omaolo.fi Rokotukset
13.01.2021

Soi­ten alue siir­tyy koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­le – suo­si­tuk­set säi­ly­vät pää­osin ennal­laan 14.2.2021 saakka

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 13.1.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa sekä alu­eel­li­sia mää­räyk­siä ja suo­si­tuk­sia. Soi­ten alue siir­tyy koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­le, mut­ta voi­mas­sa ole­vat suo­si­tuk­set säi­ly­vät pää­osin ennal­laan. Suo­si­tuk­set keve­ne­vät uima­hal­lien ja kir­jas­to­jen osal­ta. Myös­kään perus­kou­luun ei tule kas­vo­mas­ki­suo­si­tus­ta alu­een olles­sa perustasolla.

Koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus vas­taa Soi­ten alu­eel­la perus­ta­son mää­ri­tel­mää: 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus on 7,7 / 100 000 asu­kas­ta ja koro­na­vi­rus­tes­teis­tä 0,2% on posi­tii­vi­sia löy­dök­siä. Tilan­ne on säi­ly­nyt alu­eel­la rau­hal­li­se­na jo muu­ta­man vii­kon ajan.  Näin ollen Kes­ki-Poh­jan­maan COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä lin­ja­si, että Kes­ki-Poh­jan­maa siir­tyy koro­na­vi­ruk­sen perustasolle.

Kos­ka koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on val­ta­kun­nal­li­ses­ti kui­ten­kin edel­leen vaka­va, ei suo­si­tuk­sia voi­da mer­kit­tä­väs­ti lie­ven­tää. Kes­ki-Poh­jan­maal­la alu­eel­li­siin koro­na­suo­si­tuk­siin tulee seu­raa­vat muutokset:

  • Uimahallit voidaan avata erityisjärjestelyin 18.1.2021 alkaen. Uimahalleissa on huolehdittava riittävistä turvaväleistä sekä hygieniasta. Turvavälien toteutumisen mahdollistamiseksi esimerkiksi pukukopeista voidaan avata ohjeellisesti noin joka neljäs ja esim. sauna- tai pesutiloissa henkilöiden määrää tulee rajoittaa.
  • Kirjastojen lukusalit voidaan avata turvavälit ja hygieniasuositukset huomioiden.
  • Alueellinen kasvomaskisuositus oppilaitoksissa koskee opiskelijoita 2. asteesta eteenpäin. Kasvomaskisuositus ei THL:n suosituksen mukaan perustasolla koske peruskouluja.

Kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­set ja muut koro­na­vi­rus­ti­lan­tee­seen liit­ty­vät suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennal­laan ja ovat voi­mas­sa 14.2.2021 saak­ka. Soi­ten alu­eel­la yli 10 hen­gen yksi­tyis­ti­lai­suuk­sia ei suo­si­tel­la jär­jes­tet­tä­väk­si. Alu­eel­la voi­mas­sa ole­vat koro­na­vi­ruk­sen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to (AVI) antaa lop­pu­vii­kon aika­na päi­vi­te­tyn mää­räyk­sen ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten kokous­ten osallistujamäärästä. 

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Vii­mei­sin posi­tii­vi­nen koro­na­vi­rus­tar­tun­ta todet­tiin alu­eel­la 10.1.2021. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa täl­lä het­kel­lä yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut­ta. Alu­eel­li­nen tilan­ne­ku­va löy­tyy Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media