omaolo.fi Rokotukset
13.10.2021

Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hees­sa – etä­työ- ja laa­ja kas­vo­mas­ki­suo­si­tus voimassa

TIEDOTE 13.10.2021

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 13.10.2021 arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on edel­leen vaka­va Soi­ten alu­eel­la. Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hees­sa. Alu­eel­la suo­si­tel­laan etä­työn hyö­dyn­tä­mis­tä ja laa­ja kas­vo­mas­ki­suo­si­tus on voi­mas­sa toistaiseksi.

Epi­de­mia­ti­lan­ne alu­eel­la on edel­leen vaka­va. 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 123 / 100 000. Tämän vii­kon aika­na on tähän men­nes­sä todet­tu 26 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Näyt­tee­no­tos­sa koro­na­vi­rus­tes­tien mää­rä on nous­sut ja vii­me vii­kol­la otet­tiin yhteen­sä 1389 näy­tet­tä, jois­ta 4,1 % oli posi­tii­vi­sia. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa vii­si koronaviruspotilasta.

Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja esiin­tyy pää­asias­sa rokot­ta­mat­to­mien tai vas­ta hil­jat­tain roko­tuk­sen saa­nei­den kes­kuu­des­sa. Tar­tun­to­ja esiin­tyy eni­ten 10–19-vuotiailla ja toi­sek­si eni­ten alle 10-vuo­tiai­den sekä 30–39-vuotiaiden ikä­ryh­mis­sä. Tar­tun­nan saa­nei­den kes­ki-ikä on täl­lä het­kel­lä 33 vuot­ta. Tar­tun­nois­ta suu­rin osa on per­he­pii­ris­sä tapah­tu­nei­ta tartuntoja.

Viran­omais­ryh­män pää­tök­sel­lä Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hees­sa. Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät pää­osin ennal­laan. Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Viran­omais­ryh­mä tar­kas­te­li etä­työ­suo­si­tus­ta sekä alu­eel­lis­ta laa­jaa kas­vo­mas­ki­suo­si­tus­ta. Etä­työn osal­ta työ­nan­ta­jia suo­si­tel­laan hyö­dyn­tä­mään työ­pai­koil­la ns. hybri­di­mal­lia, eli sitä että osa työs­tä teh­täi­siin mah­dol­li­suuk­sien mukaan etä­nä vuo­ro­tel­len ja por­ras­taen. Etä­työ­suo­si­tus on voi­mas­sa Soi­ten alu­eel­la 31.10.2021 saak­ka. Työ­pai­koil­le suo­si­tel­laan edel­leen myös tau­ko­jen por­ras­tus­ta ja tur­va­vä­lien pitä­mis­tä sekä koro­na­tur­val­li­sia kokouskäytäntöjä.

Laa­ja kas­vo­mas­ki­suo­si­tus säi­lyy ennal­laan Soi­ten alu­eel­la ja on voi­mas­sa tois­tai­sek­si. Kas­vo­mas­ki­suo­si­tus on voi­mas­sa alu­eel­la edel­leen siis myös kou­luis­sa ja oppi­lai­tok­sis­sa. Kas­vo­mas­kin käyt­töä suo­si­tel­laan kai­kil­le, myös roko­tuk­sen saa­neil­le, yli 12-vuotiaille:

  • julkisilla paikoilla/tiloissa, kuten kaupoissa ja muissa kodin ulkopuolisissa paikoissa
  • alueen yläkouluissa (7-9. luokkalaiset)
  • alueen toisen asteen oppilaitoksissa (ammattikoulut ja lukiot) sekä korkeakouluissa ja yliopistoissa
  • julkisessa liikenteessä, koulukuljetuksissa sekä riskiryhmäläisten kyydityksissä
  • asioitaessa sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä
  • koronatestiin hakeutuessa
  • riskimaasta Suomeen palattaessa
  • Kasvomaskia suositellaan käytettävän myös muissa tilanteissa niin sisä- kuin ulkotiloissa, jos turvavälien pitäminen on mahdotonta.

Viran­omais­ryh­mä muis­tut­taa, että lie­vis­sä­kään hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireis­sa ei tuli­si liik­kua kodin ulko­puo­lel­la. Suo­si­tus on, että rokot­ta­mat­to­mat tai vas­ta yhden roko­tusan­nok­sen saa­neet hakeu­tui­si­vat vii­py­mät­tä ja hyvin lie­vis­sä­kin hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireis­sa koro­na­tes­tiin.

Edel­leen suo­sit­te­lem­me vält­tä­mään kokoon­tu­mi­sia, nou­dat­ta­maan tar­tun­taa ehkäi­se­viä hygie­niaoh­jei­ta ja käyt­tä­mään kas­vo­mas­kia alu­eel­lis­ten suo­si­tus­ten mukaisesti.

Suo­sit­te­lem­me vah­vas­ti hank­ki­maan täy­den koro­na­vi­rus­ro­ko­tus­sar­jan, sil­lä jat­kos­sa tau­dil­ta on vai­ke­aa vält­tyä. Yhteis­kun­ta on avau­tu­mas­sa ja koro­na­vi­ruse­pi­de­mi­aan liit­ty­vät rajoi­tuk­set ovat pois­tu­mas­sa val­ta­kun­nal­li­ses­ti, mut­ta koro­na­vi­rus ei ole häviä­mäs­sä. Roko­tus­ten teho käy sel­keäs­ti ilmi nykyi­ses­tä epi­de­mia­ti­lan­tees­ta, sil­lä tar­tun­nat kes­kit­ty­vät rokot­ta­mat­to­miin tai vas­ta hil­jat­tain roko­tuk­sen saa­nei­siin.  Koro­na­vi­rus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta roko­tet­tu­na. Itse rokot­tee­seen liit­tyy huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­mät ris­kit kuin koro­na­vi­rus­tar­tun­taan. Link­ki: Tie­toa koronavirusrokotteesta

Soi­ten alu­eel­la roko­tus­ten pain­opis­te on siir­ret­ty ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin, jol­loin roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 20.10.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta ja suo­si­tuk­sia. Mikä­li alu­eel­li­seen koro­na­vi­rus­ti­lan­tee­seen tulee muu­tok­sia, koo­taan viran­omais­ryh­mä kool­le tar­vit­taes­sa. Viran­omais­ryh­mä koos­tuu THL:n, AVI:n, ELY:n ja Soi­ten asiantuntijoista.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media