omaolo.fi Rokotukset
22.12.2020

Soi­ten alu­eel­la mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set ennal­laan – tur­va­taan koro­na­tur­val­li­nen joulu

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui tiis­tai­na 22.12.2020 tar­kas­te­le­maan Soi­ten alu­een koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alue pysyy koro­na­vi­ruk­sen kiih­ty­mis­vai­hees­sa ja voi­mas­sa ole­vat rajoi­tuk­set ja suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennal­laan, jot­ta tur­va­taan koro­na­tur­val­li­nen joulu.

Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on Soi­ten alu­eel­la rau­hal­li­nen. Edel­lis­vii­kol­la koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja todet­tiin vain yksi. Kes­ki-Poh­jan­maan COVID-19 viran­omais­ryh­mä halu­aa kiit­tää Soi­ten alu­een asuk­kai­ta ohjei­den nou­dat­ta­mi­ses­ta ja sii­tä, että jou­lun viet­toon voi­daan Kes­ki-Poh­jan­maal­la siir­tyä koro­nan näkö­kul­mas­ta rau­hal­li­sis­sa merkeissä.

Kos­ka jou­lun aika toden­nä­köi­ses­ti lisää ihmis­ten liik­ku­mis­ta ja koro­na­vi­rus­ti­lan­ne Kes­ki-Poh­jan­maan lähi­maa­kun­nis­sa on Soi­ten aluet­ta hei­kom­pi, viran­omais­ryh­mä päät­ti säi­lyt­tää rajoi­tuk­set ja mää­räyk­set ennal­laan. Soi­ten alue mää­ri­tel­lään edel­leen kiih­ty­mis­vai­hee­seen. Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton (AVI) kokoon­tu­mis­ra­joi­tus on voi­mas­sa 17.1.2021 saak­ka: AVI rajoit­ti 17.12.2020 anta­mal­laan mää­räyk­sel­lä ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten kokous­ten osal­lis­tu­ja­mää­rän kym­me­neen hen­ki­löön. Lue lisää AVI:n tie­dot­tees­ta.

Soi­te suo­sit­te­lee vält­tä­mään per­heen ulko­puo­li­sia lähi­kon­tak­te­ja oman har­kin­nan mukaan, ja myös yksi­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa enim­mäis­mää­rä kokoon­tu­mi­sil­le samal­la ker­taa on 10 hen­ki­löä.

Kat­ta­va lis­taus alu­een koro­na­vi­rus­ra­joi­tuk­sis­ta ja –suo­si­tuk­sis­ta löy­tyy Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/suositukset/

Huo­li­mat­ta Soi­ten alu­een hyvis­tä, perus­ta­son kal­tai­sis­ta koro­na­lu­vuis­ta, on tär­ke­ää jou­lun aikaan nou­dat­taa ole­mas­sa ole­via mää­räyk­siä ja suo­si­tuk­sia. Hyvän koro­na­ti­lan­teen jat­kues­sa rajoi­tuk­sia ja suo­si­tuk­sia pääs­tään myö­hem­min höl­lää­mään ja esim. har­ras­tus­toi­min­taa jäl­leen avaa­maan. Ohjeis­tuk­sia nou­dat­ta­mal­la tur­va­taan koro­na­tur­val­li­nen jou­lu meil­le kai­kil­le.  

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media