omaolo.fi Rokotukset
19.01.2021

Soi­ten alu­eel­la koro­na­tar­tun­nan ris­ki bus­si­mat­kal­la 15.1.2021 Kan­nuk­sen ja Kok­ko­lan välillä

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa, jois­ta tie­do­tim­me aiem­min tänään. Kol­man­nen­kin tar­tun­nan osal­ta sel­vi­tys­työ on val­mis­tu­nut ja tar­tun­ta­ket­ju on sel­vi­tet­ty. Eli jokai­sen kol­men tar­tun­nan ket­jut ovat nyt selvillä.

Yhteen tar­tun­nois­ta liit­tyy mah­dol­li­nen lin­ja-auto­mat­kus­ta­jien alis­tu­mi­nen Poh­jo­lan Mat­kan rei­til­lä Kan­nus-Kok­ko­la-Kan­nus per­jan­tai­na 15.1.2021. Altis­tu­mi­nen koro­na­vi­ruk­sel­le on voi­nut tapah­tua bus­si­vuo­ros­sa, joka läh­ti Kan­nuk­ses­ta 15.1.2021 klo 7.55 ja oli peril­lä Kok­ko­las­sa klo 8.45. Vas­taa­vas­ti altis­tu­mi­nen on voi­nut tapah­tua paluu­mat­kal­la 15.1.2021 klo 11.35–12.25 Poh­jo­lan Mat­kan bus­si­rei­til­lä Kok­ko­las­ta Kannukseen.

Pyy­däm­me näil­lä bus­si­rei­teil­lä 15.1.2021 ollei­ta mat­kus­ta­jia seu­raa­maan oirei­ta ja hakeu­tu­maan her­käs­ti koronavirustestiin.

Soi­ten alu­eel­la on otet­tu vii­me aikoi­na jon­kin ver­ran vähem­män koro­na­vi­rus­tes­te­jä kuin aiem­min, joten koros­tam­me voi­mak­kaas­ti, että tes­tei­hin tulee hakeu­tua vähäi­sis­sä­kin koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­sa oireis­sa ja heti oirei­den ilmaannuttua.

Muis­tat­han käyt­tää kas­vo­mas­kia suo­si­tus­ten mukai­ses­ti!

Estä koro­na­vi­ruk­sen leviäminen:

  • Pese kätesi tai käytä käsidesiä ahkerasti
  • Yski hihaan tai nenäliinaan
  • Pidä etäisyyttä toisiin ihmisiin
  • Käytä maskia
  • Jos saat oireita, pysy kotona ja hakeudu testiin ajoissa ja lievissäkin oireissa
  • Lataa ja käytä Koronavilkkua
  • Kun vuorosi tulee, ota koronavirusrokote.

On tär­ke­ää hakeu­tua tes­tauk­seen lie­vis­sä­kin oireissa!

Säh­köi­nen yhteydenotto:

Yhtey­den­o­ton Soi­ten infek­tio­vas­taa­no­tol­le voi teh­dä täyt­tä­mäl­lä Omaolo-pal­ve­lun koro­na­oi­rear­vion osoit­tees­sa: https://www.omaolo.fi/  .Mikä­li oiree­si sitä edel­lyt­tä­vät, yhteys­tie­to­si voi­daan välit­tää Soi­teen tai voit itse vara­ta Omao­lon kaut­ta ajan dri­ve in ‑tes­tauk­seen. Link­ki ajan­va­rauk­seen tar­jo­taan oirear­vion täyt­tä­mi­sen jäl­keen, mikä­li oiree­si edel­lyt­tä­vät koronavirustestausta.

Yhtey­den­ot­to puhelimitse:

Koro­na­neu­von­ta­pu­he­lin on avoin­na arki­sin klo 8–17 ja vii­kon­lop­pui­sin klo 8–16 nume­ros­sa 06 828 7499 (aikui­set, yli 16-vuo­ti­aat sai­ras­tu­neet). Soi­ten las­ten päi­vys­tys on avoin­na ympä­ri vuo­ro­kau­den 24/7 puh. 06 826 4444 (alle 16-vuo­ti­aat sai­ras­tu­neet). Jos ter­vey­den­ti­la­si vaa­tii päi­vys­tyk­sel­lis­tä hoi­toa, soi­ta Soi­ten yhteis­päi­vys­tyk­seen puh. 116 117.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media