vis­ten osuus tes­teis­tä on nous­sut 2,6 pro­sent­tiin. Tar­tun­ta­ket­ju­jen jäl­ji­tet­tä­vyys on 85 %. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa yksi koro­na­vi­rus­po­ti­las. Koro­na­vi­ruk­sen altis­tu­mis­paik­ka­lis­tauk­seen on lisät­ty: ma 20.9. klo 12:00–12:30 Kok­ko­la Cent­ria ruo­ka­la (Talon­po­jan­ka­tu 2).

Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja esiin­tyy pää­asias­sa rokot­ta­mat­to­mien tai vas­ta hil­jat­tain roko­tuk­sen saa­nei­den kes­kuu­des­sa. Tar­tun­nan saa­nei­den kes­ki-ikä on täl­lä het­kel­lä 32 vuot­ta. Tar­tun­to­ja on todet­tu eni­ten 10–19-vuotiailla (42 %) sekä 20–29-vuotiailla (21 %). Tar­tun­nois­ta suu­rin osa oli per­he­pii­ris­sä tapah­tu­nei­ta tar­tun­to­ja. Toi­sek­si suu­rin tar­tun­ta­läh­de on vii­me aikoi­na ollut eri­lai­set vapaa-ajan kokoontumiset.

Viran­omais­ryh­mä suo­sit­te­lee, että illan­viet­to­ja ja kokoon­tu­mi­sia väl­tet­täi­siin eten­kin nuo­rem­mis­sa ikä­ryh­mis­sä, jois­sa roko­tus­kat­ta­vuus on vie­lä tavoit­tee­seen (80 %) näh­den alem­mal­la tasol­la. Roko­tus­kat­ta­vuu­den näkee Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ris­ta.

Oirei­se­na ei tule läh­teä kou­luun tai työ­pai­kal­le. Koro­na­vi­rus­tes­tei­hin pää­see Soi­ten alu­eel­la suju­vas­ti ja suo­si­tus on, että rokot­ta­mat­to­mat tai vas­ta yhden roko­tusan­nok­sen saa­neet hakeu­tui­si­vat vii­py­mät­tä ja hyvin lie­vis­sä­kin hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireis­sa koro­na­tes­tiin. Koro­na­tes­tin tulos­ta odot­taes­sa on pysyt­tä­vä koto­na. Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta löy­tyy ohjeis­tus lap­sen infek­tio-oirei­siin ja koro­na­tes­taa­mi­seen: https://korona.soite.fi/toimi-nain/

Koro­na­vi­rus on tur­val­li­sem­paa koh­da­ta rokotettuna

Koro­na­vi­rus tulee kier­tä­mään väes­tön kes­kuu­des­sa vie­lä pit­kään ja roko­tuk­set ovat ainoa kei­no estää tar­tun­to­ja ja eten­kin koro­na­vi­ruk­sen vaka­vaa, sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­vaa tautimuotoa.

Suo­sit­te­lem­me vah­vas­ti hank­ki­maan koro­na­vi­rus­ro­kot­teen, sil­lä jat­kos­sa tau­dil­ta on vai­ke­aa vält­tyä. Yhteis­kun­ta on avau­tu­mas­sa ja koro­na­vi­ruse­pi­de­mi­aan liit­ty­vät rajoi­tuk­set ovat pois­tu­mas­sa val­ta­kun­nal­li­ses­ti, mut­ta koro­na­vi­rus ei ole häviä­mäs­sä. Koro­na­vi­rus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta roko­tet­tu­na. Itse rokot­tee­seen liit­tyy huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­mät ris­kit kuin koro­na­vi­rus­tar­tun­taan. Link­ki: Tie­toa koronavirusrokotteesta

Koro­na­ro­ko­tus­ten pain­opis­te on siir­ty­nyt ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin, jol­loin roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Täl­lä vii­kol­la Soi­te jal­kau­tuu rokot­ta­maan väes­töä Kok­ko­lan Pris­maan to 23.9. klo 9–15 sekä City­mar­ket­tiin pe 24.9. klo 9–15. Lisä­tie­toa roko­tuk­sis­ta ja walk-in-päi­vis­tä Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Soi­ten alu­eel­la jae­taan kol­man­sia koro­na­ro­ko­tean­nok­sia voi­mak­kaas­ti immuu­ni­puut­tei­sil­le 12 vuot­ta täyt­tä­neil­le, ja sote-hen­ki­lös­tön roko­tuk­set kol­man­nel­la annok­sel­la alka­vat myös täl­lä vii­kol­la. Lisä­tie­toa tiedotteissa:

Viran­omais­ryh­män päätökset

Viran­omais­ryh­män pää­tök­sel­lä Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa. Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennal­laan. Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Edel­leen suo­sit­te­lem­me vält­tä­mään kokoon­tu­mi­sia, nou­dat­ta­maan tar­tun­taa ehkäi­se­viä hygie­niaoh­jei­ta ja käyt­tä­mään kas­vo­mas­kia alu­eel­lis­ten suo­si­tus­ten mukaisesti.

Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 29.9.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta ja suo­si­tuk­sia. Mikä­li alu­eel­li­seen koro­na­vi­rus­ti­lan­tee­seen tulee muu­tok­sia, koo­taan viran­omais­ryh­mä kool­le tar­vit­taes­sa. Viran­omais­ryh­mä koos­tuu THL:n, AVI:n, ELY:n ja Soi­ten asiantuntijoista.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media