omaolo.fi Rokotukset
21.05.2021

Soi­ten alu­eel­la todet­tu 11 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa – har­ras­tus­toi­min­nan kokoon­tu­mis­ra­joi­tus­ta tiukennettiin

Tänään per­jan­tai­na 21.5.2021 yli­mää­räi­seen kokouk­seen kokoon­tui­vat niin Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kuin Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä. Soi­ten alu­eel­la on jäl­leen todet­tu 11 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia tiu­ken­net­tiin ulko­na tapah­tu­van har­ras­tus­toi­min­nan osal­ta max. 10 henkilöön.

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu jäl­leen 11 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät samaan, vii­me aikoi­na tie­do­tet­tuun laa­jaan tar­tun­ta­ket­juun. Val­tao­sa uusis­ta tar­tun­nois­ta on todet­tu jo karan­tee­nis­sa ole­vil­la hen­ki­löil­lä, mut­ta edel­leen esiin­tyy karan­tee­nin ulko­puo­lel­ta tule­via tar­tun­to­ja, joi­den läh­det­tä ei ole pys­tyt­ty var­muu­del­la selvittämään.

Näy­te­ruuh­kaa pure­taan edel­leen, mikä vii­väs­tyt­tää tes­ti­tu­lok­sen saa­mis­ta. Koro­na­vi­rus­näyt­tei­den val­mis­tu­mi­nen voi näkyä lähi­päi­vi­nä suu­rem­pi­na päi­vä­koh­tai­si­na uusi­na tartuntalukuina.

Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa kak­si koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut­ta potilasta.

Koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus alu­eel­la on edel­leen nousus­sa ja edel­leen on ole­mas­sa ris­ki sil­le, että uusia laa­jo­ja altis­tu­mis­ti­lan­tei­ta voi tapahtua.

Uusia mah­dol­li­sia altistustilanteita:

  • ti 18.5. klo 6-14 S-Market Kälviä
  • ke 19.5. klo 6-14 S-Market Kälviä

Kaik­ki mah­dol­li­set koro­na­vi­ruk­sen jouk­koal­tis­tu­mis­pai­kat lis­ta­taan omal­la sivul­laan osoit­tees­sa: https://korona.soite.fi/altistumispaikat/

Soi­tes­sa ollaan huo­les­tu­nei­ta tie­dois­ta, joi­den mukaan eris­tys- ja karan­tee­nioh­jei­ta ei ole kaik­kien osal­ta nou­da­tet­tu. Soi­te muis­tut­taa, että tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­rin aset­ta­man karan­tee­nin rik­ko­mi­nen on lain vas­tais­ta. Soi­te pyy­tää tar­vit­taes­sa vir­ka-apua poliisilta.

Myös virus­muun­nok­ses­sa päte­vät samat koro­naoh­jeis­tuk­set tartunnanehkäisyyn:

  • vähennä lähikontaktien määrä minimiin - vältä siis kaikkia tarpeettomia kokoontumisia!
  • huolehdi huolellisesta kasvomaskin käytöstä – maskisuositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita!
  • muista 2 metrin turvavälit
  • huolehdi hyvästä käsihygieniasta
  • noudata alueellisia suosituksia ja määräyksiä

Keho­tam­me kaik­kia, joil­la on vähäi­siä­kin koro­naan sopi­via oirei­ta hakeu­tu­maan her­käs­ti koro­na­tes­tiin. Lie­vil­lä­kään oireil­la ei tule liik­kua kodin ulkopuolella!

Pyy­däm­me myös, että karan­tee­nis­sa ole­vat koro­na­vi­ruk­sel­le altis­tu­neet hen­ki­löt oli­si­vat yhtey­des­sä Soi­teen aina vain yhtä yhtey­den­ot­to­ka­na­vaa pit­kin, jot­ta väl­ty­tään sil­tä, että samaa asi­aa läh­tee hoi­ta­maan useam­pi ammat­ti­lai­nen saman­ai­kai­ses­ti. Yhteen kana­vaan (esim. Bud­dyCa­re tai puhe­li­nyh­teys) kes­ki­tet­ty yhtey­den­pi­to hel­pot­taa Soi­ten ammat­ti­lais­ten työtä.

