omaolo.fi Rokotukset
10.11.2021

Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hees­sa – epi­de­mia­ti­lan­ne ei ole rauhoittumassa

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 10.11.2021 arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne jat­kuu vaka­va­na Soi­ten alu­eel­la ja alue on edel­leen koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hees­sa. Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennal­laan, mut­ta rajoi­tus­ten ja suo­si­tus­ten laa­jen­ta­mi­sen tar­vet­ta arvioi­daan edel­leen. Pik­ku­jou­lu­kau­den lähes­tyes­sä viran­omais­ryh­mä suo­sit­te­lee tutus­tu­maan THL:n kokoa­miin vink­kei­hin tur­val­li­sis­ta pikkujouluista.

Epi­de­mia­ti­lan­ne on Soi­ten alu­eel­la edel­leen vaka­va ja koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus on ollut kas­vus­sa alu­eel­la jo usei­ta viik­ko­ja. Vali­tet­ta­vas­ti epi­de­mia ei näy­tä ole­van rau­hoit­tu­mas­sa ja uusia tar­tun­to­ja on täl­lä­kin vii­kol­la todet­tu edel­lis­vii­kon tah­tiin. Vii­me vii­kol­la Soi­ten alu­eel­la todet­tiin yhteen­sä 130 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 320 / 100 000. Näyt­teen­ot­to­mää­rät koro­na­tes­tauk­ses­sa ovat kas­vus­sa ja vii­me vii­kol­la otet­tiin yhteen­sä n. 2000 koro­na­tes­tiä, jois­ta 6,4 % oli posi­tii­vi­sia. Tode­tuis­ta tar­tun­nois­ta pys­ty­tään jäl­jit­tä­mään 82 %.

Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa kuusi koro­na­vi­rus­po­ti­las­ta. Sai­raa­la­kuor­mi­tus on pysy­nyt kor­kea­na ja mikä­li COVID-poti­lai­ta tulee lisää, jou­du­taan miet­tiä toi­min­to­jen supis­ta­mis­ta tai toimintamuutoksia.

Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja esiin­tyy edel­leen pää­asias­sa rokot­ta­mat­to­mien tai vajaan roko­tus­sar­jan saa­nei­den kes­kuu­des­sa. Tar­tun­nat leviä­vät edel­leen­kin eten­kin lap­sis­sa ja nuo­ris­sa sekä hei­dän van­hem­mis­saan. Vii­me vii­kol­la tar­tun­to­ja todet­tiin eni­ten 10–19-vuotiailla (25 %), alle 10 vuo­tiail­la (18 %) sekä hei­dän van­hem­pien­sa ikä­ryh­mis­sä 30–39-vuotiailla (14 %) ja 40–49-vuotiailla (13 %). Tar­tun­nois­ta suu­rin osa on per­he­pii­ris­sä tapah­tu­nei­ta tar­tun­to­ja. Tar­tun­nan­läh­tei­nä ovat olleet myös ystä­vien ja tut­ta­vien tapaa­mi­set sekä koulut.

Viran­omais­ryh­män pää­tök­sel­lä Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hees­sa. Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennal­laan, mut­ta rajoi­tus­ten ja suo­si­tus­ten laa­jen­ta­mi­sen tar­vet­ta arvioi­daan edel­leen. Alu­eel­la on voi­mas­sa laa­ja kas­vo­mas­ki­suo­si­tus sekä hybri­di­mal­li­nen etä­työ­suo­si­tus. Tilai­suuk­sia ja kokoon­tu­mi­sia tuli­si jär­jes­tää vain tar­kan har­kin­nan mukaan ja niis­sä tulee huo­mioi­da koro­naan liit­ty­vät hygie­niaoh­jeis­tuk­set. Tilai­suuk­sien koro­na­tur­val­li­suus on jär­jes­tä­jän vas­tuul­la. Soi­ten alu­eel­la on voi­mas­sa myös leviä­mis­vai­heen ravin­to­la­ra­joi­tuk­set. Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/  

Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta löy­tyy ohjeet tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jil­le: https://korona.soite.fi/ohjeet-tapahtumajarjestajille/. Lisä­tie­toa löy­tyy myös Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton sivuil­ta.

