omaolo.fi Rokotukset
06.10.2021

Soi­ten alue lähes­tyy koro­na­vi­ruk­sen leviä­mis­vai­het­ta – sai­raa­la­hoi­don tar­ve kasvanut

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 6.10.2021 arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on edel­leen vaka­va Soi­ten alu­eel­la. Sekä tar­tun­to­jen mää­rä että sai­raa­la­hoi­don tar­ve ovat kas­vus­sa. Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa, mut­ta lähes­tyy leviä­mis­vai­het­ta sai­raa­la­kuor­mi­tuk­sen takia. Koros­tam­me, että alu­eel­la on edel­leen voi­mas­sa vah­va kas­vo­mas­ki­suo­si­tus. Lie­vis­sä­kään fluns­sa­oi­reis­sa ei tuli­si liik­kua kodin ulkopuolella.

Vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yhteen­sä 64 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja 14 vuo­ro­kau­den alu­eel­li­nen ilmaan­tu­vuus­lu­ku on 83 / 100 000 asu­kas­ta. Vii­me vii­kol­la koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä otet­tiin yhteen­sä 1114 kap­pa­let­ta ja posi­tii­vis­ten osuus tes­teis­tä on 3,7 %. Tar­tun­ta­ket­ju­jen jäl­ji­tet­tä­vyys on 80 %.

Epi­de­mia­ti­lan­ne alu­eel­la on edel­leen vaka­va ja sai­raa­la­hoi­don tar­ve on sel­keäs­ti kas­va­nut: Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa vii­si koro­na­vi­rus­po­ti­las­ta. Sai­raa­la­kuor­mi­tuk­sen takia Soi­ten alu­een epi­de­mia­ti­lan­ne lähes­tyy leviämisvaihetta.

Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja esiin­tyy pää­asias­sa rokot­ta­mat­to­mien tai vas­ta hil­jat­tain roko­tuk­sen saa­nei­den kes­kuu­des­sa. Tar­tun­nan saa­nei­den kes­ki-ikä on täl­lä het­kel­lä 25,5 vuot­ta. Tar­tun­to­ja on todet­tu eni­ten nuo­ril­la sekä nuo­ril­la aikui­sil­la. Tar­tun­to­ja esiin­tyy eten­kin 10–19-vuotiailla (40%), 20–29-vuotiailla (24%) sekä 30–39-vuotiailla (17%). Tar­tun­nois­ta suu­rin osa oli per­he­pii­ris­sä tapah­tu­nei­ta tar­tun­to­ja. Tar­tun­to­ja on todet­tu myös eten­kin työ­pai­koil­la sekä eri­lai­sis­sa vapaa-ajan kokoontumisissa. 

Viran­omais­ryh­män pää­tök­sel­lä Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa. Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennal­laan. Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Viran­omais­ryh­mä koros­taa, että Soi­ten alu­eel­la on edel­leen voi­mas­sa vah­va kas­vo­mas­ki­suo­si­tus. Kas­vo­mas­kin käyt­töä suo­si­tel­laan kai­kil­le, myös roko­tuk­sen saa­neil­le, yli 12-vuotiaille:

  • julkisilla paikoilla/tiloissa, kuten kaupoissa ja muissa kodin ulkopuolisissa paikoissa
  • alueen yläkouluissa (7-9. luokkalaiset)
  • alueen toisen asteen oppilaitoksissa (ammattikoulut ja lukiot) sekä korkeakouluissa ja yliopistoissa
  • julkisessa liikenteessä, koulukuljetuksissa sekä riskiryhmäläisten kyydityksissä
  • asioitaessa sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä
  • koronatestiin hakeutuessa
  • riskimaasta Suomeen palattaessa
  • Kasvomaskia suositellaan käytettävän myös muissa tilanteissa niin sisä- kuin ulkotiloissa, jos turvavälien pitäminen on mahdotonta.

Viran­omais­ryh­mä muis­tut­taa, että lie­vis­sä­kään hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireis­sa ei tuli­si liik­kua kodin ulko­puo­lel­la. Suo­sit­te­lem­me eri­tyi­ses­ti, että ikäih­mis­ten luo­na tai per­he­juh­lis­sa ei vie­ral­tai­si heti ulko­maan­mat­ko­jen jäl­keen tai lie­vis­sä fluns­sa­oi­reis­sa. Soi­ten asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­köis­sä vie­rail­taes­sa tulee nou­dat­taa yksi­kön vierailuohjeita.

Edel­leen suo­sit­te­lem­me vält­tä­mään kokoon­tu­mi­sia, nou­dat­ta­maan tar­tun­taa ehkäi­se­viä hygie­niaoh­jei­ta ja käyt­tä­mään kas­vo­mas­kia alu­eel­lis­ten suo­si­tus­ten mukai­ses­ti. Suo­si­tus on, että rokot­ta­mat­to­mat tai vas­ta yhden roko­tusan­nok­sen saa­neet hakeu­tui­si­vat vii­py­mät­tä ja hyvin lie­vis­sä­kin hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireis­sa koro­na­tes­tiin.

Suo­sit­te­lem­me vah­vas­ti hank­ki­maan täy­den koro­na­vi­rus­ro­ko­tus­sar­jan, sil­lä jat­kos­sa tau­dil­ta on vai­ke­aa vält­tyä. Yhteis­kun­ta on avau­tu­mas­sa ja koro­na­vi­ruse­pi­de­mi­aan liit­ty­vät rajoi­tuk­set ovat pois­tu­mas­sa val­ta­kun­nal­li­ses­ti, mut­ta koro­na­vi­rus ei ole häviä­mäs­sä. Roko­tus­ten teho käy sel­keäs­ti ilmi nykyi­ses­tä epi­de­mia­ti­lan­tees­ta, sil­lä tar­tun­nat kes­kit­ty­vät rokot­ta­mat­to­miin tai vas­ta hil­jat­tain roko­tuk­sen saa­nei­siin.  Koro­na­vi­rus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta roko­tet­tu­na. Itse rokot­tee­seen liit­tyy huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­mät ris­kit kuin koro­na­vi­rus­tar­tun­taan. Link­ki: Tie­toa koronavirusrokotteesta

Soi­ten alu­eel­la roko­tus­ten pain­opis­te on siir­ret­ty ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin, jol­loin roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 13.10.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta ja suo­si­tuk­sia. Mikä­li alu­eel­li­seen koro­na­vi­rus­ti­lan­tee­seen tulee muu­tok­sia, koo­taan viran­omais­ryh­mä kool­le tar­vit­taes­sa. Viran­omais­ryh­mä koos­tuu THL:n, AVI:n, ELY:n ja Soi­ten asiantuntijoista.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media