omaolo.fi Rokotukset
07.06.2021

Soi­ten alue siir­tyy koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiihtymisvaiheeseen

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui maa­nan­tai­na 7.6.2021 yli­mää­räi­seen kokouk­seen arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Viran­omais­ryh­mä lin­ja­si, että Soi­ten alue siir­tyy koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen, mikä tuo joi­ta­kin muu­tok­sia myös alu­eel­li­siin suosituksiin.

Koro­na­vi­rus­tar­tun­nat ovat kään­ty­neet nopeas­ti las­kuun Soi­ten alu­eel­la. 14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 29 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja alu­een ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 37,7 / 100 000 asu­kas­ta. Val­tao­sa uusis­ta tar­tun­nois­ta tode­taan jo val­miik­si karan­tee­nis­sa ole­vil­ta. Vii­me vii­kol­la (vko 22) koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä otet­tiin n. 1350 kap­pa­let­ta ja niis­tä posi­tii­vi­sia oli 0,4%. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut potilas.

Viran­omais­ryh­män pää­tök­sel­lä Soi­ten alue siir­tyy koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alem­mal­le kiih­ty­mis­vai­heen tasol­le. Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät pää­osin ennal­laan, mut­ta keve­ne­vät har­ras­tus­toi­min­nan ja kun­tien yllä­pi­tä­mien tilo­jen osal­ta. Kokoon­tu­mis­suo­si­tuk­set ja muu­tok­set koro­na­suo­si­tuk­siin ovat seuraavat:

 • Yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi sisätiloissa. Ulkona yksityistilaisuuksien kokoontumissuositus max. 20 henkilöä. Sisätiloissa suositellaan käytettäväksi maskeja ja noudattamaan turvavälejä.
 • Ryhmissä tapahtuva harrastustoiminta suositellaan siirrettäväksi ulkotiloihin.
 • Aikuisten harrastustoiminta sisätiloissa sallitaan max. 10 henkilön ryhmissä ja ulkotiloissa max. 20 henkilön ryhmissä.
 • Lasten ja nuorten ryhmätoiminta sisätiloissa sallitaan max. 20 henkilön ryhmissä ja ulkotiloissa max. 50 henkilön ryhmissä.
 • Sisätiloissa tulee edelleen noudattaa turvavälejä (2 m).
 • Kontaktilajien harjoittelu suositellaan pitämään edelleen tauolla.
 • Sarjapeleissä, otteluissa, turnaustoiminnassa ja esityksissä sekä katsomon yleisömäärässä tulee huomioida AVI:n kokoontumisrajoitukset sekä hygieniaohjeistukset.
 • Lasten ja nuorten leiritoiminnassa noudatetaan THL:n suosituksia.
 • Uimahallit, kylpylät ja yleiset saunat voidaan avata koronaturvallisuusohjeet huomioiden.
 • Nuorisotilat, kirjastot ja kuntien ylläpitämät kuntosalit ja vastaavat toiminnot voidaan avata koronaturvallisuusohjeet huomioiden.
 • Etätyösuositus pidetään ennallaan.
 • Suositellaan välttämään tarpeetonta ulkomaille kohdistuvaa matkustamista.

Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa 15.6.2021 saak­ka. Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Län­si- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to AVI:n mää­räyk­set ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten kokous­ten osal­lis­tu­ja­mää­räs­tä on rajoi­tet­tu 10 hen­ki­löön sisä­ti­lois­sa ja ulko­ti­lois­sa rajoi­tus on 50 hen­ki­löä. Nämä kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­set ovat voi­mas­sa 2.6.2021 – 15.6.2021.

Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 9.6.2021.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media