omaolo.fi Rokotukset
30.12.2020

Soi­ten alu­eel­la mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set ennal­laan – vie­te­tään koro­na­tur­val­li­nen uusivuosi

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 30.12.2020 tar­kas­te­le­maan Soi­ten alu­een koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alue pysyy koro­na­vi­ruk­sen kiih­ty­mis­vai­hees­sa ja 10.1.2021 saak­ka voi­mas­sa ole­vat rajoi­tuk­set ja suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennallaan. 

Vaik­ka Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksit­täi­siä posi­tii­vi­sia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja jou­lun jäl­keen, on tilan­ne Soi­ten alu­eel­la edel­leen rau­hal­li­nen. Kes­ki-Poh­jan­maan COVID-19 viran­omais­ryh­mä halu­aa­kin kiit­tää Soi­ten alu­een asuk­kai­ta ohjei­den nou­dat­ta­mi­ses­ta, eri­tyi­ses­ti mas­kien käytöstä. 

Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne Kes­ki-Poh­jan­maan lähi­maa­kun­nis­sa on Soi­ten aluet­ta hei­kom­pi, viran­omais­ryh­mä päät­ti säi­lyt­tää rajoi­tuk­set ja mää­räyk­set ennal­laan. Soi­ten alue mää­ri­tel­lään edel­leen kiihtymisvaiheeseen. 

Kat­ta­va lis­taus alu­een koro­na­vi­rus­ra­joi­tuk­sis­ta ja –suo­si­tuk­sis­ta löy­tyy Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/suositukset/

Seu­raa­van ker­ran COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu 5.1.2021.

Suo­si­tuk­sen uuden­vuo­den viettoon 

Soi­te muis­tut­taa koro­na­tur­val­li­suu­des­ta uuden­vuo­den juh­lien vie­tos­sa. Tänä vuon­na uuden­vuo­den raket­tien ammun­nas­sa tulee huo­mioi­da tavan­omais­ten varo­toi­mien lisäk­si myös koro­na­tur­val­li­suus. Koro­na-aika­na juh­lien viet­toa suo­si­tel­laan etä­ta­pah­tu­mi­na, mas­ki­suo­jauk­sin ja asi­aan­kuu­lu­vin varo­toi­min järjestettynä. 

Soi­te suo­sit­te­lee vält­tä­mään per­heen ulko­puo­li­sia lähi­kon­tak­te­ja oman har­kin­nan mukaan, ja myös yksi­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa enim­mäis­mää­rä kokoon­tu­mi­sil­le samal­la ker­taa on 10 hen­ki­löä. Pyy­däm­me huo­mioi­maan, että myös ulko­na esi­mer­kik­si raket­te­ja ammut­taes­sa tulee seu­ru­een koko raja­ta alle 10 henkeen. 

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koronavirustartunta

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta­ket­ju on sel­vil­lä ja altis­tu­neet on kar­toi­tet­tu. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa täl­lä het­kel­lä yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saanutta.

Yhteen­sä koko pan­de­mian aika­na Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on nyt todet­tu 153 koronavirustartuntaa.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media