omaolo.fi Rokotukset
18.08.2021

Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiihtymisvaiheessa

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 18.8.2021 arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Viran­omais­ryh­mä lin­ja­si, että Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa. Viran­omais­ryh­mä koros­taa pai­nok­kaas­ti tur­va­vä­lien ja hygie­niaoh­jeis­tuk­sen nou­dat­ta­mi­sen tär­keyt­tä kai­kis­sa kokoon­tu­mi­sis­sa sekä harrastustoiminnassa.

Vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yhteen­sä 59 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja 14 vuo­ro­kau­den alu­eel­li­nen ilmaan­tu­vuus­lu­ku on 76 / 100 000 asu­kas­ta. Koro­na­vi­rus­tes­teis­tä 1,6 % on posi­tii­vi­sia. Tar­tun­ta­ket­juis­ta 78 % pys­ty­tään jäl­jit­tä­mään. Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja esiin­tyy Soi­ten alu­eel­la täl­lä het­kel­lä eni­ten 20–29-vuotiailla. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa koronaviruspotilaita.

Viran­omais­ryh­män pää­tök­sel­lä Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa. Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennal­laan, mut­ta viran­omais­ryh­mä koros­taa pai­nok­kaas­ti tur­va­vä­lien ja hygie­niaoh­jeis­tuk­sen nou­dat­ta­mi­sen tär­keyt­tä kai­kis­sa kokoon­tu­mi­sis­sa sekä har­ras­tus­toi­min­nas­sa. Jär­jes­tä­jien tulee var­mis­taa tar­tun­ta­tau­ti­lain 58 c pykä­län mukai­set hygie­nia­käy­tän­nöt tapah­tu­mis­sa koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­sen estä­mi­sek­si. Muis­tu­tam­me, että kokoon­tu­mi­sis­sa on varmistettava:

  • käsienpesumahdollisuudet
  • väentungoksen välttäminen, väljät saapumis- ja poistumisjärjestelyt, riittävät wc-tilat
  • kosketuspintojen puhdistus
  • maskien käyttö suositeltavaa niin sisä- kuin ulkotiloissa
  • tilan koon huomioiminen suhteessa osallistujiin, mahdollisuus turvaväleihin
  • osallistujien tiedottaminen koronaturvallisuudesta: tapahtumaan vain terveenä

Lisäk­si viran­omais­ryh­mä muis­tut­taa, että har­ras­tus­toi­min­nas­sa suo­si­tel­laan nou­da­tet­ta­vak­si seu­raa­via ohjeita:

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to sel­vit­tää rajoi­tus­ten tar­vet­ta Soi­ten alu­eel­la ja tie­dot­taa täs­tä myö­hem­min tarkemmin.

Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta löy­tyy erik­seen myös tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jil­le laa­di­tut ohjeis­tuk­set: https://korona.soite.fi/ohjeet-tapahtumajarjestajille/

Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 25.8.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta ja suo­si­tuk­sia. Mikä­li alu­eel­li­seen koro­na­vi­rus­ti­lan­tee­seen tulee muu­tok­sia, koo­taan viran­omais­ryh­mä kool­le tar­vit­taes­sa. Viran­omais­ryh­mä koos­tuu THL:n, AVI:n, ELY:n ja Soi­ten asiantuntijoista.

Päi­vän koronavirustilanne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­nan saa­nut oli karan­tee­nis­sa, joten tapauk­ses­ta ei seu­ran­nut uusia altistumisia.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media