omaolo.fi Rokotukset
11.05.2021

Soi­ten alue koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa – vii­si uut­ta tar­tun­taa ja tiu­ken­nuk­sia alu­eel­li­siin suosituksiin

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui tiis­tai­na 11.5.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa sekä alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia. Kes­kei­set kiih­ty­mis­vai­heen tun­nus­lu­vut täyt­ty­vät Soi­ten alu­eel­la, joten alu­eel­li­sia kokoon­tu­mis­suo­si­tuk­sia tiu­ken­ne­taan ja Kok­ko­lan ammat­tio­pis­ton opis­ke­li­jat siir­ty­vät etä­ope­tuk­seen. Soi­ten alu­eel­la on todet­tu vii­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa, jot­ka liit­ty­vät samaan, aiem­min tie­do­tet­tuun laa­jaan tartuntaketjuun.

Vii­me vii­kon (viik­ko 18) aika­na Soi­ten alu­eel­la todet­tiin yhteen­sä 20 posi­tii­vis­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Posi­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus oli 1,2 % (tes­te­jä n. 1600 kpl). 14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yhteen­sä 26 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa, joten 14 vrk:n ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 33,5 / 100 000 asu­kas­ta. Sai­raa­la­hoi­dos­sa ei covid-19-tau­din takia ole poti­lai­ta täl­lä hetkellä.

Alu­een tau­ti­ti­lan­ne on hei­ken­ty­nyt huo­mat­ta­vas­ti vii­kon aika­na ja tilan­ne on vaka­va. Kes­kei­set kiih­ty­mis­vai­heen tun­nus­lu­vut täyt­ty­vät Soi­ten alu­eel­la ja näin ollen on tar­peen teh­dä tiu­ken­nuk­sia alu­eel­li­siin suo­si­tuk­siin. Muu­tok­set suo­si­tuk­siin ovat seuraavat:

 • yksityistilaisuuksien kokoontumissuositus sisätiloissa on max. 10 henkilöä
 • yksityistilaisuuksien kokoontumissuositus ulkona on max. 20 henkilöä
 • kaikki sisätiloissa tapahtuva aikuisten ja lasten harrastustoiminta keskeytetään
 • Kokkolassa ammattikampuksen oppimisympäristöissä opiskelleet Keski-Pohjanmaan ammattiopiston, Kokkolan kaupungin ammattilukion ja Ammattiopisto Luovin opiskelijat siirtyvät etäopetukseen ajalla 12-23.5.2021.
 • Keskiviikkona 5.5. tai sen jälkeen Kokkolan ammattikampuksella oleskelleet opiskelijat, opettajat ja muut mahdolliset henkilöt siirtyvät omaehtoiseen karanteeniin.

Uudet, alu­eel­li­set suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa ajal­la 12–23.5.2021. Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton (AVI) pää­tök­ses­tä Soi­ten alu­eel­la ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten kokous­ten osal­lis­tu­ja­mää­rää­ra­joi­tus on täl­lä het­kel­lä 50 hen­ki­löä ja AVI tie­dot­taa erik­seen mah­dol­li­sis­ta muu­tok­sis­ta osallistujamäärärajoitukseen.

Pyy­däm­me, että jokai­nen huo­leh­tii nyt huo­lel­li­ses­ti koro­na­suo­si­tus­ten nou­dat­ta­mi­ses­ta. Nyt on ehdot­to­man tär­ke­ää vähen­tää lähi­kon­tak­tien mää­rä mini­miin ja huo­leh­tia huo­lel­li­ses­ta kas­vo­mas­kin käy­tös­tä, 2 met­rin tur­va­vä­leis­tä sekä käsi­hy­gie­nias­ta. Tar­peet­to­mia kokoon­tu­mi­sia tulee vält­tää! Koro­na­vi­rus­tar­tun­nan ehkäi­syyn liit­ty­viä hygie­niaoh­jeis­tuk­sia sekä alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia on noudatettava.

Seu­raa­va alu­eel­li­sen COVID-19-viran­omais­ryh­män kokous pide­tään kes­ki­viik­ko­na 19.5.2021 tai aikai­sem­min tilan­teen niin vaatiessa.

Päi­vän tilanne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu vii­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät samaan, vii­me päi­vi­nä tie­do­tet­tuun laa­jaan tar­tun­ta­ket­juun, joka läh­ti liik­keel­le vappubrunssilta.

Uusia altis­tu­mis­paik­ko­ja ei ole lisät­ty lis­tauk­seen. Mah­dol­li­set altistustilanteet:

 • su 2.5. klo 15-19 Word of Faith Church Finland jumalanpalvelus, Kokkola
 • ti 4.5. klo 6.30 - 7.30 Kuntokeskus Liikku, Kokkola
 • ti 4.5. klo 16.30-18.00 Kuntokeskus Liikku, Kokkola
 • ti 4.5. klo 7-8 Uintikeskus Vesiveijari, Kokkola
 • ke 5.5. klo 11-13 Keski-Pohjanmaan ammattiopisto (Närvilänkatu 8:n yksikkö) Jobsteri-tapahtuma, Kokkola
 • ke 5.5. klo 15.00-16.00 Kokkolan keilahalli
 • ke 5.5. klo 19-20.30 Uintikeskus Vesiveijari, Kokkola
 • pe 7.5. klo 8-16 Rengasmarket, Kokkola
 • to 6.5.2021 n. klo 6.50-7.30 Osmo Aho Oy -linja-autovuoro välillä Kaustinen - Kokkolan ammattikampus
 • to 6.5.2021 n. klo 13.45-14.30 Osmo Aho Oy -linja-autovuoro välillä Kokkolan ammattikampus - Kaustinen
 • to 6.5.2021 n. klo 15.10-16.10 Osmo Aho Oy -linja-autovuoro välillä Kokkolan ammattikampus - Kaustinen
 • pe 7.5.2021 n. klo 6.50-7.30 Osmo Aho Oy -linja-autovuoro välillä Kaustinen - Kokkolan ammattikampus
 • pe 7.5.2021 n. klo 12.00-12.45 Osmo Aho Oy -linja-autovuoro välillä Kokkolan ammattikampus - Kaustinen
 • pe 7.5.2021 klo 10-11 Paloturvallisuusharjoitus Kaustisella (järjestäjä Alholmens Kraft Oy)

Pyy­däm­me mah­dol­li­sis­sa altis­tu­mis­pai­kois­sa vie­rail­lei­ta seu­raa­maan oirei­ta ja hakeu­tu­maan her­käs­ti koronavirustestiin.

Hakeu­du koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen heti lie­vil­lä­kin oireilla:

 • Sähköisesti täyttämällä koronaoirearvio osoitteessa: https://www.omaolo.fi/
 • Soittamalla Soiten koronaneuvontanumeroon: 06 828 7499 (avoinna ark. klo 8–17 ja viikonloppuisin klo 8–16). Lapset (alle 16-vuotiaat sairastuneet): Soiten lasten päivystys 06 826 4444 (avoinna ympäri vuorokauden 24/7). Jos terveydentilasi vaatii päivystyksellistä hoitoa, soita Soiten päivystysapunumeroon 116 117.
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media