omaolo.fi Rokotukset
16.05.2021

Soi­ten alue siir­tyy koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hee­seen – 2. asteen oppi­lai­tok­set etäopetukseen

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui sun­nun­tai­na 16.5.2021 yli­mää­räi­seen kokouk­seen arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa. Kos­ka kes­kei­set koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­heen tun­nus­lu­vut täyt­ty­vät, Soi­ten alue siir­tyy koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hee­seen. Viran­omais­ryh­mä suo­sit­te­lee, että kaik­ki 2. asteen oppi­lai­tok­set siir­ty­vät etä­ope­tuk­seen ensi vii­kok­si Soi­ten alueella.

Yhteen­sä 14 vuo­ro­kau­den aika­na on todet­tu 101 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 130 / 100 000 asu­kas­ta Soi­ten alu­eel­la (tilan­ne 15.5.2021). Koro­na­vi­rus­näyt­teis­tä n. 2,7% on posi­tii­vi­sia. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut potilas.

Alu­een tau­ti­ti­lan­ne on nopeas­ti hei­ken­ty­nyt ja vaka­vak­si kehit­ty­nyt tilan­ne pyri­tään saa­maan nopeas­ti hal­lin­taan. Kes­kei­set leviä­mis­vai­heen tun­nus­lu­vut täyt­ty­vät Soi­ten alu­eel­la ja näin ollen viran­omais­ryh­mä lin­ja­si, että Soi­ten alue siir­tyy koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hee­seen. Vaka­va koro­na­vi­rus­ti­lan­ne hei­jas­tuu myös Soi­ten alu­een lähi­kun­tiin ja jat­ko­tar­tun­to­ja on havait­tu mm. Poh­jois-Poh­jan­maan alueella.

Koro­na­vi­rus­tar­tun­nat kes­kit­ty­vät täl­lä het­kel­lä eten­kin nuo­riin, 12–25-vuotiaisiin, ja sen vuok­si viran­omais­ryh­mä suo­sit­taa, että kaik­ki 2. asteen oppi­lai­tok­set siir­ty­vät etä­ope­tuk­seen ensi vii­kok­si (17–21.5.2021) Soi­ten alu­eel­la. Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on hei­ken­ty­nyt nopeas­ti eten­kin Kan­nuk­ses­sa, joten Kan­nuk­sen perus­o­pe­tuk­sen 4–9‑luokan oppi­laat siir­ty­vät etä­ope­tuk­seen ensi vii­kon ajak­si (17–21.5.2021). Myös muut kun­nat voi­vat teh­dä pää­tök­siä etä­ope­tuk­seen siir­ty­mi­ses­tä, joten suo­sit­te­lem­me seu­raa­maan päi­vit­täin kun­nan tie­dot­ta­mis­ta Wil­man kautta.

Leviä­mis­vai­hees­sa kas­vo­mas­ki­suo­si­tus kos­kee kaik­kia yli 12-vuo­tiai­ta myös perus­o­pe­tuk­ses­sa. Soi­ten alu­eel­la on pit­kään ollut käy­tös­sä laa­jen­net­tu kas­vo­mas­ki­suo­si­tus ja koros­tam­me edel­leen sen tär­keyt­tä. Kas­vo­mas­kin käyt­töä suo­si­tel­laan kai­kil­le, myös roko­tuk­sen saa­neil­le, yli 12-vuotiaille:

  • julkisissa tiloissa, kuten kaupoissa ja muissa kodin ulkopuolisissa paikoissa
  • julkisessa liikenteessä (mm. koulukuljetukset) sekä riskiryhmäläisten kyydityksissä
  • alueen toisen asteen oppilaitoksissa (ammattikoulut ja lukiot) sekä korkeakouluissa ja yliopistoissa
  • alueen yläkouluissa
  • alueen alakouluissa yli 12-vuotiailla (5.-6.-luokat)
  • koronatestiin hakeutuessa
  • riskimaasta Suomeen palattaessa
  • Kasvomaskia voi käyttää edelleen myös muissa tilanteissa, jos turvavälien pitäminen on mahdotonta.

Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran tiis­tai­na 18.5.2021, jol­loin tar­kas­tel­laan laa­jem­min alu­eel­li­sia leviä­mis­vai­heen suosituksia.

Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Pyy­däm­me, että jokai­nen huo­leh­tii nyt huo­lel­li­ses­ti koro­na­suo­si­tus­ten nou­dat­ta­mi­ses­ta. Nyt on ehdot­to­man tär­ke­ää vähen­tää lähi­kon­tak­tien mää­rä mini­miin ja huo­leh­tia huo­lel­li­ses­ta kas­vo­mas­kin käy­tös­tä, 2 met­rin tur­va­vä­leis­tä sekä käsi­hy­gie­nias­ta. Tar­peet­to­mia kokoon­tu­mi­sia tulee vält­tää! Koro­na­vi­rus­tar­tun­nan ehkäi­syyn liit­ty­viä hygie­niaoh­jeis­tuk­sia sekä alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia on noudatettava.

Keho­tam­me kaik­kia, joil­la on vähäi­siä­kin koro­naan sopi­via oirei­ta hakeu­tu­maan her­käs­ti koro­na­tes­tiin. Lie­vil­lä­kään oireil­la ei tule liik­kua kodin ulkopuolella!

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media