omaolo.fi Rokotukset
20.10.2021

Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hees­sa – viran­omais­ryh­mä muis­tut­taa koro­na­suo­si­tus­ten nou­dat­ta­mi­sen tärkeydestä

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 20.10.2021 arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne jat­kuu vaka­va­na Soi­ten alu­eel­la ja alue on edel­leen koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hees­sa. Viran­omais­ryh­mä muis­tut­taa koro­na­suo­si­tus­ten ja ‑ohjeis­tuk­sien nou­dat­ta­mi­sen tärkeydestä.

Epi­de­mia­ti­lan­ne on Soi­ten alu­eel­la edel­leen vaka­va. 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 185 / 100 000. Näyt­tee­no­tos­sa koro­na­vi­rus­tes­tien mää­rä on nous­sut ja vii­me vii­kol­la otet­tiin yhteen­sä n. 1500 näy­tet­tä, jois­ta 4,9 % oli posi­tii­vi­sia. Tode­tuis­ta tar­tun­nois­ta 85 % pys­ty­tään jäl­jit­tä­mään täl­lä het­kel­lä. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa seit­se­män koronaviruspotilasta.

Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja esiin­tyy pää­asias­sa rokot­ta­mat­to­mien tai vas­ta hil­jat­tain roko­tuk­sen saa­nei­den kes­kuu­des­sa. Tar­tun­to­ja esiin­tyy täl­lä het­kel­lä eni­ten alle 10-vuo­tiail­la (32 %) sekä 10–19-vuotiaiden ikä­ryh­mäs­sä (29 %). Tar­tun­nois­ta suu­rin osa on per­he­pii­ris­sä tapah­tu­nei­ta tar­tun­to­ja. Tar­tun­nan­läh­tei­nä ovat olleet myös kokoon­tu­mi­set tut­ta­vien ja ystä­vien kes­ken, työ­pai­kat sekä kou­lut ja päi­vä­ko­dit. Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päi­vi­tet­ty. Lis­taus kai­kis­ta mah­dol­li­sis­ta altis­tu­mis­pai­kois­ta Soi­ten alu­eel­la: https://korona.soite.fi/altistumispaikat/

Viran­omais­ryh­män pää­tök­sel­lä Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hees­sa. Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennal­laan. Alu­eel­la on edel­leen voi­mas­sa laa­ja kas­vo­mas­ki­suo­si­tus sekä etä­työ­suo­si­tus hybri­di­mal­lil­la. Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Viran­omais­ryh­mä muis­tut­taa, että vaik­ka var­si­nai­sia kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia ei täl­lä het­kel­lä ole, tuli­si yksi­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa ja tapaa­mis­sa huo­mioi­da koro­na­tur­val­li­suus. Viran­omais­ryh­mä suo­sit­te­lee, että kokoon­tu­mi­sia jär­jes­tet­täi­siin har­ki­ten ja koro­naan liit­ty­vät hygie­niaoh­jeis­tuk­set huo­mioi­den. Edel­leen on suo­si­tel­ta­vaa nou­dat­taa riit­tä­viä tur­va­vä­le­jä. Yksi­tyis­ti­lai­suu­det on syy­tä pitää mah­dol­li­sim­man pie­ni­muo­toi­si­na ja mikä­li mah­dol­lis­ta por­ras­taa osal­lis­tu­jien osal­lis­tu­mis­ta. Vie­rai­den saa­pu­mis- ja läh­tö­ajois­ta voi pitää esi­mer­kik­si vie­ras­kir­jaa, jot­ta mah­dol­li­ses­sa altis­tu­mis­ti­lan­tees­sa altis­tu­neet pys­ty­tään jäl­jit­tä­mään. Tilai­suuk­sien koro­na­tur­val­li­suus on jär­jes­tä­jän vastuulla.

Tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jien tulee puo­les­taan var­mis­taa tar­tun­ta­tau­ti­lain 58 c pykä­län mukai­set hygie­nia­käy­tän­nöt tapah­tu­mis­sa koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­sen estä­mi­sek­si. Tapah­tu­mis­sa on varmistettava:

  • käsienpesumahdollisuudet
  • väentungoksen välttäminen, esim. myynti- ja tarjoilupisteissä
  • väljät saapumis- ja poistumisjärjestelyt, riittävät wc-tilat
  • kosketuspintojen puhdistus
  • maskien käyttö suositeltavaa niin sisä- kuin ulkotiloissa, jos turvavälien pitäminen on mahdotonta
  • tilan koon huomioiminen suhteessa osallistujiin, mahdollisuus turvaväleihin
  • sisätiloissa oma istumapaikka ja ulkotiloissa mahdollisuus turvavälien pitämiseen
  • osallistujien tiedottaminen koronaturvallisuudesta: tapahtumaan vain terveenä

Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta löy­tyy ohjeet tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jil­le: https://korona.soite.fi/ohjeet-tapahtumajarjestajille/. Lisä­tie­toa löy­tyy myös Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton sivuil­ta.

Viran­omais­ryh­mä muis­tut­taa, että lie­vis­sä­kään hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireis­sa ei tuli­si liik­kua kodin ulko­puo­lel­la. Suo­si­tus on, että rokot­ta­mat­to­mat tai vas­ta yhden roko­tusan­nok­sen saa­neet hakeu­tui­si­vat vii­py­mät­tä ja hyvin lie­vis­sä­kin hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireis­sa koro­na­tes­tiin.

Edel­leen suo­sit­te­lem­me vält­tä­mään kokoon­tu­mi­sia, nou­dat­ta­maan tar­tun­taa ehkäi­se­viä hygie­niaoh­jei­ta ja käyt­tä­mään kas­vo­mas­kia alu­eel­lis­ten suo­si­tus­ten mukaisesti.

Suo­sit­te­lem­me vah­vas­ti hank­ki­maan täy­den koro­na­vi­rus­ro­ko­tus­sar­jan, sil­lä koro­na­vi­rus ei ole häviä­mäs­sä ja jat­kos­sa tau­dil­ta on hyvin vai­kea vält­tyä. Roko­te suo­jaa pait­si yksi­löä itse­ään myös koko yhteis­kun­taa. Roko­tus­ten teho käy sel­keäs­ti ilmi nykyi­ses­tä epi­de­mia­ti­lan­tees­ta, sil­lä tar­tun­nat kes­kit­ty­vät rokot­ta­mat­to­miin tai vas­ta hil­jat­tain roko­tuk­sen saa­nei­siin.  Koro­na­vi­rus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta roko­tet­tu­na. Itse rokot­tee­seen liit­tyy huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­mät ris­kit kuin koro­na­vi­rus­tar­tun­taan. Link­ki: Tie­toa koronavirusrokotteesta

Soi­ten alu­eel­la roko­tus­ten pain­opis­te on siir­ret­ty ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin, jol­loin roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 27.10.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta ja suo­si­tuk­sia. Mikä­li alu­eel­li­seen koro­na­vi­rus­ti­lan­tee­seen tulee muu­tok­sia, koo­taan viran­omais­ryh­mä kool­le tar­vit­taes­sa. Viran­omais­ryh­mä koos­tuu THL:n, AVI:n, ELY:n ja Soi­ten asiantuntijoista.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media