omaolo.fi Rokotukset
16.06.2021

Soi­ten alue siir­tyy koro­na­vi­ruse­pi­de­mian perustasolle

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 16.6.2021 arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Viran­omais­ryh­mä lin­ja­si, että Soi­ten alue siir­tyy koro­na­vi­ruse­pi­de­mian perus­ta­sol­le. Alu­eel­la on edel­leen voi­mas­sa kokoon­tu­mis­suo­si­tuk­set varo­toi­me­na 23.6.2021 saak­ka, jol­loin tilan­net­ta arvioi­daan uudestaan.

Soi­ten alu­een koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on rau­hal­li­nen. 14 vuo­ro­kau­den aika­na alu­eel­la on todet­tu yhteen­sä 6 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja alu­eel­li­nen ilmaan­tu­vuus­lu­ku on 7,7 / 100 000 asu­kas­ta. Koro­na­vi­rus­tes­teis­tä 0,1 % on posi­tii­vi­sia. Vii­mei­sin posi­tii­vi­nen koro­na­vi­rus­tar­tun­ta todet­tiin tiis­tai­na 8.6.2021. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa yksi koronaviruspotilas.

Viran­omais­ryh­män pää­tök­sel­lä Soi­ten alue siir­tyy koro­na­vi­ruse­pi­de­mian perus­ta­sol­le. Varo­toi­me­na alu­eel­la on edel­leen voi­mas­sa suo­si­tuk­sia koro­na­vi­ruse­pi­de­mian varal­ta. Kes­kei­siä suo­si­tuk­sia ovat mm. seuraavat:

  • Yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi sisätiloissa (suositus ennallaan)
  • Ulkona yksityistilaisuuksien kokoontumissuositus max. 50 henkilöä (aiempi suositus oli 20 hlöä)
  • Aikuisten harrastustoiminta sisätiloissa sallitaan max. 10 henkilön ryhmissä ja ulkotiloissa max. 50 henkilön ryhmissä (muutos ulkotilojen ryhmäkokoon, joka oli aiemmin 20 hlöä)
  • Lasten ja nuorten ryhmätoiminta sisätiloissa sallitaan max. 20 henkilön ryhmissä ja ulkotiloissa max. 50 henkilön ryhmissä (suositus ennallaan)
  • Suositus kontaktilajien harjoittelutauosta purettiin.
  • Alueen kasvomaskisuositus säilyy ennallaan.
  • Tarpeetonta matkustamista ulkomaille suositellaan edelleen välttämään.

Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa 23.6.2021 saak­ka. Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton pää­tös alu­een sisä- ja ulko­ti­lois­sa jär­jes­tet­tä­vien ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten kokous­ten kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­sis­ta on voi­mas­sa 22.6.2021 saak­ka. Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la. Sivus­tol­ta löy­tyy myös ohje tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jil­le.

Edel­leen on tär­ke­ää nou­dat­taa koro­na­vi­ruk­sen tor­jun­taan liit­ty­viä hygie­niaoh­jeis­tuk­sia sekä alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia. Koro­na­ro­ko­tus­ten edis­ty­mi­nen aut­taa hil­lit­se­mään koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen leviä­mis­tä ja mah­dol­lis­taa siir­ty­mi­sen koh­ti nor­maa­lim­paa elä­mää. Soi­ten alu­eel­la kaik­ki yli 16-vuo­ti­aat voi­vat saa­da koro­na­vi­rus­ro­kot­teen.

Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 23.6.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta ja suo­si­tuk­sia. Mikä­li alu­eel­li­nen koro­na­ti­lan­ne säi­lyy rau­hal­li­se­na, voi­daan ennen juhan­nus­ta mah­dol­li­ses­ti keven­tää alu­eel­li­sia suosituksia.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media