omaolo.fi Rokotukset
04.08.2021

Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian perus­ta­sol­la – vah­va mas­ki­suo­si­tus voimaan

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 4.8.2021 arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Viran­omais­ryh­mä lin­ja­si, että Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian perus­ta­sol­la. Vah­va alu­eel­li­nen kas­vo­mas­ki­suo­si­tus ase­tet­tiin voi­maan val­ta­kun­nal­li­sen epi­de­mia­ti­lan­teen vuok­si. Viran­omais­ryh­mä muis­tut­taa myös roko­tus­ten tär­key­des­tä epi­de­mian hillitsemiseksi.

Soi­ten alu­een koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on jon­kin ver­ran hei­ken­ty­nyt kesän rau­hal­lis­ten viik­ko­jen jäl­keen. Eilen Soi­ten alu­eel­la todet­tiin kak­si uut­taa koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yhteen­sä 12 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja 14 vuo­ro­kau­den alu­eel­li­nen ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 15,5 / 100 000 asu­kas­ta. Koro­na­vi­rus­tes­teis­tä 0,4 % on posi­tii­vi­sia. Tar­tun­ta­ket­juis­ta 100 % on jäl­ji­tet­ty. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa koronaviruspotilaita.

Viran­omais­ryh­män pää­tök­sel­lä Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian perustasolla.

Val­ta­kun­nal­li­ses­ti koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on hei­ken­ty­nyt vii­meis­ten viik­ko­jen aika­na ja jot­ta epi­de­mia­ti­lan­ne säi­lyi­si mah­dol­li­sim­man rau­hal­li­se­na Soi­ten alu­eel­la, päät­ti viran­omais­ryh­mä aset­taa voi­maan vah­van kas­vo­mas­ki­suo­si­tuk­sen. Kas­vo­mas­kin käyt­töä suo­si­tel­laan kai­kil­le, myös roko­tuk­sen saa­neil­le, yli 12-vuotiaille:

  • julkisilla paikoilla/tiloissa, kuten kaupoissa ja muissa kodin ulkopuolisissa paikoissa
  • alueen yläkouluissa (7-9. luokkalaiset)
  • alueen toisen asteen oppilaitoksissa (ammattikoulut ja lukiot) sekä korkeakouluissa ja yliopistoissa
  • julkisessa liikenteessä, koulukuljetuksissa sekä riskiryhmäläisten kyydityksissä
  • asioitaessa sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä
  • koronatestiin hakeutuessa
  • riskimaasta Suomeen palattaessa
  • Kasvomaskia suositellaan käytettävän myös muissa tilanteissa, jos turvavälien pitäminen on mahdotonta.

Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa tois­tai­sek­si. Link­ki: Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suositukset 

Kesä­lo­mien lop­pues­sa ja koro­na­vi­rus­ro­ko­tus­oh­jel­man olles­sa vie­lä kes­ken siten, että osal­ta työi­käi­sis­tä puut­tuu vie­lä 2. roko­tusan­nos, viran­omais­ryh­mä kan­nus­taa hyö­dyn­tä­mään etä­työ­tä, mikä­li vain mah­dol­lis­ta. Työ­nan­ta­ja vas­taa työ­pai­kal­la koro­na­tur­val­li­suu­den toteu­tu­mi­ses­ta ja työ­pai­koil­le suo­si­tel­laan tau­ko­jen por­ras­tus­ta ja suo­jae­täi­syyk­sien pitämistä.

Viran­omais­ryh­mä myös kan­nus­taa työi­käi­siä hakeu­tu­maan koro­na­ro­ko­tuk­seen, mikä­li roko­tus vie­lä puut­tuu. Koro­na­vi­ruse­pi­de­mia ei ole vie­lä ohi ja virus voi pääs­tä leviä­mään työ­pai­koil­la, mikä­li roko­tus­kat­ta­vuus ei ole tar­peek­si kor­kea. Koro­na­vi­rus­ro­ko­te antaa teho­kas­ta suo­jaa koro­na­vi­rus­tau­din vaka­via muo­to­ja vas­taan. Roko­te suo­jaa myös COVID-19-tau­din pit­kä­ai­kais­seu­rauk­sil­ta, nk. long covi­dil­ta, johon liit­tyy pit­kiä aiko­ja kes­tä­vää väsy­mys­tä, hen­ge­nah­dis­tus­ta, yskää sekä nivel- ja rin­ta­ki­pu­ja. Koro­na­ro­ko­tus pie­nen­tää mer­kit­tä­väs­ti viruk­sen erit­ty­mis­tä ja sen leviä­mis­tä ihmi­ses­tä toi­seen – roko­tus suo­jaa sinua sekä läheisiäsi.

Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin koko väes­tös­tä on roko­tet­tu nyt ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 66 %. Toi­sen roko­tusan­nok­sen on saa­nut 35 % alu­een väes­tös­tä. Koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 16-vuo­tiail­le sekä 12–15-vuotiaille ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vil­le nuo­ril­le. Link­ki: lisä­tie­toa koronarokotuksista

Viran­omais­ryh­mä muis­tut­taa myös, että työ­pai­kal­le, kou­luun tai päi­vä­hoi­toon ei tule men­nä edes vähä­oi­rei­se­na. Ylei­siä koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­via oirei­ta ovat muun muas­sa kuu­me, kurk­ku­ki­pu, yskä, pään­sär­ky, lihas­ki­vut, haju- tai makuais­tin häi­riöt ja väsy­mys. Hakeu­dut­han siis koro­na­tes­tiin, jos sinulla/lapsellasi on lie­viä­kään koro­naan sopi­via oirei­ta. Tes­tiin tulee hakeu­tua vaik­ka oli­si jo saa­nut koronarokotteen.

Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 11.8.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta ja suo­si­tuk­sia. Mikä­li alu­eel­li­seen koro­na­vi­rus­ti­lan­tee­seen tulee muu­tok­sia, koo­taan viran­omais­ryh­mä kool­le tar­vit­taes­sa. Viran­omais­ryh­mä koos­tuu THL:n, AVI:n, ELY:n ja Soi­ten asiantuntijoista.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media