omaolo.fi Rokotukset
20.05.2021

Soi­ten alu­eel­la todet­tu 11 uut­ta koronavirustartuntaa

Soi­ten alu­eel­la on jäl­leen todet­tu 11 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät samaan, vii­me aikoi­na tie­do­tet­tuun laa­jaan tar­tun­ta­ket­juun. Val­tao­sa uusis­ta tar­tun­nois­ta on todet­tu jo karan­tee­nis­sa ole­vil­la hen­ki­löil­lä. Uusia laa­jo­ja jouk­koal­tis­tu­mis­ti­lan­tei­ta ei ole ilmen­nyt Luci­na Hag­ma­nin kou­lual­tis­tu­mi­sen jälkeen.

Edel­leen on ole­mas­sa ris­ki sil­le, että uusia laa­jo­ja altis­tu­mis­ti­lan­tei­ta voi tapah­tua. Soi­ten infek­tioi­den tor­jun­tayk­sik­kö pai­not­taa, että karan­tee­ne­ja tulee nou­dat­taa, eikä töi­hin tai har­ras­tuk­siin tule men­nä vähäi­sil­lä­kään koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vil­la oireilla.

Uusia mah­dol­li­sia altistustilanteita:

  • la 15.5. klo 10-13 Toivosen eläinpuisto
  • su 16.5. klo 10-11 Kokkolan Minimani
  • ma 17.5. n. klo 9-11 Motorset, Kannus
  • ma 17.5. klo 8-9 Koivusaari, Kannus
  • ma 17.5. klo 18-19 S-Market, Kälviä

Kaik­ki mah­dol­li­set koro­na­vi­ruk­sen jouk­koal­tis­tu­mis­pai­kat lis­ta­taan omal­la sivul­laan osoit­tees­sa: https://korona.soite.fi/altistumispaikat/ Uusim­mat altis­tus­pai­kat nos­te­taan myös etusi­vul­le. Altis­tu­mis­paik­ko­ja täy­den­ne­tään Soi­ten koro­na­si­vus­tol­le tar­peen mukaan.

Eilen Soi­tes­sa koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä otet­tiin 622 kpl. Näy­te­ruuh­kaa pure­taan edel­leen, mikä vii­väs­tyt­tää tes­ti­tu­lok­sen saa­mis­ta. Näyt­tei­den val­mis­tu­mi­nen voi näkyä lähi­päi­vi­nä suu­rem­pi­na päi­vä­koh­tai­si­na uusi­na tartuntalukuina.

Yhteen­sä 14 vuo­ro­kau­den aika­na on todet­tu 156 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 200 / 100 000 Soi­ten alu­eel­la. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut potilas.

Myös virus­muun­nok­ses­sa päte­vät samat koro­naoh­jeis­tuk­set tartunnanehkäisyyn:

  • vähennä lähikontaktien määrä minimiin - vältä siis kaikkia tarpeettomia kokoontumisia!
  • huolehdi huolellisesta kasvomaskin käytöstä – maskisuositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita!
  • muista 2 metrin turvavälit
  • huolehdi hyvästä käsihygieniasta
  • noudata alueellisia suosituksia ja määräyksiä

Keho­tam­me kaik­kia, joil­la on vähäi­siä­kin koro­naan sopi­via oirei­ta hakeu­tu­maan her­käs­ti koro­na­tes­tiin. Lie­vil­lä­kään oireil­la ei tule liik­kua kodin ulkopuolella!

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media