omaolo.fi Rokotukset
11.08.2021

Soi­ten alue siir­tyy koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiihtymisvaiheeseen

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 11.8.2021 arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Viran­omais­ryh­mä lin­ja­si, että Soi­ten alue siir­tyy koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen. Viran­omais­ryh­mä tar­ken­si alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia etä­työn sekä kas­vo­mas­ki­suo­si­tuk­sen osal­ta. Viran­omai­set muis­tut­ta­vat edel­leen myös roko­tus­ten tär­key­des­tä epi­de­mian hillitsemiseksi.

Soi­ten alu­een koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on hei­ken­ty­nyt nopeas­ti vii­mei­sen vii­kon aika­na. Vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yhteen­sä 38 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja 14 vuo­ro­kau­den alu­eel­li­nen ilmaan­tu­vuus­lu­ku on 49 / 100 000 asu­kas­ta. Koro­na­vi­rus­tes­teis­tä 1,5 % on posi­tii­vi­sia. Tar­tun­ta­ket­juis­ta 75 % on jäl­ji­tet­ty. Vii­me vii­kol­la karan­tee­niin ase­tet­tiin Soi­ten alu­eel­la n. 140 hen­ki­löä. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa koronaviruspotilaita.

Viran­omais­ryh­män pää­tök­sel­lä Soi­ten alue siir­tyy koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen. Kokoon­tu­mis­suo­si­tuk­sia ei ase­te­ta, mut­ta seu­raa­vat täs­men­nyk­set lisä­tään alu­eel­li­siin suosituksiin:

  • kasvomaskisuositukseen lisätään suositus käyttää maskia myös ulkona, mikäli turvavälien pitäminen ei ole mahdollista
  • alueellinen etätyösuositus astuu voimaan 30.9.2021 saakka

Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta löy­tyy erik­seen myös tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jil­le laa­di­tut ohjeis­tuk­set. Yli 50 hen­gen tapah­tu­mis­sa jär­jes­tä­jän tulee laa­tia kir­jal­li­nen suun­ni­tel­ma koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen ehkäi­se­mi­sek­si. Yli 500 hen­gen tapah­tu­mis­sa jär­jes­tä­jän tulee toi­mit­taa kak­si viik­koa etu­kä­teen Soi­ten tar­tun­ta­tau­ti­tii­mil­le. Lisä­tie­toa: https://korona.soite.fi/ohjeet-tapahtumajarjestajille/

Jot­ta voi­daan tur­va­ta nor­maa­lim­pi arki kesä­lo­mien lop­pues­sa, viran­omais­ryh­mä kan­nus­taa työi­käi­siä hakeu­tu­maan koro­na­ro­ko­tuk­seen, mikä­li roko­tus vie­lä puut­tuu. Koro­na­vi­ruse­pi­de­mia voi pääs­tä leviä­mään työ­pai­koil­la, mikä­li roko­tus­kat­ta­vuus ei ole tar­peek­si kor­kea. Koro­na­vi­rus­ro­ko­te antaa teho­kas­ta suo­jaa koro­na­vi­rus­tau­din vaka­via muo­to­ja vas­taan. Roko­te suo­jaa myös COVID-19-tau­din pit­kä­ai­kais­seu­rauk­sil­ta, nk. long covi­dil­ta, johon liit­tyy pit­kiä aiko­ja kes­tä­vää väsy­mys­tä, hen­ge­nah­dis­tus­ta, yskää sekä nivel- ja rin­ta­ki­pu­ja. Koro­na­ro­ko­tus pie­nen­tää mer­kit­tä­väs­ti viruk­sen erit­ty­mis­tä ja sen leviä­mis­tä ihmi­ses­tä toi­seen – roko­tus suo­jaa sinua sekä lähei­siä­si. Itse rokot­tee­seen liit­tyy huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­mät ris­kit kuin koro­na­vi­rus­tar­tun­taan. Muis­tat­han myös käy­dä otta­mas­sa roko­tuk­sen toi­sen annok­sen sinul­le varat­tu­na aikana.

Koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 12-vuo­tiail­le Soi­ten alu­eel­la. Lisä­tie­toa koro­na­ro­ko­tuk­sis­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/  

Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 18.8.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta ja suo­si­tuk­sia. Mikä­li alu­eel­li­seen koro­na­vi­rus­ti­lan­tee­seen tulee muu­tok­sia, koo­taan viran­omais­ryh­mä kool­le tar­vit­taes­sa. Viran­omais­ryh­mä koos­tuu THL:n, AVI:n, ELY:n ja Soi­ten asiantuntijoista.

Päi­vän koronavirustilanne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kuusi uut­taa koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­ta­ket­ju­ja sel­vi­te­tään ja altis­tu­nei­ta kar­toi­te­taan parhaillaan.

Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päi­vi­tet­ty seuraavasti:

  • 6.8.2021 klo 10-10.15 K-Market Lampintori
  • 8.8.2021 klo 16-17 Prisma Kokkola

Lisäys klo 15.51:

  • 6.8.2021 klo 19-22 K-Supermarket Rautatienkatu Kokkola
  • 7.8.2021 klo 17-22 K-Supermarket Rautatienkatu Kokkola
  • 7.8.2021 klo 00-05 Kebabish Indian Masala, Kokkola
  • 7.8.2021 klo 00-05 Kebabish Indian Masala, Kokkola
  • 8.8.2021 klo 16-17 Lestijärven Saluuna
  • 9.8.2021 klo 12.45-13.00 Nordlab-laboratorio Keski-Pohjanmaan keskussairaala

Pyy­däm­me mah­dol­li­ses­sa altis­tu­mis­pai­kas­sa vie­rail­lei­ta seu­raa­maan oirei­ta ja hakeu­tu­maan vii­py­mät­tä koro­na­vi­rus­tes­tiin hyvin lie­vis­sä­kin oireis­sa. Mikä­li sinul­la ei ole oirei­ta vaik­ka olet ollut mah­dol­li­ses­sa altis­tu­mis­pai­kas­sa, sinun ei tar­vit­se ottaa yhteyt­tä Soi­teen puhe­li­mit­se. Riit­tää, että nou­da­tat koro­na­suo­si­tuk­sia eli vähen­nät lähi­kon­tak­tien mää­rän mini­miin ja väl­tät tar­peet­to­mia kokoon­tu­mi­sia, huo­leh­dit huo­lel­li­ses­ta kas­vo­mas­kin käy­tös­tä, 2 met­rin tur­va­vä­leis­tä sekä käsi­hy­gie­nias­ta. Mikä­li lie­viä­kään oirei­ta ilme­nee, tulee vara­ta aika koro­na­tes­tiin. Hakeu­dut­han koro­na­tes­tiin oirei­se­na myös sii­nä tapauk-
ses­sa, että olet jo saa­nut koronarokotteen.

Ajan koro­na­tes­tiin voi vara­ta käte­väs­ti Omaolo-pal­ve­lus­ta netin kaut­ta tai Soi­ten koro­na­neu­von­ta­nu­me­ros­ta 06 828 7499 / las­ten päi­vys­tyk­ses­tä puh. 06 826 4444.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media