omaolo.fi Rokotukset
19.05.2021

Soi­ten alu­eel­la todet­tu 11 uut­ta koronavirustartuntaa

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 19.5.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu hei­ken­ty­nees­sä koro­na­vi­rus­ti­lan­tees­sa maa­nan­tai­sin, kes­ki­viik­koi­sin ja per­jan­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 11 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät samaan, vii­me aikoi­na tie­do­tet­tuun laa­jaan tar­tun­ta­ket­juun. Val­tao­sa uusis­ta tar­tun­nois­ta on todet­tu jo karan­tee­nis­sa ole­vil­la hen­ki­löil­lä. Uusia laa­jo­ja jouk­koal­tis­tu­mis­ti­lan­tei­ta ei ole ilmennyt.

Eilen Soi­tes­sa koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä otet­tiin 647 kpl. Labo­ra­to­rio­ana­ly­tiik­ka on ruuh­kau­tu­nut suu­rien näy­te­mää­rien vuok­si, mikä vii­väs­tyt­tää tes­ti­tu­lok­sen saa­mis­ta. Näyt­tei­den val­mis­tu­mi­nen voi näkyä lähi­päi­vi­nä suu­rem­pi­na päi­vä­koh­tai­si­na uusi­na tartuntalukuina.

Yhteen­sä 14 vuo­ro­kau­den aika­na on todet­tu 146 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 188 / 100 000 Soi­ten alu­eel­la. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut potilas.

Uusia mah­dol­li­sia altis­tus­ti­lan­tei­ta ei ole todet­tu. Kaik­ki mah­dol­li­set koro­na­vi­ruk­sen jouk­koal­tis­tu­mis­pai­kat lis­ta­taan omal­la sivul­laan osoit­tees­sa: https://korona.soite.fi/altistumispaikat/ Uusim­mat altis­tus­pai­kat nos­te­taan myös etusi­vul­le. Altis­tu­mis­paik­ko­ja täy­den­ne­tään Soi­ten koro­na­si­vus­tol­le tar­peen mukaan.

Myös virus­muun­nok­ses­sa päte­vät samat koro­naoh­jeis­tuk­set tartunnanehkäisyyn:

 • vähennä lähikontaktien määrä minimiin - vältä siis kaikkia tarpeettomia kokoontumisia!
 • huolehdi huolellisesta kasvomaskin käytöstä – maskisuositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita!
 • muista 2 metrin turvavälit
 • huolehdi hyvästä käsihygieniasta
 • noudata alueellisia suosituksia ja määräyksiä

Keho­tam­me kaik­kia, joil­la on vähäi­siä­kin koro­naan sopi­via oirei­ta hakeu­tu­maan her­käs­ti koro­na­tes­tiin. Lie­vil­lä­kään oireil­la ei tule liik­kua kodin ulkopuolella!

Muu­tok­set Soi­ten toiminnassa

Nopeas­ti vai­keu­tu­neen koro­na­ti­lan­teen takia Soi­ten toi­min­ta muut­tuu seu­raa­vas­ti pää­sään­töi­ses­ti 30.5.2021 saakka:

 • Terveyden ja sairaanhoidon palvelut:
  • Lohtajan terveysaseman sulku jatkuu 30.5.2021 saakka
  • keskussairaalan poliklinikoille otetaan vain kiireellistä hoitoa vaativat potilaat
  • kouluterveydenhuollossa ei järjestetä lääkärintarkastuksia
  • suun terveydenhuollossa keskeytetään koululaisten hammastarkastukset
 • Perheiden palvelut:
  • sosiaalipalveluissa ja mielenterveyspalveluissa suositaan etätyötä ja etävastaanottoa, mutta varmistetaan, että asiakkailla on aina tarvittaessa fyysisesti mahdollisuus saada palvelunsa
  • kuntouttavassa työtoiminnassa tehdään erityisjärjestelyitä
  • neuvola sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa suositaan etätyötä ja etävastaanottoa, mutta varmistetaan, että asiakkailla on aina tarvittaessa fyysisesti mahdollisuus saada palvelunsa
  • neuvola sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa tehdään vain välttämättömät kotikäynnit oireettomiin perheisiin
  • äitiysneuvolassa vain raskaana oleva voi tulla neuvolakäynnille
  • lastenneuvolassa vain yksi vanhempi mukaan neuvolakäynnille
  • molemmat vanhemmat voivat osallistua laajoihin terveystarkastuksiin jos ovat oireettomia
  • etäopetuksessa olevien koulujen terveydenhoitajia on siirretty jäljitystehtäviin, joten he eivät ole tavoitettavissa
  • lasten ja nuorten erikoissairaanhoidossa suositaan etätyötä ja etävastaanottoa, mutta varmistetaan, että asiakkailla on aina tarvittaessa fyysisesti mahdollisuus saada palvelunsa
 • Hoito ja hoiva:
  • Senioreiden terveyspiste Daalian toiminta on tauolla 6.6. saakka.
  • eSenioritoiminta on tauolla
  • Ikäihmisten päivätoiminta on tauolla 20.6. saakka. Yhteydenpito perheisiin muilla tavoin.
  • Soiten kuntosalit Honkaharjun toimintakeskuksessa ja Kuusikummun senioriasumisen yksikössä ovat suljettuna.  
  • Asiakasohjauksen kiireetön toiminta on tauolla. Akuutit palveluntarpeen arvioinnit toteutuvat.
  • Geriatrisen poliklinikan toiminnassa saattaa olla muutoksia. Asiakkaisiin ollaan erikseen yhteydessä heitä koskevista muutoksista.

Kaik­ki koro­na­ti­lan­tees­ta joh­tu­vat muu­tok­set Soi­ten pal­ve­lui­den aukio­loa­jois­sa löy­ty­vät koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/soiten-toiminta/

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media