omaolo.fi Rokotukset
30.10.2020

Soi­ten alu­eel­la diag­no­soi­tu kak­si uut­ta koronavirustartuntaa

Soi­ten alu­eel­la on diag­no­soi­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät aikai­sem­paan tar­tun­ta­ket­juun. Tar­tun­nan­saa­neet oli­vat jo ennes­tään karan­tee­nis­sa, eli uusia altis­tu­nei­ta ei ole.

Kulu­neen vii­kon aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu edel­tä­vää viik­koa enem­män koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja (vii­kol­la 43 yhteen­sä 3 tar­tun­taa ja vii­kol­la 44 nyt yhteen­sä 6 tar­tun­taa). Samaan aikaan alu­een asuk­kaat ovat hakeu­tu­neet koro­na­näyt­teen­ot­toon aiem­paa har­vem­min. Soi­ten infek­tio­y­li­lää­kä­ri Mar­ko Rah­ko­nen veto­aa­kin, että koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen tul­tai­siin ajois­sa ja hyvin lie­vis­sä­kin oireis­sa. Kun tar­tun­nat saa­daan ajois­sa kiin­ni, voi­daan ehkäis­tä laa­jo­jen ket­ju­jen syn­ty­mi­nen. Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne voi muut­tua hyvin nopeas­ti, joten on tär­ke­ää hakeu­tua ajois­sa ja lie­vis­sä­kin oireis­sa testaukseen.

Yhteen­sä koko pan­de­mian aika­na Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on nyt todet­tu 91 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Link­ki: Ajan­ta­sai­nen tilannekuva

Tes­tauk­seen pää­see myös säh­köi­sen Omaolo-pal­ve­lun kautta

Yhtey­den­o­ton Soi­ten infek­tio­vas­taa­no­tol­le voi teh­dä täyt­tä­mäl­lä Omaolo-pal­ve­lun koro­na­oi­rear­vion (omaolo.fi). Mikä­li oiree­si sitä edel­lyt­tä­vät, yhteys­tie­to­si voi­daan välit­tää Soi­teen tai voit itse vara­ta Omao­lon kaut­ta ajan dri­ve in ‑tes­tauk­seen. Koro­na­neu­von­ta­pu­he­lin on avoin­na arki­sin klo 8–17 ja vii­kon­lop­pui­sin klo 8–16 nume­ros­sa 06 828 7499.

Jokai­nen voi vai­kut­taa tar­tun­to­jen ehkäisemiseen

Soi­ten alu­eel­la on voi­mas­sa laa­jen­net­tu kas­vo­mas­ki­suo­si­tus. Kas­vo­mas­ki on yksi kei­no ehkäis­tä koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen leviämistä.

Ensi­si­jai­sen tär­ke­ää on edelleen:

  • noudattaa 1-2 metrin turvavälejä aina kun mahdollista
  • noudattaa hyvää käsihygieniaa
  • yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan
  • välttää kasvojen koskettelua
  • välttää liikkumista yleisillä paikoilla oireisena.
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media