Pik­ku­jou­lu­kau­den lähes­tyes­sä viran­omais­ryh­mä suo­sit­te­lee tutus­tu­maan Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tok­sen (THL) kokoa­miin vink­kei­hin tur­val­li­sis­ta pikkujouluista:

  • Juhli vain terveenä. Jos sinulla on koronavirustartuntaan sopivia oireita, älä osallistu pienenkään porukan kokoontumiseen, vaikka olisit rokotettu. Pysyttele tällöin kotona, ja jos oireesi ovat vakavia, mene lääkäriin. Tarkista, mitä kuntasi ohjeistaa koronatestiin hakeutumisesta ja toimi sen mukaan. 
  • Juhli porukassa vain, jos olet rokotettu. Täysi, yleensä kaksi rokotusta sisältävä rokotussarja antaa tehokkaan suojan vakavaa tautimuotoa vastaan. Vielä ehdit hakemaan rokotuksen omaksi ja muiden turvaksi. Vaikka rokotus ei täysin poista tartunnan saamisen ja levittämisen riskiä, se pienentää merkittävästi viruksen erittymistä ja siten myös leviämistä ihmisestä toiseen.
  • Noudata edelleen hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Näin estät muidenkin tautien leviämistä.
  • Pidä Koronavilkku-sovellus päällä myös juhlissa ja seuraa sen antamia ohjeita.
  • Käytä kasvomaskia yhä erityisesti julkisissa sisätiloissa, jos etäisyyksien pitäminen muihin ihmisiin on vaikeaa. Esimerkiksi julkisessa liikenteessä kannattaa pitää maskia. Käytä maskia erityisesti, jos et ole saanut täyttä rokotussarjaa.
  • Lataa Omakannasta ennen pikkujouluja EU:n koronatodistus, joka toimii koronapassina. Näin sinulla on koronapassi tarvittaessa heti käytettävissä. 
  • Muista kohtuus alkoholin käytössä.
  • Pidä hauskaa pikkujouluissa!

THL:n ohjees­sa tode­taan, että oli­si suo­si­tel­ta­vaa, että myös yksi­tyi­set tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jät käyt­täi­si­vät koro­na­pas­sia ja että oli­si tär­ke­ää, että koro­na­pas­sia hyö­dyn­ne­tään koko tilai­suu­den ajan, ei vain tie­tyn kel­lon­ajan jäl­keen. Lisä­tie­toa THL:n verk­ko­si­vuil­ta.

Viran­omais­ryh­mä muis­tut­taa edel­leen, että lie­vis­sä­kään hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireis­sa ei tuli­si liik­kua kodin ulko­puo­lel­la. Suo­si­tus on, että rokot­ta­mat­to­mat tai vas­ta yhden roko­tusan­nok­sen saa­neet hakeu­tui­si­vat vii­py­mät­tä ja hyvin lie­vis­sä­kin hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireis­sa koro­na­tes­tiin.

Suo­sit­te­lem­me vah­vas­ti hank­ki­maan täy­den koro­na­vi­rus­ro­ko­tus­sar­jan, sil­lä koro­na­vi­rus ei ole häviä­mäs­sä ja jat­kos­sa tau­dil­ta on hyvin vai­kea vält­tyä. Koro­na­vi­rus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta roko­tet­tu­na. Soi­ten alu­eel­la roko­tus­ten pain­opis­te on siir­ret­ty ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin, jol­loin roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Roko­tus­ten aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 17.11.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta ja suo­si­tuk­sia. Mikä­li alu­eel­li­seen koro­na­vi­rus­ti­lan­tee­seen tulee muu­tok­sia, koo­taan viran­omais­ryh­mä kool­le tar­vit­taes­sa. Viran­omais­ryh­mä koos­tuu THL:n, AVI:n, ELY:n ja Soi­ten asiantuntijoista.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media