omaolo.fi Rokotukset
27.01.2021

Soi­ten alu­eel­la kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa — Soi­te edel­leen koro­na­vi­ruk­sen perustasolla

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 27.1.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa sekä alu­eel­li­sia mää­räyk­siä ja suo­si­tuk­sia. Soi­ten alue pysyy koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­la ja voi­mas­sa ole­vat alu­eel­li­set suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa 14.2.2021 saak­ka. Soi­tes­sa on todet­tu kol­me uut­ta koronavirustartuntaa.

Koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus on kas­va­nut vii­me päi­vi­nä Soi­ten alu­eel­la. Yhteen­sä 14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­tes­sa on todet­tu 14 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus on täl­lä het­kel­lä 18 / 100 000 asukasta.

Kes­ki-Poh­jan­maan COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä lin­ja­si, että Kes­ki-Poh­jan­maal­la jat­kuu koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­la. Ole­mas­sa ole­vat koro­na­vi­rus­ti­lan­teen alu­eel­li­set suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa 14.2.2021 saak­ka. Link­ki: Mää­räyk­set ja suositukset

Päi­vän tilanne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nois­ta kak­si liit­tyy aikai­sem­paan tar­tun­ta­ket­juun ja tar­tun­nan saa­neet oli­vat jo ennes­tään karan­tee­nis­sa. Kol­man­nen tar­tun­nan sel­vi­tys­työ on vie­lä kes­ken. Tar­tun­nan saa­nei­den lähi­pii­rin altis­tu­neet on kar­toi­tet­tu ja ase­tet­tu karanteeniin.

Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut potilas.

Link­ki: Alu­eel­li­nen tilan­ne­ku­va

Estä koro­na­vi­ruk­sen leviäminen:

  • Pese kätesi tai käytä käsidesiä ahkerasti
  • Yski hihaan tai nenäliinaan
  • Pidä etäisyyttä toisiin ihmisiin
  • Käytä maskia
  • Jos saat oireita, pysy kotona ja hakeudu testiin ajoissa ja lievissäkin oireissa
  • Lataa ja käytä Koronavilkkua
  • Kun vuorosi tulee, ota koronavirusrokote.

On tär­ke­ää hakeu­tua tes­tauk­seen lie­vis­sä­kin oireissa!

Säh­köi­nen yhteydenotto:

Yhtey­den­o­ton Soi­ten infek­tio­vas­taa­no­tol­le voi teh­dä täyt­tä­mäl­lä Omaolo-pal­ve­lun koro­na­oi­rear­vion osoit­tees­sa: https://www.omaolo.fi/   .Mikä­li oiree­si sitä edel­lyt­tä­vät, yhteys­tie­to­si voi­daan välit­tää Soi­teen tai voit itse vara­ta Omao­lon kaut­ta ajan dri­ve in ‑tes­tauk­seen. Link­ki ajan­va­rauk­seen tar­jo­taan oirear­vion täyt­tä­mi­sen jäl­keen, mikä­li oiree­si edel­lyt­tä­vät koronavirustestausta.

Yhtey­den­ot­to puhelimitse:

Koro­na­neu­von­ta­pu­he­lin on avoin­na arki­sin klo 8–17 ja vii­kon­lop­pui­sin klo 8–16 nume­ros­sa 06 828 7499 (aikui­set, yli 16-vuo­ti­aat sai­ras­tu­neet). Soi­ten las­ten päi­vys­tys on avoin­na ympä­ri vuo­ro­kau­den 24/7 puh. 06 826 4444 (alle 16-vuo­ti­aat sai­ras­tu­neet). Jos ter­vey­den­ti­la­si vaa­tii päi­vys­tyk­sel­lis­tä hoi­toa, soi­ta Soi­ten yhteis­päi­vys­tyk­seen puh. 116 117.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media