omaolo.fi Rokotukset
27.07.2021

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 1 uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta, johon liit­tyy mah­dol­li­sia altistustilanteita

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta tiis­tai­na 27.7.2021. Vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yhteen­sä 6 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Nämä tar­tun­nat on pys­tyt­ty jäl­jit­tä­mään sataprosenttisesti.

Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päi­vi­tet­ty seuraavasti:

  • 25.7. West Coast Billiard, Kokkola klo 1.30-3.45
  • 25.7. McDonald's, Kokkola klo 15.30-16.00

Kaik­ki mah­dol­li­set koro­na­vi­ruk­sen jouk­koal­tis­tu­mis­pai­kat lis­ta­taan omal­la sivul­laan osoit­tees­sa: https://korona.soite.fi/altistumispaikat/

Pyy­däm­me mah­dol­li­ses­sa altis­tu­mis­pai­kas­sa vie­rail­lei­ta seu­raa­maan oirei­ta ja hakeu­tu­maan her­käs­ti koro­na­vi­rus­tes­tiin.

Huo­mioit­han, että vaik­ka olet ollut mah­dol­li­ses­sa altis­tu­mis­pai­kas­sa, sinun ei tar­vit­se ottaa yhteyt­tä Soi­teen puhe­li­mit­se, mikä­li sinul­la ei ole oirei­ta. Riit­tää, että nou­da­tat koro­na­suo­si­tuk­sia eli vähen­nät lähi­kon­tak­tien mää­rän mini­miin ja väl­tät tar­peet­to­mia kokoon­tu­mi­sia, huo­leh­dit huo­lel­li­ses­ta kas­vo­mas­kin käy­tös­tä, 2 met­rin tur­va­vä­leis­tä sekä käsi­hy­gie­nias­ta. Mikä­li lie­viä­kään oirei­ta ilme­nee, tulee vara­ta aika koronatestiin.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media