Alu­eel­li­nen COVID-19 viran­omais­työ­ryh­mä tiu­ken­si har­ras­tus­toi­min­nan suosituksia

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui pe 21.5.2021 yli­mää­räi­seen kokouk­seen arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Soi­ten alue on koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hees­sa, joten viran­omais­ryh­mä tiu­ken­si vie­lä myös har­ras­tus­toi­min­taan liit­ty­viä kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia seuraavasti:

Har­ras­tus­toi­min­taa kos­ke­va tiu­ken­nus astuu voi­maan välit­tö­mäs­ti ja on voi­mas­sa 1.6.2021 saak­ka, kuten muut­kin alu­eel­li­set suo­si­tuk­set. Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la ja odo­tet­ta­vis­sa on, että Soi­ten alu­eel­le saa­daan lisää rokot­tei­ta pahen­tu­neen epi­de­mia­ti­lan­teen takia. Ilman lisä­toi­mi­tus­ta las­ket­tu­na ensi vii­kol­la koro­na­vi­rus­ro­kot­tei­ta tulee jakoon 5 700 annos­ta, jos­ta 1. annos­ten osuus on noin 3 700. Las­ken­nal­li­ses­ti Soi­ten alu­eel­la n. 5 000 ensim­mäi­sen roko­tusan­nok­seen oikeu­tet­tua täl­lä hetkellä.

Täl­lä het­kel­lä väes­tön roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 50-vuo­tiail­le sekä 16–64-vuotiaille ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vil­le hen­ki­löil­le, joil­la on vai­keal­le koro­na­vi­rus­tau­dil­le erit­täin voi­mak­kaas­ti tai voi­mak­kaas­ti altis­ta­va sai­raus tai tila.

Puhe­lin­ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin auke­aa jäl­leen tiis­tai­na 25.5.2021 klo 12 ja myös Oma­hoi­don säh­köi­seen ajan­va­rauk­seen avau­tuu lisää aiko­ja tiis­tai­na klo 12.

  • Sähköinen ajanvaraus netissä Omahoito-palvelussa osoitteessa: https://soite.terveytesi.fi  on avoinna kaikille rokotukseen tällä hetkellä oikeutetuille ryhmille. Rokotusaikoja avautuu lisää tiistaina klo 12. Omahoito-palveluun tulee kirjautua omilla pankkitunnuksilla (tai muulla vahvalla tunnistautumisella), jolloin ajan voi varata itselleen. Päivät, jolloin on vapaita aikoja tarjolla näkyvät nettikalenterissa vihreällä. Ajan toisen henkilön puolesta voi varata, mikäli puolesta asioinnista on tehty sopimus. Lue lisää: https://www.soite.fi/toisen_puolesta_asiointi
  • Puhelinajanvaraus numerossa 06 828 7488 aukeaa tiistaisin klo 12. Linja on avoinna niin kauan kuin aikoja on varattavissa. Linja katkaistaan, kun rokotuksiin annettavat ajat loppuvat. Muina aikoina puhelimessa kuuluu tiedote. Puhelimitse ajan voi varata myös ikäihmisen puolesta.

Säh­köi­sen Oma­hoi­to-pal­ve­lun ajan­va­rauk­seen lisä­tään aiko­ja myös tilan­teen mukaan muul­loin­kin, mikä­li tulee peruu­tuk­sia tai äkki­näi­siä lisäyk­siä roko­te­mää­riin. Oma­hoi­to-pal­ve­lu on avoin­na vuo­ro­kau­den ympä­ri kaik­ki­na vii­kon­päi­vi­nä. Päi­vät, jol­loin on vapai­ta aiko­ja tar­jol­la näky­vät net­ti­ka­len­te­ris­sa vihreällä.

Seu­raa oman ikä­ryh­mä­si vuo­roa Soi­ten kana­vis­sa netis­sä ja somes­sa sekä alu­een mediassa!

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media