omaolo.fi Rokotukset
03.11.2021

Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hees­sa – tilai­suuk­sien koro­na­tur­val­li­suus huomioitava

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 3.11.2021 arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne jat­kuu vaka­va­na Soi­ten alu­eel­la ja alue on edel­leen koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hees­sa. Viran­omais­ryh­mä koros­taa, että ylei­sö­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­jien tulee har­ki­ta tapah­tu­man tar­peel­li­suut­ta kriittisesti.

Epi­de­mia­ti­lan­ne on Soi­ten alu­eel­la edel­leen vaka­va ja ilmaan­tu­vuus­lu­ku on Suo­men kor­kein. Vii­me vii­kol­la Soi­ten alu­eel­la todet­tiin yhteen­sä 112 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on 269 / 100 000. Näyt­teen­ot­to­mää­rät koro­na­tes­tauk­ses­sa ovat kas­vus­sa ja vii­me vii­kol­la otet­tiin yhteen­sä n. 2000 koro­na­tes­tiä, jois­ta 5,5 % oli posi­tii­vi­sia. Tode­tuis­ta tar­tun­nois­ta pys­ty­tään jäl­jit­tä­mään 84 %. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa vii­si koronaviruspotilasta.

Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja esiin­tyy edel­leen pää­asias­sa rokot­ta­mat­to­mien tai vajaan roko­tus­sar­jan saa­nei­den kes­kuu­des­sa. Tar­tun­nat leviä­vät täl­lä het­kel­lä eten­kin lap­sis­sa ja nuo­ris­sa sekä hei­dän van­hem­mis­saan. Tar­tun­to­ja esiin­tyy eni­ten alle 10-vuo­tiail­la sekä 10–19-vuotiaiden ikä­ryh­mäs­sä. Kol­man­nes tar­tun­nois­ta esiin­tyy 30–49-vuotiailla. Tar­tun­nois­ta suu­rin osa on per­he­pii­ris­sä tapah­tu­nei­ta tar­tun­to­ja. Tar­tun­nan­läh­tei­nä ovat olleet myös työ­pai­kat ja kou­lut. Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päi­vi­tet­ty. Lis­taus kai­kis­ta mah­dol­li­sis­ta altis­tu­mis­pai­kois­ta Soi­ten alu­eel­la: https://korona.soite.fi/altistumispaikat/

Viran­omais­ryh­män pää­tök­sel­lä Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hees­sa. Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennal­laan, mut­ta rajoi­tus­ten ja suo­si­tus­ten laa­jen­ta­mi­sen tar­vet­ta arvioi­daan edel­leen. Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Viran­omais­ryh­mä koros­taa, että ylei­sö­ti­lai­suuk­sia tuli­si jär­jes­tää alu­eel­la vain tar­kan har­kin­nan mukaan. Tilai­suuk­sien koro­na­tur­val­li­suus on jär­jes­tä­jän vas­tuul­la. Ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­sa tulee huo­mioi­da koro­naan liit­ty­vät hygie­niaoh­jeis­tuk­set ja kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mio­ta tilan kokoon suh­tees­sa osal­lis­tu­jien mää­rään, jot­ta riit­tä­vät tur­va­vä­lit voi­daan taa­ta. Suo­si­tus on, että käy­tös­sä oli­si vain puo­let asia­kas­pai­kois­ta. Yli 50 hen­gen ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­sa jär­jes­tä­jän tulee laa­tia kir­jal­li­nen suun­ni­tel­ma koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen ehkäi­se­mi­sek­si ja se tulee toi­mit­taa Soi­ten infek­tioi­den tor­jun­tayk­sik­köön. Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta löy­tyy ohjeet tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jil­le: https://korona.soite.fi/ohjeet-tapahtumajarjestajille/. Lisä­tie­toa löy­tyy myös Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton sivuil­ta.

Alu­eel­la on edel­leen voi­mas­sa laa­ja kas­vo­mas­ki­suo­si­tus sekä hybri­di­mal­li­nen etä­työ­suo­si­tus. Soi­ten alu­eel­la on voi­mas­sa myös leviä­mis­vai­heen ravin­to­la­ra­joi­tuk­set.

Myös yksi­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa ja tapaa­mis­sa tulee huo­mioi­da koro­na­tur­val­li­suus. Viran­omais­ryh­mä suo­sit­te­lee, että kokoon­tu­mi­sia jär­jes­tet­täi­siin har­ki­ten ja koro­naan liit­ty­vät hygie­niaoh­jeis­tuk­set huo­mioi­den. Yksi­tyis­ti­lai­suu­det on syy­tä pitää mah­dol­li­sim­man pie­ni­muo­toi­si­na ja mikä­li mah­dol­lis­ta por­ras­taa osal­lis­tu­jien osal­lis­tu­mis­ta. Tilai­suuk­sien koro­na­tur­val­li­suus on jär­jes­tä­jän vastuulla.

Viran­omais­ryh­mä muis­tut­taa edel­leen, että lie­vis­sä­kään hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireis­sa ei tuli­si liik­kua kodin ulko­puo­lel­la. Suo­si­tus on, että rokot­ta­mat­to­mat tai vas­ta yhden roko­tusan­nok­sen saa­neet hakeu­tui­si­vat vii­py­mät­tä ja hyvin lie­vis­sä­kin hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireis­sa koro­na­tes­tiin.

Suo­sit­te­lem­me vah­vas­ti hank­ki­maan täy­den koro­na­vi­rus­ro­ko­tus­sar­jan, sil­lä koro­na­vi­rus ei ole häviä­mäs­sä ja jat­kos­sa tau­dil­ta on hyvin vai­kea vält­tyä. Roko­te suo­jaa pait­si yksi­löä itse­ään myös koko yhteis­kun­taa. Roko­tus­ten teho käy sel­keäs­ti ilmi nykyi­ses­tä epi­de­mia­ti­lan­tees­ta, sil­lä tar­tun­nat kes­kit­ty­vät rokot­ta­mat­to­miin tai vas­ta hil­jat­tain roko­tuk­sen saa­nei­siin.  Koro­na­vi­rus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta roko­tet­tu­na. Itse rokot­tee­seen liit­tyy huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­mät ris­kit kuin koro­na­vi­rus­tar­tun­taan. Link­ki: Tie­toa koronavirusrokotteesta

Soi­ten alu­eel­la roko­tus­ten pain­opis­te on siir­ret­ty ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin, jol­loin roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Walk-in-päi­vis­sä anne­taan sekä ensim­mäi­siä, toi­sia että kol­man­sia roko­tusan­nok­sia. Walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 9.11.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta ja suo­si­tuk­sia. Mikä­li alu­eel­li­seen koro­na­vi­rus­ti­lan­tee­seen tulee muu­tok­sia, koo­taan viran­omais­ryh­mä kool­le tar­vit­taes­sa. Viran­omais­ryh­mä koos­tuu THL:n, AVI:n, ELY:n ja Soi­ten asiantuntijoista.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media