omaolo.fi Rokotukset
23.06.2021

Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian perus­ta­sol­la – alu­eel­li­set kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­set poistuvat

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 23.6.2021 arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Viran­omais­ryh­mä lin­ja­si, että Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian perus­ta­sol­la. Alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia keven­net­tiin monil­ta osin, mm. kokoon­tu­mis­suo­si­tus­ten ja kas­vo­mas­kin käy­tön osal­ta. Edel­leen on tär­ke­ää muis­taa huo­leh­tia hyväs­tä käsi­hy­gie­nias­ta, tur­va­vä­leis­tä ja hakeu­tua her­käs­ti koro­na­vi­rus­tes­tiin, mikä­li oirei­ta ilme­nee. Myös­kään kas­vo­mas­kin käy­tös­tä ei ole syy­tä koko­naan luo­pua. Uudet alu­eel­li­set suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa toistaiseksi.

Soi­ten alu­een koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on rau­hal­li­nen. 14 vuo­ro­kau­den alu­eel­li­nen ilmaan­tu­vuus­lu­ku on 1,3 / 100 000 asu­kas­ta ja koro­na­vi­rus­tes­teis­tä 0,1 % on posi­tii­vi­sia. Vii­mei­sin posi­tii­vi­nen koro­na­vi­rus­tar­tun­ta todet­tiin tiis­tai­na 8.6.2021. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa yksi koronaviruspotilas.

Viran­omais­ryh­män pää­tök­sel­lä Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian perus­ta­sol­la. Alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia keven­ne­tään mm. seuraavasti:

 • Alueella ei ole voimassa AVI:n määräämiä kokoontumisrajoituksia tai alueellisia kokoontumissuosituksia
 • Laajaa kasvomaskisuositusta ei enää ole julkisissa tiloissa, mutta maskia on suositeltavaa käyttää edelleen tilanteissa, jos turvavälien pitäminen on mahdotonta. Kasvomaskia suositellaan käytettävän:
  • julkisessa liikenteessä sekä riskiryhmäläisten kyydityksissä
  • asioitaessa sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä
  • koronatestiin hakeutuessa
  • riskimaasta Suomeen palattaessa
  • Kasvomaskia on suositeltavaa käyttää edelleen myös muissa tilanteissa, jos turvavälien (2 m) pitäminen on mahdotonta.
 • Etätyösuositus poistuu, mutta työnantaja vastaa työpaikalla koronaturvallisuuden toteutumisesta ja työpaikoille suositellaan taukojen porrastusta ja suojaetäisyyksien pitämistä. Sosiaali- ja terveydenhuollon työtehtävissä edellytetään maskin käyttöä.
 • EU- ja Schengen-alueille matkustettaessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta ja välttää matkustamista näiden alueiden ulkopuolelle. Seuraa ulkoministeriön ja THL:n ohjeistusta.

Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa 23.6.2021 alkaen tois­tai­sek­si. Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la. Sivus­tol­ta löy­tyy myös ohje tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jil­le.

Viran­omais­ryh­mä kiit­tää läm­pi­mäs­ti Soi­ten alu­een asuk­kai­ta suo­si­tus­ten nou­dat­ta­mi­ses­ta! Koro­na­tur­val­li­ses­ti toi­mi­mi­nen ede­saut­toi nope­aa palau­tu­mis­ta vaka­vas­ta epi­de­mia­ti­lan­tees­ta takai­sin perus­ta­sol­le. Toi­vot­ta­vas­ti saam­me viet­tää kesän rau­hal­li­ses­sa koro­na­vi­rus­ti­lan­tees­sa. Edel­leen on hyvä nou­dat­taa koro­na­vi­ruk­sen ehkäi­syyn liit­ty­viä hygie­niaoh­jeis­tuk­sia, hakeu­tua lie­vis­sä­kin oireis­sa koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen ja käyt­tää mas­kia sil­loin, kun tur­va­vä­lien pitä­mi­nen on mah­do­ton­ta. Maa­il­man­laa­jui­ses­ti koro­na­vi­ruse­pi­de­mia ei ole ohi ja tar­tun­nat ovat edel­leen mah­dol­li­sia, joten koro­na­tur­val­li­suus kan­nat­taa huomioida.

Koro­na­ro­ko­tuk­set hil­lit­se­vät epi­de­mian leviä­mis­tä ja roko­tuk­set ovat eden­neet erit­täin hyvin Soi­ten alu­eel­la. Koro­na­ro­ko­tuk­set ovat käyn­nis­sä Soi­ten alu­eel­la kai­kil­le yli 16-vuo­tiail­le sekä 12–15-vuotiaille ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vil­le nuo­ril­le Soi­ten alu­eel­la. Roko­tus­kat­ta­vuus nousee myös nuo­rem­mis­sa ikä­ryh­mis­sä hie­nos­ti – kii­tos myös sii­tä! Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin yli 16-vuo­ti­aas­ta väes­tös­tä on roko­tet­tu nyt ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 76 %. Toi­sen roko­tusan­nok­sen on saa­nut 24 % alu­een yli 16-vuo­tiais­ta. Koko väes­tön osal­ta on alu­eel­ta roko­tet­tu ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 59% väes­tös­tä, mikä on val­ta­kun­nal­lis­ta kes­kiar­voa jon­kin ver­ran kor­keam­pi kattavuus.

Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 4.8.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta ja suo­si­tuk­sia. Mikä­li alu­eel­li­seen koro­na­vi­rus­ti­lan­tee­seen tulee muu­tok­sia, koo­taan viran­omais­ryh­mä kool­le tarvittaessa.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media