omaolo.fi Rokotukset
01.06.2021

Soi­ten alu­eel­la ei uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja – roko­tus­kat­ta­vuus noussut

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Vii­mei­sin koro­na­vi­rus­tar­tun­ta todet­tiin 30.5.2021. Soi­ten alu­een 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 99,8 / 100 000 asukasta.

Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa kol­me koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut­ta potilasta.

Keho­tam­me kaik­kia, joil­la on vähäi­siä­kin koro­naan sopi­via oirei­ta hakeu­tu­maan her­käs­ti koro­na­tes­tiin. Lie­vil­lä­kään oireil­la ei tule liik­kua kodin ulkopuolella!

Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu kes­ki­viik­ko­na 2.6.2021 arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suosituksia.

Koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­riin lisät­ty työ­ter­vey­den roko­tuk­set – alu­een roko­tus­kat­ta­vuus jo lähes 60%

Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­riin on nyt päi­vi­tet­ty alu­een työ­ter­veys­huol­lon koro­na­ro­ko­tus­mää­rät, mikä nos­taa roko­tus­kat­ta­vuut­ta eten­kin työi­käis­ten osal­ta. Esi­mer­kik­si 50–54-vuotiaiden ikä­luo­kas­sa roko­tus­pro­sent­ti nousi 53%:sta 79%:iin, 55–59-vuotiaissa 59%:sta 87%:iin ja 60–64-vuotiaissa 71%:sta 89%:iin.

Kaik­ki­aan alu­een väes­tös­tä ensim­mäi­sen roko­tean­nok­sen on saa­nut nyt 59,2% ja toi­sen roko­tean­nok­sen 15%.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media