omaolo.fi Rokotukset
02.06.2021

Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hees­sa – ei uusia tartuntoja

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 2.6.2021 arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Viran­omais­ryh­mä tote­si, että Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hees­sa ja siir­ty­mis­tä kiih­ty­mis­vai­hee­seen har­ki­taan seu­raa­vas­sa yli­mää­räi­ses­sä kokouk­ses­sa jo 7.6.2021. Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennal­laan. Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja lähipäivinä.

Koro­na­vi­rus­tar­tun­nat ovat kään­ty­neet nopeas­ti las­kuun Soi­ten alu­eel­la, mut­ta pää­tök­sen siir­ty­mi­ses­tä koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alem­mal­le, kiih­ty­mis­vai­heen tasol­le tulee perus­tua pidem­män tar­kas­te­lu­jak­son arvioon. Näin ollen viran­omais­ryh­mä lin­ja­si, että alue jat­kaa leviä­mis­vai­heen tasossa.

14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 66 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja alu­een ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 86 / 100 000 asu­kas­ta. Val­tao­sa uusis­ta tar­tun­nois­ta tode­taan jo val­miik­si karan­tee­nis­sa ole­vil­ta. Koro­na­vi­rus­näyt­teis­tä 1,1% on posi­tii­vi­sia. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa kak­si koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut­ta poti­las­ta. Karan­tee­nis­sa on n. 130 henkilöä.

Lähes­ty­vä juh­la­kausi val­mis­tu­jais­juh­li­neen voi mer­ki­tä ris­kiä koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen nousul­le. Juh­lien jär­jes­te­lyis­sä on nou­da­tet­ta­va alu­eel­lis­ten ter­veys­vi­ran­omais­ten anta­mia yksi­tyis­ti­lai­suuk­sia kos­ke­via suo­si­tuk­sia. Lisäk­si juh­lis­sa kan­nat­taa muis­taa samat peri­aat­teet kuin muul­loin­kin epi­de­mia-aika­na. Tär­kein­tä on huo­leh­tia hyväs­tä käsi- ja yski­mis­hy­gie­nias­ta, nou­dat­taa tur­va­vä­le­jä, käyt­tää tar­vit­taes­sa kas­vo­mas­kia ja var­mis­taa, että Koro­na­vilk­ku-sovel­lus on toi­min­nas­sa puhe­li­mes­sa. Lie­vien­kin koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vien oirei­den takia pitää hakeu­tua tes­tiin, jät­tää juh­lat väliin ja pysy­tel­lä koto­na. Lue lisää vink­ke­jä tur­val­lis­ten juh­lien jär­jes­tä­mi­ses­tä THL:n tie­dot­tees­ta.

Viran­omais­ryh­män pää­tök­sel­lä Soi­ten alue on edel­leen koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hees­sa ja alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennal­laan. Link­ki: Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set.

Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran poik­keuk­sel­li­ses­ti jo maa­nan­tai­na 7.6.2021 arvioi­maan tilan­net­ta ja mah­dol­li­suut­ta siir­ty­mi­ses­tä koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen. Samal­la arvioi­daan mah­dol­li­suut­ta keven­tää alu­een rajoi­tuk­sia ja suosituksia.

Päi­vän tilanne

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Vii­mei­sin koro­na­vi­rus­tar­tun­ta todet­tiin 30.5.2021.

Link­ki: Alu­eel­li­nen tilan­ne­ku­va.

Keho­tam­me kaik­kia, joil­la on vähäi­siä­kin koro­naan sopi­via oirei­ta hakeu­tu­maan her­käs­ti koro­na­tes­tiin. Lie­vil­lä­kään oireil­la ei tule liik­kua kodin ulkopuolella!

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media