omaolo.fi Rokotukset
26.05.2021

Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hees­sa – 5 uut­ta tartuntaa

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 26.5.2021 arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Soi­ten alue on edel­leen koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hees­sa. Alu­eel­li­siin suo­si­tuk­siin teh­tiin muu­tok­sia 2. asteen etä­ope­tuk­sen sekä har­ras­tus­ten osal­ta. Suo­si­tus­ten voi­mas­sao­loai­kaa jat­ket­tiin 15.6.2021 saak­ka. Soi­ten alu­eel­la on todet­tu vii­si uut­ta koronavirustartuntaa.

Koro­na­vi­rus­tar­tun­nat ovat kään­ty­neet las­kuun Soi­ten alu­eel­la, mut­ta tilan­ne on edel­leen vaka­va. 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 204 / 100 000 asu­kas­ta koko Soi­ten alu­eel­la. Val­tao­sa uusis­ta tar­tun­nois­ta tode­taan jo val­miik­si karan­tee­nis­sa ole­vil­ta, mut­ta edel­leen esiin­tyy myös karan­tee­nin ulko­puo­li­sia tar­tun­to­ja sekä jouk­koal­tis­tu­mi­sia kou­luis­sa ja työ­pai­kois­sa. Koro­na­vi­rus­näyt­teis­tä 1,7% on posi­tii­vi­sia. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa kol­me koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut­ta potilasta.

Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa sekä Soi­ten asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­köis­sä on teh­ty eri­tyis­toi­men­pi­tei­tä, jot­ta viruk­sen leviä­mi­nen Soi­ten yksi­köi­hin voi­tai­siin estää. Kes­kus­sai­raa­las­sa on tehos­tet­tu suo­jaus­toi­men­pi­tei­tä ja poti­lait­ten seu­lon­taa koro­na­vi­ruk­sen varalta.

Viran­omais­ryh­mä teki seu­raa­vat muu­tok­set alu­eel­li­siin suosituksiin:

  • Alueen 2. asteen oppilaitokset ovat etäopetuksessa lukukauden loppuun saakka.
  • Harrastustoiminta ulkona max. 10 henkilön ryhmissä on mahdollista huomioiden koronaturvallisuusohjeistus.
  • Ulkotiloissa lasten ja nuorten ryhmissä noudatetaan Soiten leviämisvaiheen suosituksia kokoontumisrajoituksista (max. 10 hlöä).

Kevät­juh­lat ja lukion lak­kiai­set suo­si­tel­laan jär­jes­tet­tä­väk­si pie­ni­muo­toi­ses­ti ilman ylei­söä ja tur­va­vä­lit ja hygie­nia­suo­si­tuk­set huo­mioi­den. Koro­na­ti­lan­teen nopeat­kin muu­tok­set ovat edel­leen mah­dol­li­sia. Tar­ken­ta­via suo­si­tuk­sia juh­la­jär­jes­te­lyis­tä voi­daan tar­vit­taes­sa antaa ensi viikolla.

Uudet suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa 15.6.2021 saak­ka. Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Jot­ta sai­sim­me rau­hoi­tet­tua koro­na­ti­lan­teen kesäk­si, on tär­ke­ää että jokai­nen huo­leh­tii huo­lel­li­ses­ti kokoon­tu­mis­suo­si­tus­ten sekä tar­tun­nan ehkäi­syyn liit­ty­vien hygie­niaoh­jeis­tuk­sien nou­dat­ta­mi­ses­ta. Nyt on tär­ke­ää vähen­tää lähi­kon­tak­tien mää­rä mini­miin ja huo­leh­tia huo­lel­li­ses­ta kas­vo­mas­kin käy­tös­tä, 2 met­rin tur­va­vä­leis­tä sekä käsi­hy­gie­nias­ta. Tar­peet­to­mia kokoon­tu­mi­sia tulee välttää!

Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu var­si­nai­seen kokouk­seen seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 2.6.2021.

Päi­vän tilanne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu vii­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Kaik­ki tar­tun­nat todet­tiin karan­tee­nis­sa jo ennes­tään ole­vil­la henkilöillä.

Alu­eel­li­nen tilan­ne­ku­va löy­tyy Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi   

Keho­tam­me kaik­kia, joil­la on vähäi­siä­kin koro­naan sopi­via oirei­ta hakeu­tu­maan her­käs­ti koro­na­tes­tiin. Lie­vil­lä­kään oireil­la ei tule liik­kua kodin ulkopuolella!

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media