omaolo.fi Rokotukset
09.06.2021

Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa – yksi uusi tartunta

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 9.6.2021 arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Viran­omais­ryh­mä lin­ja­si, että Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa ja nykyis­ten suo­si­tus­ten voi­mas­sao­loai­kaa jat­ket­tiin 17.6.2021 saak­ka. Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koronavirustartunta.

Koro­na­vi­rus­tar­tun­nat ovat kään­ty­neet nopeas­ti las­kuun Soi­ten alu­eel­la, mut­ta epi­de­mia ei ole vie­lä kui­ten­kaan sam­mu­nut ja koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja esiin­tyy ympä­ri maan. Tämän vuok­si on edel­leen tär­ke­ää nou­dat­taa koro­na­vi­ruk­sen tor­jun­taan liit­ty­viä hygie­niaoh­jeis­tuk­sia sekä alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia. Koro­na­ro­kot­tei­den avul­la siir­rym­me vähi­tel­len koh­ti nor­maa­lim­paa elämää.

Soi­ten alu­eel­la on alku­vii­kon aika­na todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta karan­tee­nis­sa ole­val­la hen­ki­löl­lä. 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku Soi­ten alu­eel­la on 37,7 / 100 000 asu­kas­ta (7.6.2021). Koro­na­vi­rus­näyt­teis­tä posi­tii­vi­sia on 0,4%. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut poti­las. Karan­tee­nis­sa ja kotie­ris­tyk­ses­sä on täl­lä het­kel­lä kol­mi­sen­kym­men­tä hen­ki­löä Soi­ten alueella.

Viran­omais­ryh­män pää­tök­sel­lä Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­heen tasol­la ja alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennal­laan. Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa 17.6.2021 saak­ka.  Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la.

Koro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät alu­eel­la ver­rat­tain hyvin. Koro­na­ro­ko­tuk­set avau­tu­vat säh­köi­ses­sä Oma­hoi­to-pal­ve­lus­sa tors­tai­na 10.6.2021 kai­kil­le alu­een yli 16-vuo­tiail­le. Eli jat­kos­sa kaik­ki roko­tuk­siin oikeu­te­tut ikä­ryh­mät (yli 16-vuo­ti­aat) voi­vat saa­da koro­na­ro­ko­tuk­sen Soi­ten alu­eel­la. Koro­na­ro­ko­tuk­set vie­vät mei­tä koh­ti nor­maa­lim­paa elä­mää – nyt ”pis­te­tään parem­mak­si”! Roko­tet­tu­na saat suo­jaa vaka­val­ta koro­na­vi­rus­tau­dil­ta ja autat suo­jaa­maan myös mui­ta. Koro­na­ro­ko­tus­ten ete­ne­mis­tä voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy aina maanantaisin.

THL on päi­vit­tä­nyt ohjeis­tus­ta kah­den roko­tean­nok­sen saa­nei­den osal­ta. Täy­sin roko­tet­tu­na on var­sin tur­val­lis­ta tava­ta mui­ta ihmi­siä ilman mas­kia tai tur­va­vä­le­jä, kun:

  • Tapaat yksityisissä sisätiloissa eli esimerkiksi kotona tai kesämökillä muita ihmisiä, jotka ovat täysin rokotettuja. Tartuntariski on silloin hyvin pieni.
  • Tapaat yksityisissä sisätiloissa rokottamattomia ihmisiä, jotka ovat kaikki samasta kotitaloudesta. Käyt esimerkiksi kylässä ystäväperheen kotona. Edellytyksenä on, että kukaan rokottamattomista ei kuulu vakavan koronavirustaudin riskiryhmään. Tällaisessa tilanteessa sekä sinun että muiden paikallaolijoiden tartuntariski on pieni.

THL:n anta­ma mas­ki­suo­si­tus, joka kos­kee mas­kin käyt­töä esi­mer­kik­si jul­ki­ses­sa lii­ken­tees­sä, kou­luis­sa ja jul­ki­sis­sa tilois­sa, pysyy ennal­laan yhtä lail­la roko­te­tuil­la kuin rokot­ta­mat­to­mil­la­kin. Se, mis­sä tilois­sa ja tilan­teis­sa mas­kia tulee käyt­tää, lin­ja­taan Soi­ten alu­eel­li­sis­sa kas­vo­mas­ki­suo­si­tuk­sis­sa. Oirei­se­na on aina jätet­tä­vä tapaa­mi­nen väliin ja men­tä­vä tes­tiin roko­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta. Lue lisää THL:n tie­dot­tees­ta.

Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 16.6.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta ja suo­si­tuk­sia. Mikä­li alu­eel­li­nen koro­na­ti­lan­ne säi­lyy rau­hal­li­se­na, voi­daan ennen juhan­nus­ta arvioi­da mah­dol­li­suut­ta keven­tää alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia sekä alu­een siir­ty­mis­tä koro­na­vi­ruse­pi­de­mian perustasolle.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media